съдебна палата русе съд прокуратура

Съдът отмени 500 лева глоба от РСПБЗН – Ветово спрямо мъж при изгаряне на растителни остатъци от царевично стърнище

Районен съд – Русе отмени наказателно постановление № 398/30.11.2017г., издадено от Началник РСПБЗН – Ветово, с което на Д. е наложено административно наказание „Глоба“ в размер на 500 лева, за нарушение по чл. 20, т. 6, вр. чл. 5 от Наредба № 8121з-647 за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – Русе.

Административнонаказателното производство е било образувано със съставянето на АУАН № 9/16.11.2017г. срещу Д., за това, че на 20.09.2017г., около 15,00 часа, в масив № 11, в местността „Табачица“, в землището на село Писанец и в масиви № 266, 267, 268, в местността „Акча ашлък“ в землището на град Ветово е допуснал изгаряне на растителни остатъци от царевично стърнище, вследствие на което е възникнал пожар.

Съдът намира обаче, че административнонаказващият орган не е изпълнил задълженията си по чл. 52, ал. 4 ЗАНН, тъй като не се е произнесъл във връзка с депозираните от страна на жалбоподателя възражения и същите не са получили никакъв отговор в хода на административнонаказателното производство, което представлява съществено нарушение на процесуалните правила, имащо за своя последица отмяна на оспореното наказателно постановление. Във връзка с депозираните възражения се е налагало административнонаказващият орган да даде отговор на обстоятелствата изложени от страна на жалбоподателя и защо не приема същите за основателни. Налагало се е да бъде извършена допълнителна проверка, с оглед установяване на факта, от кои ниви е започнало изгарянето на растителни отпадъци и дали същите са собственост именно на „К…“ ООД или на други земеделски производители. Изисквало се е административнонаказващият орган да извърши проверка, за резултатите във връзка с установяване на лицето, което е предизвикало пожара. Всички тези въпроси не са намерили никакъв отговор в наказателното постановление, което от своя страна е довело до необоснованост на наказателното постановление. В този смисъл е Решение от 07.07.2017г. на Административен съд – Русе, постановено по КАНД 126/2017г.

Отделно от това наказателното постановление е издадено, при неправилно приложение на материалния закон от страна на административнонаказващия орган.

В обектите по смисъла на Наредба № 8121з-647 от 1.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, са изключени непокритите земеделски земи.

По изложените мотиви, доводът на административнонаказващия орган, че приетата за нарушена Наредба № 8121з-647 от 1.10.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, следва да бъде прилагана и за земеделските земи, с оглед т. 4, на § 1 от ДР на същата, доколкото се касае за поземлен имот, не може да бъде споделен.

В случая приложима е именно Наредба № 8121з-968 от 10.12.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи, която именно определя правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи.

Обстоятелството, че описаните в наказателното постановление имоти, представляват земеделска земя, безспорно се установява от приетите по делото Споразумения с Община Ветово, изготвени на основание чл. 37в, ал. 2 ЗСПЗЗ за стопанската 2016/2017г., а така също и от показанията на актосъставителя.500

Сподели:

Още новини от деня