административен съд русе

Съдът отмени установено вземане срещу Община Русе от 1.1 млн. лева от управляващия орган на ОП „Региони в растеж“

Административен съд – Русе отмени по оспорване на община Русе Решение РД-02-36-1157/02.11.2021г., на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., с което е установено вземане срещу Община Русе в размер на 1 193 495,91 лева, като е отправена и покана за доброволно изпълнение.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд.

Община Русе е бенефициер по сключен Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 № РД-02-37-9/05.01.2017 г. (№ от ИСУН BG16RFOP001-1. 005-0001-C01) – л. 3 и сл. от адм. преписка). Въз основа на този договор на Община Русе е предоставена безвъзмездна финансова помощ в размер до 24 002 815, 60 лева по ОПРР 2014-2020, приоритетна ос 1 „Устойчиво интегрирано градско развитие“, процедура BG16RFOP001-1. 001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ за изпълнение на проектно предложение BG16RFOP001-1. 005-0001 „Интегрирана система за градски транспорт на гр. Русе – 2 етап“. Одобреният проект е на стойност 24 344 185, 59 лева и се осъществява чрез отпуснатата безвъзмездна финансова помощ на общината, както и чрез собствен принос в размер на 341 369, 99 лева.

В изпълнение на сключения договор, от УО са били верифицирани и заплатени на община Русе, видно и от материалите, намиращи се на файлове в приетия сред доказателствата CD, съдържащ по-голямата част от административната преписка следните суми по авансови и междинни плащания, както следва:

  1. Искане № 1-община Русе е поискала да бъдат платени авансово сумата в

размер на 8 400 985.46 лева (виж файл в папка _664-21- Русе 1.005-001- Аванс Русе);

         Сумата е била преведена изцяло по банкова сметка ***.09.2017 г.;

  1. Искане № 2 /междинно плащане-МП 2/- Община   Русе е поискала да

бъдат платени направени разходи по проекта, както следва: 7 373 285.81 лева – безвъзмездна финансова помощ, 8 858.56 лева – собствено съфинансиране, 29 708.14 лева – собствено съфинансиране, недопустими разходи, необходими за изпълнение на проекта (файл в папка _664-21- Русе 1.005-001- ИМП 2).

         С Уведомление № 99-00-6-1009/30.08.2018 г. УО на ОПРР „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. уведомява кмета на Община Русе, че във връзка с приключването по одобряването на Искане № 2/междинно/ по Договор за безвъзмездна финансова помощ /АДБФП/ № BG16RFOP001-1.005-0001-002, управляващият орган верифицира, следните суми : 6 637 219.92 лева – безвъзмездна финансова помощ, 7 974.23 лева – собствено съфинансиране. Не били верифицирано следните разходи: 736 065.89 лева – безвъзмездна финансова помощ, 884.33 лева – собствено финансиране. Причината и мотивите за отказ за верификация УО изложил в Решение №РД-02-36-1027/30.08.2018г., а именно: установени два сигнала за нередност №468 и №526, по които била наложена финансова корекция 10% върху допустимите разходи по договори : 1. № BG16RFOPOO1-1.005-0001-С01-S-01 от 28.08.2017   г. с изпълнител „Пътинженеринг“ АД; 2. ДЗЗД „Минстрой-АМ Черно море“; 3. № BG16RFOP001-1.005-0001-C01-U-02/19.07.2017 г. с изпълнител РУСЕНСКА СТРОИТЕЛНА БОРСА ООД ; 4. № BG16RFOP00M.005-0001-C01-U-04/19.07.2017 г. с изпълнител РУБИКОН ИНЖЕНЕРИНГ ЕАД. Това решение не се твърди да е било оспорено пред съда и е влязло в законна сила.

Сумата за плащане към община Русе по това искане за МП-2 е била в размер на 6 637 219.92 лева.

  1. Искане № 3 /МП-3/- Община Русе е поискала да бъдат платени направени

разходи по проекта, както следва : 4 884 317.82 лева – безвъзмездна финансова помощ 5 868.24 лева – собствено съфинансиране, 147 129.61 лева – собствено съфинансиране, недопустими разходи, необходими за изпълнение на проекта.

         С Уведомление № 99-006-1009/27.12.2018 г. УО на ОПРР „Региони в растеж“ 2014 -2020 г. уведомил кмета на Община Русе, че във връзка с приключването по одобряването на Искане № 3 /междинно/, погрешно посочено от УО в обръщението до кмета на общината като искане за плащане №4, но касаещо искане №3 – по Договор за безвъзмездна финансова помощ /АДБФП/ № BG16RFOP001-1.005-0001-C02, управляващият орган верифицирал следните суми : 4    395 886.03 лева – безвъзмездна финансова помощ, 5 281.41 лева – собствено съфинансиране. Не верифицирал следните разходи : 488 431.79 лева – безвъзмездна финансова помощ, 586.83 лева – собствено финансиране. Сумата за плащане към община Русе по искане за МП – 3 е била в размер на 4 401 167.44 лева.

Причината за тази корекция между исканата сума и платената към община Русе е в посочена от УО в цитираното Уведомление № 99-006-1009/27.12.2018 г. – установена и регистрирана нередност с НИН ОПРР20/18/ЕФРР/377 от Регистъра на нередностите, като на основание чл.75, ал.1 от ЗУСЕСИФ била извършена финансова корекция от исканото плащане, определена по основание и в размер с Решение № РД-02-36-1199/28.09.2018 г. на Ръководителя на УО на ОПРР 2014-2020 в размер на 10% от допустимите разходи по три договора : 1. Договор № BG16RFOPOO1-1.005-0001-С01-S-01/28.08.2017г. с изпълнител „Пътинженеринг“ АД на стойност 170 354.05 лева; 2. № BG16RFOPOO1 -1.005-0001-C01-S-02/29.08.2017 г. с изпълнител ДЗЗД „Минстрой-АМ Черно море“ – 298 791.05 лева; 3. № BG16RFOPOO1 -1.005-0001-С01-S-03/11.10.2017 г. с изпълнител „Трейс груп холд“ АД – 16 487.66 лева, за което общината била е уведомена.

Общата сума на неверифицираните разходи по това уведомление, съответно посоченото от УО  Решение № РД-02-36-1199/28.09.2018 г., касателно трите договора е била определена в размер на 485 632,76 лева.

Внимателният преглед обаче на Решение № РД-02-36-1199/28.09.2018 г. (л.31 и сл. от делото) казва нещо съвсем друго: То е издадено по повод сигнал за нередност №468. С него УО е определил финансова корекция на община Русе в размер на 10% от допустимите разходи по следните три договора: 1. Договор от 11.10.2017 г. с „Трейс Груп Холд“ АД на стойност 1 373 971.62 лева; 2. Договор от 28.08.2017 г. с „Пътинженеринг“ АД на стойност 5 400235.65 лева и 3. Договор от 29.08.2017 г. с „Минстрой- АМ Черно море“ ДЗЗД, на стойност 9 799 100 лева. Или според УО стойността на корекцията е в размер на  1 956 737.83 лева.

Решение № РД-02-36-1199/28.09.2018 г. на Ръководителя на УО на ОПРР 2014-2020 е било оспорено пред Административен съд, гр. Русе, който с решението си, постановено по административно дело №554/2018 г. е отменил административния акт. С решение № 2790 от 21.02.2020г, ВАС, 7-мо отд. отменя първоинстанционния акт и решава, че решението за финансова корекция на община Русе е правилно, но не и досежно основата, върху която следва да бъдат наложени тези 10%. Според съдебният състав, „основата, върху която е определена финансовата корекция е определена от органа като допустимите разходи по засегнатите три договора, но видно от договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ стойността на проекта, за който е отпусната помощта, е 24 344 185,59 лева, а размера на безвъзмездната помощ от Европейските структурни и инвестиционни фондове по смисъла на чл. 1, ал. 2 ЗУСЕСИФ, т.е. в случая от Европейския фонд за регионално развитие и от националния бюджет, е в размер на 24 002 815,60 лева и собствен принос на бенефициера в размер на 341 3699,99 лева Това значи, че 1,40% от стойността на проекта е собствен принос, от което следва, че не всички допустими разходи по засегнатите договори следва да бъдат основа за определяне на финансовата корекция, а само тези, които са финансирани от средства на Европейските структурни и инвестиционни фондове по смисъла на чл. 1, ал. 2 ЗУСЕИФ“.

С такива мотиви съдът изменя Решение №РД-02-36-1199 от 28.09.2018 г. на ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020 г.“ в частта, за основата, на база на която е била определена на Община Русе финансовата корекция. Това изменение на практика променя и размера на неверифицираните разходи.

Фрапиращото е, че в уведомлението по повод ИМП-3, УО говори за регистрирана нередност с НИН ОПРР20/18/ЕФРР/377 от Регистъра на нередностите и за финансова корекция, определена по основание и в размер с Решение №РД-02-36-1199 от 28.09.2018 г. на РУО на ОПРР в размер на 10% от допустимите разходи по трите договора. След това сочи абсолютно различни суми от тези, които свързваме с издаденото решение – по договор с изпълнител „Пътинженеринг“ АД фин. корекция е на стойност 170 354,05 лева, по договор с изпълнител ДЗЗД „Минстрой-АМ Черно море“ – 298 791,05 лева и по договор с „Трейс груп холд“ АД – 16 487,66 лева. А както видяхме, по Решение №РД-02-36-1199 от 28.09.2018 г. УО сочи, макар и също погрешно сметната/по две причини-грешна основа, видно от мотивите на решението на ВАС и поради грешка в пресмятането/, че сумата за фин. корекция следва да е в размер на  1 956 737.83 лева (виж л.33 от делото ред първи).

По-надолу в същото Уведомление № 99-006-1009/27.12.2018 г. е записано, че за установена и регистрирана нередност с НИН ОПРР20/18/ЕФРР/377 от Регистъра на нередностите, на основание чл.75, ал.1 от ЗУСЕСИФ била извършена финансова корекция от исканото плащане, определена по основание и в размер с Решение № РД-02-36-1367/22.10.2018 г. на РУО на ОПРР в размер на 10% от допустимите разходи по договори : 1. № BG16RFOP001-1.005-0001-C01-U-02/19.07.2017 г. с изпълнител РУСЕНСКА СТРОИТЕЛНА БОРСА ООД – 2 205,76 лева; 2. № BG16RFOP00M.005-0001-C01-U-04/19.07.2017 г. с изпълнител РУБИКОН ИНЖЕНЕРИНГ ЕАД -1 180,10 лева, за което общината била уведомена. Общата сума на неверифицираните разходи по това решение е в размер на 3 385,86 лева.

Или общо според УО по ИМП-3 съгласно двете решения не се верифицира сумата от 489 018.62 лева.

Внимателният преглед  и на Решение № РД-02-36-1367/22.10.2018 г. (л.66 и сл. от делото) също казва нещо съвсем друго: То е издадено по повод сигнал за нередност №526. С него УО е определил финансова корекция на община Русе в размер на 10% от допустимите разходи по следните три договора: 1. Договор с „Три ес“ ЕООД, на стойност 14 000 лева без ДДС; 2. Договор с „Русенска строителна борса“ ООД на стойност 56 000 лева без ДДС и 3. Договор с „Рубикон инженеринг“ ЕАД на стойност 56 949 лева без ДДС. УО дори е изчислил и стойността на фин. корекция – 14 989.19 лева с ДДС, която отново е погрешна.

Решение № РД-02-36-1367/22.10.2018 г. на Ръководителя на УО на ОПРР 2014-2020 също е било предмет на съдебен контрол. По отношение на това Решение, като краен резултат остава финансова корекция в размер на 10%, но от основа, която ВАС изрично сочи в мотивите на решението си – финансовата корекция се изразява в отмяна на публичния принос. А в случая органът е бил определил за основа на финансовата корекция допустимите разходи по сключените договори, затова и касационната инстанция е приела, че правилно РАС е изменил основата, като е определил допустимите разходи, финансирани от средствата по чл. 1, ал. 2 ЗУСЕСИФ.

И тук буди недоумение, че в уведомлението по повод ИМП-3, УО говори за регистрирана нередност с НИН ОПРР20/18/ЕФРР/377 от Регистъра на нередностите и за финансова корекция, определена по основание и в размер с Решение № РД-02-36-1367/22.10.2018 г. на РУО на ОПРР в размер на 10% от допустимите разходи по два договора – този с „Русенска строителна борса“ ООД, където е приел, че фин. корекция е в размер на 2 205.76 лева и договора с „Рубикон инженеринг“ ЕАД, с фин. корекция в размер на 1 180.10 лева. Тези суми са абсолютно различни от записаните в издаденото решение, където се касае за 3бр. договора – 1. Договор с „Три ес“ ЕООД, на стойност 14 000 лева без ДДС; 2. Договор с „Русенска строителна борса“ ООД на стойност 56 000 лева без ДДС и 3. Договор с „Рубикон инженеринг“ ЕАД на стойност 56 949 лева без ДДС. И самото Решение № РД-02-36-1367/22.10.2018 г. е издадено по повод друга констатирана нередност – под №526.

Дори и да е била налице тази нередност под №377, то никъде не се сочи, че повод на нередността има издадено решение на УО за наложена фин. корекция, нито се представя такова в административната преписка.

  1. Искане № 4/МП-4/ – Община Русе е поискала да бъдат платени направени

разходи по проекта, както следва : 911 893.68 лева – безвъзмездна финансова помощ, 1 095.59 лева – собствено съфинансиране, 46 281.62 лева – собствено съфинансиране, недопустими разходи, необходими за изпълнение на проекта.

