административен съд русе

Съдът отмени финансова корекция от ИАРА по проект на „Рибовъдство Острица“ ООД за десетки хиляди левове

Административен съд – Русе отмени по жалба на „Рибовъдство Острица“ ООД, с ЕИК 200830911, със седалище и адрес на управление в с.Острица, общ.Две могили, обл.Русе, ул.“Витоша“ № 13, представлявано от управителя П.М.Я., решение № РД-262/16.07.2020 г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, с което на жалбоподателя е определена финансова корекция в размер на 32 673,25 лева.

Дружеството обжалва решение № РД-262/16.07.2020 г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, с което, на основание чл.73, ал.1 от ЗУСЕСИФ, за нарушение по чл.56 от Регламент (ЕО) № 1198/2006 на Съвета от 27.07.2006 г., чл.70, ал.1, т.7 и т.10 от същия закон, чл.40, ал.1, т.1 във връзка с чл.41 от Наредба № 6 от 3.05.2012 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 2.1. „Производствени инвестиции в аквакултурата“ по Приоритетна ос № 2 „Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура“ от Оперативната програма за развитие на сектор „Рибарство“ на Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарство за програмен период 2007 – 2013 г. (Наредба № 6 от 3.05.2012 г.) и чл.15, ал.4, т.1 и чл.29 във връзка с чл.12 и чл.30 от договор за безвъзмездна финансова помощ № 232/17.09.2013 г., на жалбоподателя е определена финансова корекция в размер на 32 673,25 лева, която сума представлява 5 % от преизчислената стойност на предоставената безвъзмездна финансова помощ в размер на 653464,94 лева. В жалбата и в хода на устните състезания бяха изложени оплаквания за незаконосъобразност на оспорения административен акт като постановен при съществено нарушение на административнопроизводствени правила и в противоречие с материалния закон. Още в административното производство по същество е противопоставено възражение, поддържано и в рамките на съдебното производство, според което неизпълнението на производствената програма за 2017 г. по отношение на заложеното в нея количество риба от 10 080  кг. – европейски сом за консумация, съобразно заложеното в таблица 4 от инвестиционното намерение, част Б, неразделна част от заявлението за кандидатстване и от договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, се дължи на непреодолима сила (форсмажор) и по-конкретно на предвидимото, но непредотвратимо с приложените разумни средства унищожаване на голяма част от рибната популация в периода от 01.04.2017 г. до 30.06.2017 г. от рибоядни птици (корморани). Сочи, че административният орган необосновано приел, че предвиденото по производствената програма за 2017 г. количество зарибителен материал от 4200 кг. не е било произведено. Твърди, че същото било действително произведено (4250 кг. с пазарна цена от 61837,50 лева) и осчетоводено със счетоводен запис по сметки 304/709. Твърди се, че отглеждането в рибовъдната ферма на други видове риба – бял амур и шаран, се осъществява в циркулационна система, изградена със собствени средства на дружеството, извън земните басейни за отглеждане на европейски сом, чието изграждане е финансирано със средства по ОПРСР, поради което това действие, противно на посоченото в решението за финансова корекция, не представлява неизползване по предназначение на придобитите по проекта активи.

Сподели: