Съдът отмени финансова корекция от над 1.4 млн. лева по проект на ВиК – Русе

Административен съд – Русе отмени по жалба на „Водоснабдяване и канализация“ ООД решение от 16.03.2022 г. на ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, с което на жалбоподателя е определена финансова корекция в размер на 5% от представляващи признати от УО на ОПОС за допустими за финансиране по ОПОС 2014-2020 разходи, представляващи средства от ЕСИФ по смисъла на чл. 1, ал. 2 от ЗУСЕСИФ, от засегнатите договори за двете обособени позиции, а именно договор за обособена позиция № 1 с peг. № С-2019-0021-1 от 05.03.2021 г., с изпълнител ДЗЗД „ВиК Русе 2020“, на стойност 8 193 448,95 лева без ДДС и договор за обособена позиция № 2 с peг. № С-2019-0021-2 от 12.02.2021 г., с изпълнител ДЗЗД „ВиК Средна кула 2019“, на стойност 21 708 343,41 лева без ДДС, сключени в рамките на обществена поръчка с предмет: „Инженеринг на обект: Реконструкция на ВиК мрежи в гр. Русе“ с две обособени позиции: Обособена позиция № 1: Етап I – „Реконструкция на канализационни колектори и прилежащи водопроводи“; Обособена позиция № 2: Етап II – „Реконструкция на главни и второстепенни водопроводни клонове“.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд.

Предвид стойностите на двата договора по двете обособени позиции съдът установи, че дори и след приспадане на собствения принос на жалбоподателя в изпълнението на проекта, определените 5% финансова корекция възлизат на над 1 400 000 лв.

Сподели: