община две могили

Съдът отмени част от общинска наредба в Две могили

Време за прочитане: 2 мин.

Административен съд – Русе отмени по протест на прокурор от Окръжна прокуратура – Русе  частично Наредба № 14 за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Две могили, приета с Решение на ОбС № 314 по Протокол № 26/23.01.2009 г., както следва:

– в цялост разпоредбата на чл.29, ал.1 – “Поддържането на зелените площи се ръководи от Управителя на “Черни Лом 2008” – ЕООД гр.Две могили. То е непрекъснат процес с агробиологичен строително-ремонтен характер, осигуряващ необходимите условия за комплексно функциониране на елементите на зелената система.”

– в цялост разпоредбата на чл. 31, ал. 1 – “Организацията по изразходване на определените от Общинския съвет средства за поддържане на зелените площи по възприетите категории и интензитет на поддържане се извършва от “Черни лом 2008” – ЕООД гр.Две могили въз основа на одобрените технологични нормативи и разработените годишни технологични план-сметки.”

– в цялост разпоредбата на чл.32 – “Контролът върху качеството на работата по поддържането на общинските зелени площи се извършва от управителя на “Черни лом 2008” – ЕООД гр.Две могили, като за направените проверки се съставя констативен протокол.”

– в цялост разпоредбата на чл. 39, ал. 2 – “Собствениците са длъжни да осигуряват достъп до имотите си на компетентните служители от “Черни лом 2008” – ЕООД гр.Две могили за извършване на огледи, картотекиране и контрол.”

– частично разпоредбата на чл. 48 – “Контролът по изпълнението на тази наредба се осъществява от кмета на Община Две могили, заместник-кмета на Общшвата, кметовете на кметства в общината и Управителя  на “Черни лом 2008” – ЕООД гр.Две могили”, само  в частта: „…. и управителя на „Черни Лом 2008“ ЕООД град Две могили.”.

–  в цялост разпоредбата на чл. 49, ал. 2 – “Обезщетението не се дължи, ако в определен от Управителя на “Черни лом 2008” – ЕООД гр.Две могили, виновните лица възстановят причинените щети.”

– частично разпоредбата на чл. 49, ал. 5, изр. 2 – “Замърсени участъци на озеленени площи по чл.61,ал.4 от ЗУТ се почистват от нарушителите за тяхна сметка. При отказ това се извършва от “Черни лом 2008” – ЕООД гр.Две могили за сметка на нарушителите.“, само в частта на изр.2: „…… от „Черни Лом 2008“ ЕООД град Две могили ……“.

Сподели:

Още новини от деня