         С Уведомление № 99-006-1009/18.07.2019 г. УО на ОПРР „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. уведомил кмета на Община Русе, че във връзка с приключването по одобряването на Искане № 4 /междинно/ по Договор за безвъзмездна финансова помощ /АДБФП/ № BG16RFOP001-1.005-0001-C02, управляващият орган верифицира, следните суми : 820 704.31 лева – безвъзмездна финансова помощ, 986.03 лева – собствено съфинансиране или общо сумата от 821 690.34 лева.

Не верифицира следните разходи : 91 189.37 лева – безвъзмездна финансова помощ и 109.56 лева – собствено финансиране. Причината – установените и  и регистрирани посочени и по-горе нередности отново с НИН № ОПРР20/18/ЕФРР/377 от Регистъра на нередностите, на основание чл.75, ал.1 от Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове и извършена финансова корекция от исканото плащане, определена по основание и в размер с Решение № РД-02-36-1199/28.09.2018 г. на РУО на ОПРР в размер на 10% от допустимите разходи по договор № BG16RFOP001-1.005-0001-C01-S-01 от 28.08.2017 г. с изпълнител „Пътинженеринг“ АД, за което общината била уведомена.

Сумата на неверифицираните/непризнати разходи е в размер на 89 822,75 лева, в т.ч. : сума на неверифицираните разходи с източник БФП от искането за междинно плащане е в размер на 89 714,96 лева.

Нередност с НИН № ОПРР20/18/ЕФРР/435 от Регистъра на нередностите, на основание чл.75, ал.1 от Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове е причина за извършена финансова корекция от исканото плащане, определена по основание и в размер с Решение № РД-02-36-1367/22.10.2018 г. на РУО на ОПРР в размер на 10% от допустимите разходи по договор № BG16RFOP001-1.005-0001-C01-U-02 от 19.07.2017 г. с изпълнител „Русенска строителна борса“ ООД.

Общата сума на неверифицираните/непризнати разходи е в размер на 1 476,18 лева, в т.ч. сума на неверифицираните разходи с източник БФП от искането за междинно плащане в размер на 1 474,41 лева.

Тук отново са налице същите разминавания, както и при ИМП-3, досежно определените фин. корекции, за които като правно основание от УО са посочени отново Решение № РД-02-36-1199/28.09.2018 г. и Решение № РД-02-36-1367/22.10.2018 г., а нередностите са под №377 и №435, по повод на които не се сочат издадени решения.

Крайната сума, която УО не верифицира по това искане за плащане е в размер на 91 298.93 лева.

  • Искане №5/междинно/ – Община Русе е поискала да бъдат платени

направени разходи по проекта, както следва : 110 680 лева – безвъзмездна финансова помощ, 132.93 лева – собствено съфинансиране.

С Уведомление № 99-006-1009(14)/18.07.2019 г. УО на ОПРР „Региони в растеж“ 2014 -2020 г , че във връзка с приключването по одобрение на Искане № 5 /междинно/ по АДБФП № BG16RFOP001-1.005-0001-C02, управляващият орган верифицира следните суми : 109 322.92 лева – безвъзмездна финансова помощ, 131.27 лева – собствено съфинансиране или общо сумата 109 454.19 лева.

Не верифицира следните разходи : 1 358.01 лева – безвъзмездна финансова помощ, 1.66 лева – собствено финансиране. Причина – Решение за отказ за верификация под №РД-02-36-48/21.01.2020г. (файл в папка _664-21- Русе 1.005-001- ИМП 5-UVEDOMLENIE RUSE), в което  в т.1-3 УО отказва сумите както следва : по т.1 – 1 311,03 лева (Хиляда триста и единадесет лева и 03 ст.), представляващи БФП, и разходи в размер на 1,66 лева (един лев и 66 ст.), представляващи допустим собствен принос съгласно договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.005-0001-C02 в депозираното от общината искане за междинно плащане, поради липса на предвидените в чл. 57, ал. 1, т. 4 от ЗУСЕСИФ условия, във връзка с чл. 10, ал. 2, т. 2 „а“ от Постановление № 189 от 28 юли 2016 г. на МС; по т.2 – разходи в размер на 0,73 лева (Нула лева и 73 ст.), представляващи БФП, поради липса на предвидените в чл. 57, ал. 1, т. 4 от ЗУСЕСИФ условия, във връзка с чл. 11, ал. 3, т. 1 от Постановление № 189 от 28 юли 2016 г. на МС; т.3 – разходи в размер на 46,25 лева (Четиридесет и шест лева и 25 ст.), представляващи БФП, поради липса на предвидените чл. 57, ал. 1, т. 4 от ЗУСЕСИФ условия, във връзка с чл. 11, ал. 3, т. 1 от Постановление № 189 от 28 юли 2016 г. на МС.

Това решение №РД-02-36-48/21.01.2020г. не е било предмет на съдебен контрол и е влязло в сила като необжалвано.

  1. В искане № 6 /за окончателно плащане/ община Русе е поискала да

бъдат платени направени разходи по проекта, както следва : 866 565.95 лева – безвъзмездна финансова помощ, 10 652.62 лева – собствено съфинансиране, 72 617.30 лева – собствено съфинансиране, недопустими разходи, необходими за изпълнение на проекта.

         С Уведомление № 99-006-731/02.11.2021 г. (файл в папка _664-21- Русе 1.005-001-02_11_2021__12_50_59) УО на ОПРР „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. уведомил кмета на Община Русе, че във връзка с приключването по одобряването на Искане № 6 /окончателно/ по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.005-0001-C02, управляващият орган верифицира, следните суми : 207 489.55 лева – безвъзмездна финансова помощ, 659.34 лева – собствено съфинансиране.

УО на ОПРР 2014-2020 одобрява общо сума в размер на 7 216 148,89 лева (Седем милиона двеста и шестнадесет хиляди сто четиридесет и осем лева и 89 ст.), в това число верифицира обща сума на допустими разходи по окончателното искане за плащане, представляващи безвъзмездна финансова помощ в размер на 7 207 489,55 лева (Седем милиона двеста и седем хиляди четиристотин осемдесет и девет лв. и 55 ст.) и признава разходи, представляващи собствено съфинансиране, допустими разходи в размер на 8 659,34 лв. (Осем хиляди шестстотин петдесет и девет лв. и 34 ст.).

Не верифицира следните разходи : 1 659 076.40 лева – безвъзмездна финансова помощ, 1 993.28 лева – собствено финансиране. Причината – че общо верифицираните разходи по междинни и окончателно искания за плащане по договора, представляващи безвъзмездна финансова помощ (19 145 920,92 лева) били по-малко от платените суми по искания за авансово и междинни плащания (20 364 118,64 лева) с 1 218 197,72 лева, в т.ч.:

–        24 701,81 лева – верифицирана и платена безвъзмездна финансова помощ (дълг) съгласно Решение № РД-02-36-1059/20.09.2021 г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. за наложена финансова корекция по регистрирана нередност с НИН ОПРР20/21/ЕФРР/1477; –          1 193 495,91 лева – надплатена сума по АДБФП № BG16RFOP001-1.005-0001-C02.

С решение №РД-02-36-1155/02.11.2021г., Ръководителят на Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. не е одобрил и обща сума в размер на 10 643,90 лева (Десет хиляди шестстотин четиридесет и три лева и 90 ст.), в това число не е извършил верификация и плащане на разходи в размер на 10 631,13 лева (Десет хиляди шестстотин тридесет и един лева и 13 ст.), представляващи безвъзмездна финансова помощ (БФП), и не е признал разходи в размер на 12,77 лева (Дванадесет лева и 77 ст.), представляващи допустим собствен принос, в искането за окончателно плащане-искане №6, поради липса на предвидените в чл. 57, ал. 1, т. 2 от ЗУСЕСИФ условия, във връзка с чл. 23, ал. 1, т. 3 от Специалните условия към сключения на 05.01.2017 г. АДБФП № BG16RFOP001-1.005-0001-C02 между Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Община Русе. Това решение бе оспорено пред Административен съд-Русе, по повод на което е образувано адм. дело №665/2021г., приключило с влязло в сила решение (л.228-231), с което жалбата на община Русе бе отхвърлена. Но както ще установим по-долу, и него погрешно УО е приобщил към изпълнителните основания, преди да бъде влязло в сила.

По делото бе назначена съдебно-икономическа експертиза, в която както виждаме, крайният извод на вещото лице е, че верифицираните разходи по процесния договор са в размер на 19 145 920.92 лева, неверифицирани разходи, включващи в себе си и финансовите корекции в размер на 2 976 121.46 лева, а реално платените от УО на община Русе суми са в размер на 20 364 118.64 лева. Или надплатената сума вещото лице изчислява на 1 193 495. 91 лева. В обстоятелствената част и заключението са налице и таблици, съставени да защитят тези изводи. Сумата съвпада с тази, за чиито размер е издадено и Решение за установяване на публично държавно вземане РД-02-36-1157/02.11.2021г. – 1 193 495,91 лева, като е отправена и покана за доброволно изпълнение.

Съдът, съобразявайки направените по-надолу лично от съдебния състав сметки не кредитира изцяло заключението на вещото лице.

С. А., при защита на своите изводи както и УО, не е съобразила важни факти и обстоятелства, касаещи извършването на изчисленията по оспорения АУПДВ. Сметките на вещото лице досежно верифицираните от УО към община Русе суми както ще видим и от изчисленията по – долу са верни, доколкото са изчислени  на база на проверените ИМП. От друга страна, крайният им резултат не е точно този, защото в.л. не е съобразило, както и УО, че по част от решенията, с които УО налага тези корекции и не верифицира исканите суми са налице съдебни решения, които най-малкото променят основата, върху която са наложени корекциите, а едно от тях – Решение № РД-02-36-1059/20.09.2021 г. изцяло е отменено. Това безспорно влияе върху крайният резултат досежно направените сметки, тъй като определени суми, които УО не верифицира  с това решение, следва да бъдат добавени именно към верифицираните.

Досежно общо получена сума  по авансовото плащане и ИМП – 20 364 118.64 лева – сметките са точни.

Погрешни са обаче изчисленията, които в.л. прави определяйки общия размер на финансовите корекции и неверифицираните суми. Вината не е във вещото лице и направените  пресмятания, а във това, че в.л. не е имало как при тези сметки да съобрази изложеното в предходния абзац, тъй като тези изчисления са свързани и с правни изводи, които съдът е длъжен да изложи, а не експерта.

Тук е мястото да се посочи, както ще видим по-натам, че Уведомление № 99-006-731/02.11.2021 г. (файл в папка _664-21- Русе 1.005-001-02_11_2021__12_50_59) УО на ОПРР „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. има характер на мотиви към издаденото и оспорено пред съда Решение за установяване на публично държавно вземане РД-02-36-1157/02.11.2021г. с адресат община Русе.

Затова и се налага да бъде разгледано подробно при описаните на установените от съда факти, с оглед по-нататъшен анализ на това уведомление, в контекста на разглеждане на оспореното решение РД-02-36-1157/02.11.2021г.

Видно от съдържанието на уведомлението, с него кметът на община Русе е уведомен, че в изпълнение на АДБФП, отчетените с окончателния финансов отчет разходи възлизат на 8 949 835,87 лв. (Осем милиона деветстотин четиридесет и девет хиляди осемстотин тридесет и пет лв. и 87 ст.), и представляват : –       безвъзмездна финансова помощ – 8 866 565,95 лева;  -собствено съфинансиране, допустими разходи – 10 652,62 лева; – собствено съфинансиране, недопустими разходи, необходими за изпълнението на проекта         72 617,30 лева.

След това УО сочи, че по настоящото искане за плащане общият размер на недопустимите разходи е в размер на 1 661 069,68 лева (Един милион шестстотин шестдесет и една хиляди шестдесет и девет лева и 68 ст.), в това число не верифицира разходи, представляващи безвъзмездна финансова помощ, в размер на 1 659 076,40 лева (Един милион шестстотин петдесет и девет хиляди седемдесет и шест лв. и 40 ст.) и не признава разходи, представляващи собствено съфинансиране в размер на 1 993,28 лева (Хиляда деветстотин деветдесет и три лв. и 28 ст.). И по-надолу в уведомлението излага мотиви за причините за този извод.

По т.1 това е установена и регистрирана нередност с НИН ОПРР20/18/ЕФРР/377 от Регистъра на нередностите и е свързана отново с наложена фин. корекция в размер на 10% от допустимите разходи (3 807 288,68 лв., като 2 394 174,37 лева от тях били отчетени в искане за междинно плащане № 2) по договор № BG16RFOP001-1.005-0001-C01-S-01 от 28.08.2017 г. с изпълнител „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ“ АД по Решение № РД-02-36-1199/28.09.2018 г. на Ръководителя на УО на ОПРР 2014-2020г. Общата сума на неверифицираните/непризнатите разходи в това искане за плащане е в размер на 380 728,87 лева.

По т.2  – установена и регистрирана нередност с НИН ОПРР20/18/ЕФРР/377 от Регистъра на нередностите и извършена финансова корекция, определена по основание и в размер отново с Решение № РД-02-36-1199/28.09.2018 г. на Ръководителя на УО на ОПРР 2014-2020 в размер на 10% от допустимите разходи (8 102 285,07 лева, като 4 933 624,58 лева от тях били отчетени в искане за междинно плащане № 2) по договор № BG16RFOP001-1.005-0001-C01-S-02 от 28.08.2017 г. с изпълнител Обединение „МИНСТРОЙ – АМ ЧЕРНО МОРЕ“ ДЗЗД. Общата сума на неверифицираните/непризнатите разходи в искането за плащане е в размер на 810 228,51 лева.

По т.3 – установена и регистрирана нередност с НИН ОПРР20/18/ЕФРР/435 от Регистъра на нередностите и извършена финансова корекция от исканото плащане, определена по основание и в размер с Решение № РД-02-36-1367/22.10.2018 г. на Ръководителя на УО на ОПРР 2014-2020 в размер на 10% от допустимите разходи (29 780,60 лева, като 17 034,78 лева от тях са отчетени в искане за междинно плащане № 2) по договор № BG16RFOP001-1.005-0001-C01-U-02 от 19.07.2017 г. с изпълнител „РУСЕНСКА СТРОИТЕЛНА БОРСА“ ООД. Общата сума на неверифицираните/непризнатите разходи в искането за плащане е в размер на 2 978,06 лева.

По т.4 – установена и регистрирана нередност с НИН ОПРР20/18/ЕФРР/435 от Регистъра на нередностите и извършена финансова корекция от исканото плащане, определена по основание и в размер с Решение № РД-02-36-1367/22.10.2018 г. на Ръководителя на УО на ОПРР 2014-2020 в размер на 10% от допустимите разходи (16 800,00 лева) по договор № BG16RFOP001-1.005-0001-C01-U-03 от 19.07.2017 г. с изпълнител „ТРИ – ЕС“ ЕООД. Общата сума на неверифицираните/непризнатите разходи в искането за плащане е в размер на 1 680,00 лева.

По т.5 -установена и регистрирана нередност с НИН ОПРР20/18/ЕФРР/435 от Регистъра на нередностите и извършена финансова корекция от исканото плащане, определена по основание и в размер с Решение № РД-02-36-1367/22.10.2018 г. на Ръководителя на УО на ОПРР 2014-2020 в размер на 10% от допустимите разходи (54 871,05 лева, като 24 668,64 лева от тях са отчетени в искане за междинно плащане № 2) по договор № BG16RFOP001-1.005-0001-C01-U-04 от 19.07.2017 г. с изпълнител „РУБИКОН ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕАД. Общата сума на неверифицираните/непризнатите разходи в искането за плащане е в размер на 5 487,11 лева.

По т.6 – установена и регистрирана нередност с НИН ОПРР20/21/ЕФРР/1430 от Регистъра на нередностите и извършена финансова корекция от исканото плащане, определена по основание и в размер с Решение № РД-02-36-607/20.04.2021 г. на Ръководителя на УО на ОПРР 2014-2020 в размер на 25% от допустимите разходи (5 376,00 лева) по договор № BG16RFOP001-1.005-0001-C01-U-07 от 01.09.2017 г. с изпълнител „ФИНАНС ОДИТ КОНСУЛТ 2002“ ООД. Общата сума на неверифицираните/непризнатите разходи в искането за плащане е в размер на 1 344,00 лева.

По т.7 – установена и регистрирана нередност с НИН ОПРР20/21/ЕФРР/1433 от Регистъра на нередностите и извършена финансова корекция от исканото плащане, определена по основание и в размер с Решение № РД-02-36-615/22.04.2021 г. на Ръководителя на УО на ОПРР 2014-2020 в размер на 5% от допустимите разходи (1 745 524,79 лева) по договор № BG16RFOP001-1.005-0001-C01-D-01 от 07.12.2018 г. с изпълнител „ЛОГ – СИБЕРИЯ“ ЕООД. Общата сума на неверифицираните/непризнатите разходи в искането за плащане е в размер на 87 276,24 лева.

По т.8 – установена и регистрирана нередност с НИН ОПРР20/18/ЕФРР/377 от Регистъра на нередностите и извършена финансова корекция от исканото плащане, определена по основание и в размер с Решение № РД-02-36-1199/28.09.2018 г. на Ръководителя на УО на ОПРР 2014-2020 в размер на 10% от допустимите разходи (1 442 811,97 лева) по договор № BG16RFOP001-1.005-0001-C01-S-03 от 11.10.2017 г. с изпълнител „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД. Общата сума на неверифицираните/непризнатите разходи в искането за плащане е в размер на 144 281,20 лева. Тук обаче УО е изложил и допълнителни мотиви за промяна на фин корекция, като се обосновал с установена и регистрирана нередност с НИН ОПРР20/21/ЕФРР/1477 от Регистъра на нередностите, като е извършил финансова корекция от исканото плащане, определена по основание и в размер с Решение № РД-02-36-1059/20.09.2021 г. на Ръководителя на УО на ОПРР 2014-2020 в размер до достигане на 25% от допустимите разходи (1 442 811,97 лева) по договор № BG16RFOP001-1.005-0001-C01-S-03 от 11.10.2017 г. с изпълнител „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД. Изчислил е, че общата корекция за всички нарушения, засягащи едни и същи разходи по договор № BG16RFOP001-1.005-0001-C01-S-03 от 11.10.2017 г. с изпълнител „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД, е равна на най-високия приложим процент, а именно 25% от всички допустими разходи или 25% от 1 442 811,96 лева = 360 702,99 лева. Съответно, с оглед на вече установена и регистрирана нередност с НИН ОПРР20/18/ЕФРР/377 от Регистъра на нередностите, по която била определена финансова корекция в размер на 144 281,20 лева е направил преизчисление и решил, че финансовата корекция, която следва да бъде определена по установена и регистрирана нередност с НИН ОПРР20/21/ЕФРР/1477 от Регистъра на нередностите е в размер на 216 421,79 лева (360 702,99 лева – 144 281,20 лева).

Тук е мястото да се отбележи, че Решение № РД-02-36-1059/20.09.2021 г. на Ръководителя на УО на ОПРР 2014-2020 е било предмет на съдебен контрол пред АС-Русе, но това не е попречило на УО да вмъкне в сметките си и новата сума от променената с това решение финансова корекция /в посока увеличение с 15%/. С решение по адм. дело №603/2021г. по описа на съда, оставено в сила с Решение № 7261/19.07.2022 г. по адм. дело № 1409/2022 г. на ВАС, Седмо отделение, Решение № РД-02-36-1059/20.09.2021 г. на Ръководителя на УО на ОПРР 2014-2020 е било отменено. Изводът е, както ще видим по-надолу, че това променя и сметките и изчисленията на УО по процесното решение.

По т.9 – Не се верифицират разходи, представляващи безвъзмездна финансова помощ в размер на 10 631,13 лева (Десет хиляди шестстотин тридесет и един лв. и 13 ст.) и не се признават разходи, представляващи собствено съфинансиране в размер на 12,77 лева, за което има издадено и решение №РД-02-36-1155/02.11.2021г. на УО, което към датата на издаване на процесното такова не бе влязло в сила.

Това и бе причината съдът да спре настоящото производство, с оглед преюдициалност и зависимост от изхода на спора по адм. дело №665/2021г. по описа на АС-Русе. С решение №18/27.05.2022г., жалбата на община Русе срещу решение №РД-02-36-1155/02.11.2021г. на УО е отхвърлена и съдебното решение е влязло в сила.

Уведомлението завършва с извод на УО, че след преглед на окончателното искане за плащане e установена надплатена сума по АДБФП № BG16RFOP001-1.005-0001-C02 на община Русе в размер на 1 193 495,91 лева.

Съответно, според него общо верифицираните разходи по междинни и окончателно искания за плащане по АДБДП, представляващи безвъзмездна финансова помощ (19 145 920,92 лева) били по-малко от платените суми по искания за авансово и междинни плащания (20 364 118,64 лева) с 1 218 197,72 лв., в т.ч.: –  24 701,81 лева – верифицирана и платена безвъзмездна финансова помощ (дълг) съгласно Решение № РД-02-36-1059/20.09.2021 г. на Ръководителя на УО за наложена финансова корекция по регистрирана нередност с НИН ОПРР20/21/ЕФРР/1477; и 1 193 495,91 лв. – надплатена сума по АДБФП № BG16RFOP001-1.005-0001-C02.

Отново, както ще констатираме за пореден път при правните изводи, УО допуска грешки в пресмятанията и досежно размер на верифицираните разходи и относно сумата, която счита, че община Русе е получила над тях. Сочи сумата от 24 701,81 лева – верифицирана и платена безвъзмездна финансова помощ, посочена като такава съгласно Решение № РД-02-36-1059/20.09.2021 г. на Ръководителя на УО за наложена финансова корекция по регистрирана нередност с НИН ОПРР20/21/ЕФРР/1477. Видно от това решение, което както посочихме е и отменено изцяло от съда, свързано с определяне на финансова корекция до достигане на 25% на допустимите разходи по договор № BG16RFOP001-1.005-0001-C01-S-03/11.10.2017 г. с изпълнител Трейс Груп Холд“ АД на стойност 1 373 971,62 лева без ДДС, представляваща 15 % от безвъзмездната финансова помощ по посочения договор. А този общ размер е 247 018,12 лева, включвайки в себе си сумата от 24 701,81 лева – верифицирана и платена БФП и сумата от 222 316.31 лева, която УО е записал в своето решение, че не следва да се верифицира в процедурата по следващи плащания по договор № BG16RFOP001-1.005-0001-C01-S-03/11.10.2017 г. с изпълнител Трейс Груп Холд“ АД на стойност 1 373 971,62 лева без ДДС.

Сподели: