административен съд русе

Съдът отмени част от Наредба № 1 на Община Сливо поле

Административен съд – Русе отмени по жалба на Д.Д.В. разпоредбите на чл.56, ал.3 и ал.4 от Наредба № 1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост, приета с Решение №151 по Протокол № 16/28.11.2008 г. на Общински съвет Сливо поле с последващи изменения и допълнения.

Наредба № 1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост (Наредба № 1 на ОбС – Сливо поле или наредбата) е приета с Решение № №151 по Протокол № 16/28.11.2008 г. на Общински съвет Сливо поле във връзка с внесена от кмета на общината докладна записка вх. № 392/18.11.2008 г. (л. 32 от делото). След приемане на наредбата са извършвани шест изменения (с Решение № 355 по Протокол № 33/30.01.2010 г., Решение № решение №195 по протокол № 18/31.01.2013 г., Решение № 100 по Протокола № 10/30.05.2016 г., и Решение №118 по Протокол №11/30.06.16г., решение №246 по Протокол №26/25.05.17 г. и Решение №344 по Протокол №33/21.12.17 г.) като не са налице данни  тези изменения да се отнасят до оспорените текстове.

Нормата на чл.56, ал.3 от Наредбата регламентира, че в случаите на съсобственост между общината и физически и други юридически лица върху недвижим имот, то той може да се подели в реални части, но не се допуска изкупуване на общинската част от останалите съсобственици. При систематичното тълкуване на този регламент с текста на следващата ал.4 от чл.56 на Наредбата следва извод, че изкупуване на общинската част е възможно само за трети за съсобствения имот лица, които, ако са повече от един, продажбата се осъществява чрез публичен търг или публично оповестен конкурс.

Така въведеното ограничение за изкупуване на дялове от съсобственици не съответства  на разпоредбите на чл.33 и чл.36 от ЗС, които изрично въвеждат условия за продажба на съсобствена част от имот на трето лице след като се представят доказателства, че тя е предложена на другите съсобственици при същите условия и се декларира писмено за неприемане на това предложение, както и разписаното правило за прекратяване на съсобствеността на общината освен чрез делба и чрез продажба на нейната част, чрез отстъпване на съсобствениците на друг равностоен имот или чрез изкупуване на другите съсобствени части при условия и по ред, определени от Министерския съвет.

При направеното сравнение на оспорените норми с цитираните разпоредби в двата закона, съдът намира, че е налице несъответствие, тъй като актовете от по-висш порядък не предвиждат ограничения при изкупуване на общинската дяловата съсобственост, както и продажба на трето лице без да е предложено изкупуване на съсобствениците.

Сподели:

Още новини от деня