административен съд русе

Съдът отмени част от наредба на Община Ценово

С Наредба № 7 за реда и условията за упражняване правата на Община Ценово върху общинската част от капитала на търговските дружества, издадена от Общински съвет – Ценово, се уреждат реда и условията за упражняване правата на Община Ценово като собственик на еднолични общински търговски дружества или част от капитала на търговски дружества, в които общината е съдружник. Същата е приета на основание чл. 21, ал. 1, т. 9 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 34, ал. 5 и разпоредбите на Глава шеста „Стопанска дейност на общината“ от Закона за общинската собственост и чл. 3, ал. 1, т. 9 и ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

Противоречието между уредбата в закона и тази, съобразно протестираната разпоредба на чл. 47, ал. 2 от Наредбата се изразява на първо място в регламентираното с Наредбата ограничаване публичността на тези регистри, като достъп е позволен само на органи на изпълнителната и съдебната власт. Налице е законодателна яснота в разпоредбата на чл. 54а, ал. 1 от ЗОС относно публичността на тези регистри и относно целта на същата – пълен и неограничен достъп на гражданите, на всички държавни и недържавни структури и образувания /т.е. на самото общество/. В тази връзка изцяло се споделят доводите в протеста, че това е наложено поради обстоятелството, че общината следва да управлява своето имущество в интерес на населението в съответствие със закона и с грижата на добър стопанин – чл. 11, ал. 1 от ЗОС, а публичността е и възможност за осъществяване на по-пълен контрол за спазване на закона.

Разпоредбата на чл. 54а, ал. 2 от ЗОС оправомощава министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието да издадат наредба, с която да бъдат определени образците на регистрите и реда за воденето и съхраняването им. Това е Наредба № 8 от 17.12.2009 г. за утвърждаване на образците на актовете за общинска собственост, на досие на имот – общинска собственост, и на регистрите, предвидени в Закона за общинската собственост, и за определяне реда за съставянето, воденето и съхраняването им. Правилата на чл. чл. 27 – 31 от горната наредба регламентират създаването на четири отделни регистъра и задължителни образци за съставянето им, с конкретно изброени реквизити.
Независимо, че въпросната уредба е създадена в подзаконов нормативен акт, съдът намира за недопустимо отклоняването от нея, тъй като същата се базира на законова разпоредба – чл. 54а, ал. 2 от ЗОС, която изрично оправомощава конкретни длъжностни лица за създаване на посочените в Наредба № 8/17.12.2009 г. правила.

С препращащата норма на чл. 54а, ал. 2 от ЗОС, законодателят е утвърдил по императивен начин правила относно образците на регистрите, реда за съставянето, воденето и съхраняването им, поради което всяко отклонение от тези правила в подзаконов акт от по-ниска степен води до незаконосъобразна уредба.

От прегледа на съдържанието на чл. 48 от Наредбата на Община Ценово е видно, че са създадени два регистъра – на общинските еднолични търговски дружества и на търговски дружества с общинско участие, с изисквания и реквизити, които са в явно несъответствие със задължителното съдържание на регистрите, съобразно посочените законови правила.

На последно място текстът на ал. 4 на чл. 48 от Наредбата няма самостоятелно приложение, поради което отмяната на предходните алинеи като незаконосъобразни обуславя отмяната и на тази разпоредба.

Административен съд – Русе отмени разпоредбите на чл. 47, ал. 2 и чл. 48 от Наредба № 7 за реда и условията за упражняване правата на Община Ценово върху общинската част от капитала на търговските дружества, приета с Решение № 38 по Протокол № 8 от 26.02.2008 г. на Общински съвет – Ценово.

Подобни публикации
Сподели:
ЧЕТЕТЕ ВСИЧКИ НОВИНИ В РАЗДЕЛ "НОВИНИ"