Съдът отмени част от Наредба № 12 на Община Ценово

С Решение № 131 по Протокол № 18/26.09.2012 г. на осн. чл.21,ал.1,т.8 и ал.2 от ЗМСМА и чл.181,ал.6 от ЗГ, Общински съвет – Ценово е приел Наредба N° 12 за управление на общинските горски територии в Община Ценово, област Русе / за краткост по надолу само “Наредба 12”/. Впоследствие подзаконовия нормативен акт е изменен с  Решение № 141  по Протокол № 19/24.10.2012 г. на ОбС – Ценово.

 B Глава Втора „Собственост“, Раздел IV „Учредяване на ограничени вещни права върху поземлени имоти в горски територии на Общината“ на действащата  към настоящия момент редакция на Наредба N° 12  са налични следните разпоредби:

Чл.21.(1) Право на строеж върху поземлени имоти в горски територии без промяна на предназначението на територията се учредява за изграждане на:

1. стълбове за въздушни електропроводи;

• • • •

4. подземни електропроводи, надземни и подземни проводи за хидротехнически съоръжения, нефтопроводи, топлопроводи, газопроводи, нефтопродуктопроводи, водопроводи, канализации, кабели и други елементи на техническата инфраструктура;

Основателни са доводите в протеста на прокурора от ОП-Русе за противоречие на цитираните разпоредби с тези на закона. Според чл.152 от Закона за горите /ЗГ/ строителство в горски територии без промяна на предназначението се допуска само за изграждане на обекти по чл. 54, ал. 1, като съгласно ал. 2 строителството на обекти по ал. 1 се разрешава при условията и по реда на ЗУТ и на Наредба на Министъра РРБ и Министъра на ЗХГ. В 54, ал.1 от ЗГ изчерпателно са посочени обектите които могат да се изграждат в такива територии, без да е предоставена възможност за включване на други. В действащата към момента редакция на тази разпоредба не се предвижда изграждане на обекти от вида на тези посочени в чл. 21, ал. 1, т. 1 и т. 4 от Наредба № 12. Вярно е че към момента на приемане на подзаконовия нормативен акт нормата на чл. 54, ал. 1, т. 1 и т. 4 ЗГ е разрешавала изграждането на тези обекти, но същата е отменена/ДВ бр. 83/2018 г. /, като до момента ОбС-Ценово не е привел оспорените текстове в съответствие със законовите. При това положение нормите на чл.21, ал.1, т.1 и т.4  от Наредба № 12 на ОбС-Ценово се явяват в противоречие с нормативен акт от по-висока степен и като такива са незаконосъобразни.

Другата от протестираните разпоредби е тази на чл. 73, ал.3 от Наредба № 12, съгласно която не подлежат на обжалване наказателните постановления, с които е наложена глоба до 100 лв. включително или е постановено отнемане в полза на държавата на вещи, чиято стойност е до 1000 лв, или обезщетението за причинени щети е на същата стойност.

Безспорно с оглед разпоредбата на чл.2,ал.3 ЗАНН общинските съвети при приемане на наредби определят съставите на административните нарушения и съответстващите на тях наказания, предвидени в ЗМСМА. Но в същото време,и с оглед чл.15,ал.1 от ЗНА, разпоредбите в акта на общинския съвет следва да са съобразени с действащите нормативни актове от по-висока степен. В случая оспорената разпоредба от Наредба № 12, намираща се в глава „Административни нарушения и наказания“,е в пряко противоречие с чл.59, ал.1 ЗАНН, според който – всяко наказателно постановление подлежи на обжалване пред районния съд. Т. е. при наложени с наказателно постановление глоби и/или други санкции същите подлежат на обжалване независимо от техния размер. Единствената разпоредба,която е регламентирала необжалваемост на глоби, отнемане на вещи в полза на държавата до определена стойност или присъдено обезщетение за вреди на същата стойност, освен ако в специален закон е предвидено друго,е била тази на чл.59, ал.1 ЗАНН, но последната е отменена с ДВ бр. 77/2012 г. в сила от 9.10.2012 г. В специалния закон, а именно ЗГ, въз основа на който е издадена и наредбата на ОбС, също не е предвидено необжалваемост на някои наказателни постановления. Напротив, относно съставянето на актовете, издаването на наказателните постановления и тяхното обжалване чл.277 от ЗГ препраща към ЗАНН. В тази насока следва да се посочи и Решение № 1/2012 г. по конст. д. № 10/2011 г. на КС на РБ. Макар същото да е постановено във връзка с оспорване конституционността на чл.189, ал.13 от ЗДвП, то принципното становище на КС има отношение и към останалите сходни текстове. В решението си КС на РБ е приел, че тъй като налагането на глоби за извършени административни нарушения е наказателно правно по своята природа, правото на защита по чл.56 от Конституцията на РБ, тълкувано в светлината на чл. 6 § 1 от КЗПЧОС, включва задължителен достъп до съд във всички случаи, когато се налагат административни санкции на гражданите. Размерът на глобата също няма значение за допустимостта или отказа да се допусне съдебно обжалване, тъй като в противен случай ще се стигне до неоснователно стесняване обхвата на правото на защита. Стандартите относно правото на достъп до съд, като част от правото на защита прилагани у нас, не могат да бъдат по-ниски в сравнение с онова, което предвиждат установените международни стандарти. Също така, протестираната норма влиза в противоречие с чл. 47 от Хартата на основните права на ЕС и чл. 13 от КЗПЧОС, където е установено правото на ефективни правни средства за защита пред съд. Съгласно чл. 47 абзац първи от Хартата всеки, чийто права и свободи, гарантирани от правото на Съюза, са били нарушени, има право на ефективни правни средства за защита пред съд, а според абзац втори всеки има право неговото дело да бъде гледано справедливо и публично в разумен срок от безпристрастен съд. Аналогична е разпоредбата и на чл. 13 от Конвенцията. Посочените разпоредби на европейското право по силата на чл.5,ал.4 от Конституцията на РБ са част от вътрешното право. Нещо повече – те имат предимство пред тези норми на вътрешното законодателство, които им противоречат. В случая е налице точно такова противоречие между атакуваната разпоредба и първично европейско право.

Предвид изложеното, Административният съд в Русе счита, че  протестираните разпоредби от Наредба № 12 ОбС-Ценово не са съобразени с действащи нормативни актове от по-висока степен, което налага извода, че същите са материално незаконосъобразни. На това основание се следва отмяната им.

Сподели:

Още новини от деня