административен съд русе

Съдът отмени част от наредба на Община Бяла след протест на прокуратурата

Време за прочитане: < 1 мин.

Административен съд – Русе отмени по протест на прокурор от Окръжна прокуратура – Русе Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление под наем и за разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост на Община Бяла, област Русе, приета с Решение № 125 по Протокол № 10/26.09.2008 г. на ОбС – Бяла и многократно изменяна, само в частта й на разпоредбата на чл. 40, ал. 1, т. 1 /изм. с Решение №25 по Протокол №2/15.02.2011 г./, която гласи: „При възмездно разпореждане с недвижим имот, физическите и юридическите лица заплащат на общината освен продажната цена на имота и следните суми:

т. 1 „Режийни разноски, в размер на 2 % изчислени върху:

1.1. стойността на имота, предмет на продажба, съответно на ограниченото вещно право, което се учредява;

1.2. по-голямата стойност на имота при замяна;

1.3. стойността на реалния дял на имота, който се получава при делба”.

Сподели:

Още новини от деня