административен-съд

Съдът отмени финансова корекция по трансграничен проект на Община Бяла

Състав на Административен съд – Русе отмени Решение №РД-02-14-1071/16.10.2023г., издадено от ръководителя на Националния орган по програма „ИНТЕРРЕГ V-A” Румъния-България 2014-2020, по проект с код ROBG 442: ”B-TEN — Improved nodes Giurgiu — Вуаlа for better connection to TEN — Т infrastructure”, с който акт на общината е наложена финансова корекция в размер на 25 % от стойността на допустимите разходи – в размер на 28 458.91 лева с ДДС, финансирани със средства от европейските структурни и инвестиционни фондове. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд. Делото е образувано след постъпила жалба от община Бяла, чрез врид. кмет на общината, срещу Решение №РД-02-14-1071/16.10.2023г., издадено от ръководителя на Националния орган (НО) по програма „ИНТЕРРЕГ V-A” Румъния-България 2014-2020, по проект с код ROBG 442: ”B-TEN — Improved nodes Giurgiu — Вуаlа for better connection to TEN — Т infrastructure”, с който акт на общината е наложена финансова корекция в размер на 25 % от стойността на допустимите разходи – в размер на 28 458.91 лева с ДДС, финансирани със средства от европейските структурни и инвестиционни фондове (допустими разходи без собствен принос на бенефициера – 113 835,64 лева с ДДС) по Договор № Д-247/27.11.2020 г. сключен с „Бест Технолоджи – ТГ” ООД на стойност 96 800 лева без ДДС (116 160 лева с ДДС). В жалбата се посочва, че оспореният административен акт на първо място е нищожен, тъй като бил издаден в противоречие с чл.299, ал.1 от ГПК, според която норма „Спор, разрешен с влязло в сила решение, не може да бъде пререшаван освен в случаите, когато законът разпорежда друго“. Уповава се по повод цитираната норма на мотивите в първоинстанционния акт – влязлото в сила решение №36/19.10.2022г. по  адм. дело № 644/2021г. по описа на АС-Русе, оставено в сила с решение №7106/28.06.2023г. по адм. дело №11977/2022 г., VII о. на ВАС, досежно същите факти и обстоятелства, станали причина за издаване на новото, оспорено в настоящото производство Решение №РД-02-14-1071/16.10.2023г., от ръководителя на НО.

Повече по темата тук

Сподели: