административен съд русе

Съдът отхвърли жалба на бившия главен секретар на Областна администрация – Русе срещу заповед за временно отстраняване от работа

Административен съд – Русе отхвърли жалбата на С.Н.И. против Заповед № 3-95-00-112/28.02.2022 г. на Областния управител на Област Русе. Решението може да се обжалва по касационен ред пред Върховния административен съд.

В административната преписка е наличен Рапорт № 06-01-1/31.01.2022 г., с който служителят по сигурността на информацията (ССИ) на Областна администрация на Област Русе – Т. К. е уведомил областния управител за инцидент, случил се на 28.01.2022 г. в 14,00 часа – при движение в коридора на петия етаж от сградата лицето е установило, че външната метална врата, водеща към административната зона за сигурност около зоните за сигурност клас I и клас II на Регистратурата за класифицирана информация (РКИ) на Областна администрация на Област Русе е оставена отключена (отворена) и вратата видимо зее. След проверка, К.е установил, че вътрешната врата е заключена. Установил е още, че при отворена външна метална врата на регистратурата не се е задействала алармата. К. посочва, че веднага е  предприел действия относно защита на помещението – запечатване на вратата чрез поставяне на лепенки, което действие е станало в присъствието на П. С. – главен секретар на „ВиК Асоциация“. К. е поискал от областния упарвител комисия от служители на Областна администрация на Област Русе да извърши проверка за нерегламентиран достъп или небрежност при работа от служител на администрацията. В рапорта се сочи още, че К. е бил в отпуск по болест продължително време – от 14.10.2021 г. и поради тази причина не е влизал в РКИ, както и че от дълъг период от време не е получавал справка по чл. 132 от ППЗЗКИ от служителя, завеждащ РКИ. В качеството си на ССИ, К. е поискал извършването на проверка на съхраняваните документи/материали в РКИ, като изрично е уточнил параметрите на същата.

По делото е налично Заявление вх. № 06-01-1/1/03.02.2022 г. на П. Т. С., главен секретар на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД-Русе (Асоциацията). Същият описва какво се е случило на 28.01.2022 г. в 14,15 часа, в коридора на петия етаж на сградата, пред външната врата на РКИ на Областна администрация Русе. Описва подробно състоянието на вратата, като посочва, че е направил две снимки, които е предал на К.. Твърди, че алармената система не е задействана. Дава подробно сведение за разположението на посочената РКИ, както и за лицата и начина, по който същите имат достъп до коридора, в който РКИ е разположена. Посочва, че той е предложил на К.да запечата вратата с хартиени ленти, с подписите на двамата. В 14,56 часа на същия ден е докладвал за случилото се на заместник  областния управител. В заявлението е посочено, че С. е бивш служител по сигурността на информацията на Областна администрация на Област Русе и офицер от Служба „Сигурност Военна полиция и Военно контраразузнаване“, поради което предлага допълнителни мерки за защита. В заявлението са описани и действия, свързани с проверката, извършена от назначената от областният управител комисия. С. прави изявление, че „Станах неволен свидетел как З Р К И упреква С С И, че не е проявил „колегиалност'“ и не я е предупредил за отключената врата, или вместо да я облепва, просто да я заключи. Обвинения от нейна страна, и към мен включително, че това което сме установили и докладвали е „постановка“, нещо повече, последваха заплахи и странни напътствия и от главният секретар на Областната администрация Русе, за които смятам, че е редно да Ви докладва и С С И г-н К.. Излизайки извън обсега на функционалните задължения, станахме свидетели на опит да ни бъде вменена вина и страх. Умело се спекулираше с името на предишен Областен управител и имената на други „отговорни фактори, чакащи само щракването на пръст им, за да ни изправят пред прокурор“. Присъствието на главния секретар в Регистратурата за класифицирана информация, без да има право или обективна нужда от това, разправиите му на висок тон с определената от Вас комисия, които се чуваха в коридора на 5-я етаж от администрацията, имаха съшия привкус и не бих приел за случайни.“

   Служителят по сигурността на информацията (ССИ) Т.К. е изготвил Доклад № 06-01-1/2/04.02.2022 г. до областния управител относно извършената проверка от комисия, назначена със Заповед № 3-95-00-53/ 31.01.2022 г. на зоните за сигурност клас I и клас II на РКИ на Областна администрация Русе. Достъпът до помещенията е осигурен от Н. Ш. – завеждащ РКИ. В проверката е взел участие и С.И. в качеството си на отговорен служител по цитираната заповед. К. е установил нарушение на Вътрешните правила за работа с класифицирана информация на Областна администрация Русе, в частта за достъп и пребиваване в РКИ – С.И. е влязъл в РКИ и е започнал да прави видеозапис с телефона си, а Ш. не го е предупредила. К. е установил това нарушение при преглед на записите на видеокамерата от РКИ. В доклада К.дава сведения за проведения на 01.02.2022 г. разговор между него от една страна и С.И. и Ш. от друга страна, като твърди, че не е следвало да бъде разпитван от И., тъй като в качеството си на ССИ е пряко подчинен на ръководителя на организационната единица, т.е. на областния управител. Посочва още, че е бил подложен на груби нападки от И. и Ш., заплашван е от И. и е намесено името на бившия областен управител. Допълнително е бил обвинен относно организиране на преследване спрямо И. и Ш. през почивните дни на 29 и 30 януари и е получил предупреждение, че срещу него ще се заведе дело в прокуратурата. Описва се и разговор относно заместник областния управител, който е инициирал всичко и който ще бъде отговорен за уволнението на К.. Заместник областният управител се е запознал с доклада на 08.02.2022 г., видно от направеното отбелязване върху същия.

   Като е съобразил така получената информация, на основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията; чл. 96, ал. 1, изречение последно от ЗДСл и Заповед № 3-95-00-495/24.08.2021 г. на областният управител на Област Русе за назначаване на дисциплинарен съвет, със Заповед № 3-95-00-111/28.02.2022 г. областният управител е възложил на Дисциплинарния съвет да образува дисциплинарно производство срещу С.И. – главен секретар на Областна администрация на Област Русе за евентуално извършване на дисциплинарни нарушения, описани в Доклад № 06-01-1/2/04.02.2022 г. на ССИ К.и Заявление вх. № 06-01-1/1/03.02.2022 г. на П. Т. С., главен секретар на Асоциацията по „ВиК“ на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД-Русе. В заповедта е посочено, че резервния член на съвета следва да вземе участие като редовен член в провежданото дисциплинарно производство. Определен е срок от 5 дни за работа на съвета. Възложено е функциите на председател на дисциплинарния съвет да се изпълняват от заместник-председателя поради факта, че С.И. е назначен за председател на дисциплинарния съвет.

По делото е представена Заповед № 3-95-00-495/24.08.2021 г. на областният управител на Област Русе относно състава на назначения Дисциплинарен съвет и правилата за неговото функциониране.

   От писмо № 06-01-2/28.02.2022 г. се установява, че определената за председател на дисциплинарния съвет И.П.е уведомила останалите членове за свикването на заседание на съвета на 28.02.2022 г. от 9,30 часа. За проведеното заседание, на което са присъствали всички членове на съвета, е съставен Протокол № 1, от който се установява, че са приети няколко решения, както следва:

  • Да се образува дисциплинарно дело № 1/2022 г. срещу С.Н.И. – главен секретар на Областна администрация на област Русе за евентуалното извършване на дисциплинарни нарушения, описани във вече цитираните доклад от Т.К. и заявление от П. Т.С..
  • Да се покани И. за запознаване с материалите, както и за даване на писмени обяснения.
  • Да се покани за изслушване Т. К. като ССИ.
  • Да се покани за изслушване П. Т. С.във връзка с представеното от него заявление.
  • Да се приобщят към материалите по делото заповедта за проверка на РКИ и протокола за резултатите от нея; длъжностната характеристика на С.И.; записите от 31.01.2022 г. от охранителната камера в зоната за сигурност на РКИ; заповедта относно списъка на длъжностите в Областна администрация на област Русе, за които се изисква достъп до съответното ниво на класифицирана информация, представляваща държавна тайна, актуална към 31.01.2022 г. и доказателства, че И. е запознат със същата; Вътрешни правила за работа с класифицирана информация в Областна администрация на област Русе, заповедта за тяхното утвърждаване и доказателства, че И. е запознат със същите.

Във връзка с взетото решение от дисциплинарния съвет за образуване на дисциплинарно производство (обективирано като Решение № 1 от Протокол № 1), със Заповед № 3-95-00-112/28.02.2022 г., на основание чл. 100, ал. 1, т. 2 и ал. 3 от ЗДСл, областният управител е наредил временно отстраняване от работа на С.Н.И. – главен секретар на Областна администрация на Област Русе срещу когото е образувано Дисциплинарно дело № 1/2022 г. по описа на Дисциплинарен съвет към Областна администрация на област Русе, считано от 28.02.2022 г., до приключването на дисциплинарното производство срещу служителя със съответен акт. Разпоредено е за времето на отстраняване от работа на държавният служител, да не му се начислява възнаграждение (да не получава заплата). В мотивната част на заповедта е посочено, че временното отстраняване е с оглед предотвратяване на възможността държавния служител С.Н.И. – главен секретар на Областна администрация на Област Русе срещу когото е образувано дисциплинарното дело „по един или друг начин да повлияе, респективно да попречи за реализиране на дисциплинарната му отговорност“.

Сподели: