административен-съд

Съдът отмени финансова корекция от ДФЗ по проект на Община Ценово

Състав на Административен съд – Русе отмени решение за налагане на финансова корекция № 03-РД/3758/ 08.08.2023 г. на заместник-изпълнителния директор на Държавен фонд  „Земеделие“. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен административен съд.

Производството бе образувано по жалба на Община Ценово срещу Решение за налагане на финансова корекция № 03-РД/3758/08.08.2023 г. на заместник-изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“, с което по отношение на Община Ценово е определена финансова корекция в размер на 10% от стойността на финансовата помощ, изплатена за заявени за възстановяване разходи по договор за възлагане на обществена поръчка с предмет „Упражняване на строителен надзор и контрол при изпълнение на СМР за реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в община Ценово, област Русе“ по шест обособени позиции по проект „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици и тротоари, съоръжения и принадлежностите към тях в с. Ценово, с. Долна Студена, с. Беляново, с. Кривина, с. Пиперково, с. Караманово, с. Новград и с. Джулюница, община Ценово, област Русе“ по ПРСР 2014 – 2020 г., уникален номер 9091185 и сключен договор № 11730092019ДЗ от 30.09.2019 г., с избран изпълнител „Билдконсулт“ ООД на стойност 20 990,00 лева без ДДС до Договор № BG06RDNP001-7.001-0080/ 13.05.2019 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, сключен между Държавен фонд „Земеделие“ и община Ценово с УРН 422398.  Решението се обжалва като незаконосъобразно поради нарушение на административнопроизводствените правила и неправилно прилагане на материалния закон.

Повече по темата може да се види тук

Сподели: