темида съд дело

Съдът отмени част от Наредба № 15 за управлението на отпадъците на територията на община Две могили

Административен съд – Русе отмени по протест на прокурор от Окръжна прокуратура – Русе  чл.21 от Наредба № 15 за управлението на отпадъците на територията на община Две могили, приета с Решение на ОбС № 377 по Протокол № 25/26.04.2013 г. на Общински съвет Две могили, само в частта „събирането, транспортирането, съхраняването “.

Делото бе образувано по протест на прокурор при Окръжна прокуратура-Русе против разпоредбата на чл.21 от Наредба № 15 за управлението на отпадъците на територията на община Две могили, приета с Решение на ОбС № 377 по Протокол № 25/26.04.2013 г. на Общински съвет Две могили, в частта, в която за дейностите по събирането,  транспортирането и съхраняването на негодни за употреба батерии и акумулатори е въведено изискване за притежаване на разрешително по чл.35 от ЗУО или комплексно разрешително, издадено по реда на глава седма, раздел втори от ЗООС.

Разпоредбата на чл. 75, ал.2 от АПК предвижда, че нормативните административни актове се издават по прилагане на закон или подзаконов нормативен акт от по – висока степен. Нормите на чл. 75, ал. 2 и чл. 76, ал. 1 и ал. 2 от АПК са идентични с тези на чл. 2, чл. 3, ал.1, чл. 7, ал. 2 и чл. 8 от ЗНА, като прогласяват забраната да се уреждат с наредба обществени отношения, уредени вече с нормативен акт от по – висока степен. Законът е нормативният акт, който урежда първично или въз основа на Конституцията, обществени отношения, които се поддават на трайна уредба, според предмета или субектите в един или няколко института на правото или техни подразделения. За уреждане на другите отношения по тази материя, законът може да предвиди да се издаде подзаконов акт. Наредбата, като нормативен акт, се издава за прилагане на отделни разпоредби или подразделения на нормативен акт от по – висока степен. Общинските съвети, като органи на местното самоуправление на територията на съответната община, решават самостоятелно въпросите от местно значение, които законът е предоставил в тяхната компетентност. Съгласно чл. 8 от Закона за нормативните актове всеки общински съвет може да издава наредби, с които да урежда съобразно нормативните актове от по-висока степен, неуредени от тях обществени отношения с местно значение.

Оспореният частично подзаконов нормативен акт е приет от компетентен за това орган – Общински съвет – Две могили. В изпълнение на правомощията си по чл. 21, ал. 1 от ЗМСМА, общинските съвети приемат правилници, наредби, инструкции, решения, декларации и обръщения. От приложения Протокол № 25/26.04.2013 г.  от проведеното заседание на ОбС-Две могили /л.16 – л.51 от административната преписка /, на което е взето решение № 377  за приемане на Наредба №15, се установява наличие на изискващия се заседателен кворум – присъствали са всички общински съветници, които са гласували „За“ вземане на решението /стр.25 от преписката/. 

При направената преценка за съответствие с материалния закон, съдът намира, че протестираната разпоредба – в оспорената й част, е незаконосъобразна.

Частично оспорената разпоредба на чл.21 от Наредба № 15 за управлението на отпадъците на територията на община Две могили , предвижда следното: Дейностите по събирането, транспортирането, съхраняването, преработката и/или обезвреждането на негодни за употреба батерии и акумулатори се извършва от лицата, които притежават:

1.разрешително, издадено по чл.35 от ЗУО;

2.комплексно разрешително, издадено по реда на Глава Седма, Раздел II от ЗООС.“

         Разпоредбата на чл.21 от Наредба № 15, досежно изискването за разрешение за дейностите по събирането, транспортирането и съхраняването на негодни за употреба батерии и акумулатори,  е незаконосъобразна, тъй като се намира в пряко противоречие с норма от нормативен акт от по-висока степен и конкретно с чл.35 от ЗУО. На първо място, чл.35, ал.1 от ЗУО изрично визира необходимостта от разрешение само за дейностите по третиране на отпадъци, които, съгл. легалната дефиниция на §1, т. 44 от ДР на ЗУО,  са дейностите по оползотворяване или обезвреждане, включително подготовката преди оползотворяване или обезвреждане. Видно от дефинициите за събиране, транспортиране и съхраняване на отпадъци /съответно т.41, т.42 и т.43 от ДР на ЗУО/, това са дейности, които не включват никакво въздействие върху отпадъците –   химическо третиране или физическо въздействие върху тях, вкл.разделянето им на съставни части и компоненти, което да изисква специални знания и подготовка или да създава някаква опасност. Затова тези дейности, съгл. чл.35, ал.2 от ЗУО, са изрично изключени от разрешителен режим и за извършването им, видно от ал.3 и ал.5 на чл.35 от ЗУО, е необходима само регистрация. В този случай регистрационният документ се издава самостоятелно от останалите разрешителни и регистрационни документи. По изложените съображения чл.21 от Наредба № 15, в частта, в която за дейностите по събирането, транспортирането и съхраняването  на негодни за употреба батерии и акумулатори  е въведено изискване за притежаване на разрешение, е незаконосъобразен и следва да бъде отменен.

Сподели:

Още новини от деня