административен-съд

Съдът отмени финансова корекция от ДФЗ спрямо Община Ценово по проект за ремонт на улици

Състав на Административен съд – Русе отмени решение за налагане на финансова корекция № 03-РД/3747/ 08.08.2023 г. на заместник-изпълнителния директор на Държавен фонд  „Земеделие“. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен административен съд.

С решение за налагане на финансова корекция № 03-РД/3747/08.08.2023 г. на заместник-изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ по отношение на Община Ценово е наложена финансова корекция в размер на 25 % от стойността на финансовата помощ, изплатена за заявени за възстановяване разходи по договор за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „работен“ и упражняване на авторски надзор по време на строителството, на обект: „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици и тротоари, съоръжения и принадлежностите към тях в с. Ценово, с. Долна Студена, с. Белцов, с. Беляново. с. Кривина, с. Пиперково, с. Новград, с. Караманово и с. Джулюница, община Ценово, област Русе“; с уникален номер 00956-2016-0004 и сключен Договор № 118/14.09.2016 г. и Допълнително споразумение от 04.07.2018 г, с избран изпълнител „Гео-Чонов“ ООД,  ЕИК 117093376 на стойност 40 000,00 лева без ДДС и Договор № BG06RDNP001-7.001-0080/13.05.2019 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, сключен между ДФ „Земеделие“ и община Ценово с УРН 422398.

Законодателят е регламентирал специална процедура по определяне на финансовата корекция по основание и размер. Съдът установи съществени процесуални нарушения на административнопроизводствените правила, които са свързани с установяването на наличие на нередност, респективно основание за налагане на финансова корекция. Административният орган не е реализирал самостоятелна проверка за наличието на нередност, свързана с процесната обществена поръчка. Това е така, защото видно от дотук изложените факти и обстоятелства, безспорно се установява, че при предварителната проверка именно същия административен орган е достигнал до извод, че проведената процедура по обществената поръчка е законосъобразна. В обжалваното решение се установява, че решаващият орган директно е реципирал констатациите, съдържащи се в посочения Годишен доклад, без да извърши собствена проверка след като се е запознал със същите. Задължително е да се посочи, че процедурата, регламентирана в ЗУСЕФСУ относно налагането на финансова корекция се реализира под контрола на ръководителя на управляващия орган по съответната програма. На национално ниво именно този ръководител има правомощията да определя финансови корекции като вид административна мярка след осъществена проверка за нередности във връзка с разходване на средства от ЕФСУ. Ако същият е сезиран с установявания за нередности от одитиращи или сертифициращи органи, за ръководителя възниква задължение да извърши собствена проверка и на база получените резултати да вземе решение дали следва да бъде наложена финансова корекция. В този смисъл Годишният доклад за сертифициране на финансовия отчет на ДФЗ – РА не се изготвя и не е акт в хода на процедурата по определяне на финансова корекция. Сертифициращият орган няма законодателно разписани функции/ правомощия в рамките на производството по определяне на финансова корекция. Изготвеният от този орган годишен доклад има функцията на сигнал по отношение на ръководителя на управляващия орган, който следва да реализира в пълнота процедурата по определяне на финансова корекция, която изключва формалното препращане към констатации на сертифициращия орган.

Съдът установява и друго нарушение на административно производствените правила. Видно от ангажираните от ответника доказателства, процедурата по предварителната проверка съгласно утвърдените от съответния ръководител правила е приключила с изготвен Отчет за съответствие на 07.01.2019 г. Според процесуалния представител на ответника (молба с вх. № 40/04.01.2024 г.) „документа, с който е съгласувана обществената поръчка, е „Отчет за съответствието на проведена обществена поръчка от 07.01.2019 г., представен по делото.“. Ответникът не ангажира доказателства, че този документ е достигнал до бенефициера. В случай, че по процесната обществена поръчка беше издадено Решение за съгласуване на поръчката от изпълнителния директор на ДФЗ на основание чл. 20a, ал. 2 от ЗПЗП; подточка 2.1.6. от точка 2 на Раздел II, буква А от утвърдените от Ръководителя на управляващия орган на програмата за всяка процедура насоки и/или друг документ, определящи условията за изпълнение на одобрените проекти по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.001 по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР и утвърдена от изпълнителния директор на ДФЗ Процедура за осъществяване на предварителна проверка и последващ контрол върху обществени поръчки за одобрени разходи, финансирани изцяло или частично със средства от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, то тогава бенефициентът щеше да е надлежно уведомен за извършената предварителна проверка. След като ответникът твърди, че отчетът за съответствие е документът, с който е съгласувана обществената поръчка, по делото не се установиха доказателства, от които да е видно, че административният орган е реализирал процедура по преразглеждане на собственото си решение, обективирано в този отчет поради факта, че са открити нарушения, които да обуславят налагането на финансова корекция. В този смисъл (Решение № 10802/08.11.2023 г. по адм. д. № 3117/2023 г. на ВАС; Решение № 5780/01.06.2023 г. по адм. д. № 3857/2023 г. на ВАС; Решение № 9285/24.08.2021 г. по адм.д. № 5049/2021 г. на ВАС и др.). За да наложи финансова корекция, посоченият отчет е следвало да бъде преразгледан, тъй като сочената в обжалваното решение нередност е могла да бъде установена още на фаза предварителна проверка и докато същата не се отстрани, обществената поръчка да не бъде съгласувана.

Сподели: