административен съд русе

Съдът отхвърли жалба на ВиК – Русе за наложена финансова корекция по ОПОС 2014 – 2020 г.

Време за прочитане: 3 мин.

Административен съд – Русе отхвърли жалбата на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, с ЕИК 827184123, със седалище и адрес на управление в гр.Русе, ул.“Добруджа“ № 6, представлявано от управителя С. И. С., против решение от 06.01.2021 г. на ръководителя на Управляващия орган на „Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, с което на основание чл.73, ал.1 от ЗУСЕСИФ, за нередности по чл.70, ал.1, т.9 от ЗУСЕСИФ, на жалбоподателя е определена финансова корекция в размер на 5 % съгласно т.3 и т.11, буква „б“ от Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от Наредба за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на ЗУСЕСИФ, от засегнатите от нарушението и признати от УО на ОПОС за допустими за финансиране по ОПОС 2014-2020 разходи, представляващи средства от ЕСИФ по смисъла на чл. 1, ал. 2 от ЗУСЕСИФ, от стойността на договор № У-0016-2019/10.11.2020 г. с изпълнител ДЗЗД „Консорциум Скад“.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд.

№ Д-34-62/31.07.2019 г., жалбоподателят е осъществил действия по възлагане на обществена поръчка за разходване на полученото безвъзмездно финансиране от ЕСИФ.

В случая органът твърди, че са налице нарушения на националното законодателство, засягащи норми от ЗОП и касаещи процедурата по обществената поръчка с възложител жалбоподателя. Тези нарушения попадат в хипотезата на чл. 70, ал. 1, т. 9 от ЗОП, тъй като биха представлявали нередност, съставляваща нарушение на правилата за определяне на изпълнител по глава четвърта от ЗУСЕСИФ. В разпоредбата на чл. 49, ал. 2, т. 1 от ЗУСЕСИФ, намираща се именно в тази глава на закона, при определянето на изпълнител за дейностите по строителство, услуги и/или доставка на стоки, изрично се препраща към правилата на ЗОП в случаите, когато бенефициентът е възложител по смисъла на същия закон. Според чл. 70, ал. 2 от ЗУСЕСИФ, случаите на нередности, за които се извършват финансови корекции по ал. 1, т. 9, се посочват в нормативен акт на Министерския съвет. Този нормативен акт е именно Наредбата за посочване на нередности. Разпоредбата на т.3 от Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от същата предвижда, че нередност представляват случаите, при които липсва обосновка за неразделяне на предмета на поръчката на обособени позиции, т.е. възложителят не е посочил основните причини за липса на разделяне на предмета на поръчката на обособени позиции съгласно изискванията на чл.46, ал. 1 от ЗОП. От своя страна т.11, б. „б“ от същото приложение на Наредбата за посочване на нередности определя като нередност случаите, в които са приложени дискриминационни критерии/условия/спецификации, но е налице минимално ниво на конкуренция, т.е. получени са две или повече оферти, които са допуснати и отговарят на критериите за подбор.

Не може да бъде споделено разбирането на жалбоподателя, според което показателите на финансовата корекция за конкретната нередност следва да бъдат определяни съобразно посоченото в Приложение № 1а към чл. 2, ал. 2 от Наредбата за посочване на нередности, а не в Приложение № 1 към чл.2, ал.1 от същата, както е приел административният орган. В приложното поле на чл. 2, ал. 2 са включени нередности, допуснати по обществени поръчки, които са възложени преди влизането в сила на ЗОП (обн. ДВ, бр. 13 от 16.02.2016 г.), т.е. преди 15.04.2016 г., а не преди последното негово изменение, което е било в сила към датата на влизане в сила на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за посочване на нередности (нова ДВ, бр.19 от 6.03.2020 г.). В § 8 от ПР на Постановление № 35 на МС от 4.03.2020 г. за изменение и допълнение на Наредбата за посочване на нередности, с което е създадена и разпоредбата на чл. 2, ал. 2 от същата наредба, са създадени преходни правила като е предвидено, че започнатите до влизането в сила на това постановление производства по определяне на финансови корекции, касаещи поръчки по чл.20, ал. 2 и 3 от ЗОП и процедури за избор на изпълнител по чл. 50 от ЗУСЕСИФ и по реда на Постановление № 118 на Министерския съвет от 2014 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, Норвежкия финансов механизъм, фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и фонд „Вътрешна сигурност“ (обн., ДВ, бр. 44 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 76 и 101 от 2014 г., бр. 50 от 2015 г., бр. 52 от 2016 г., бр. 30 и 68 от 2017 г. и бр. 107 от 2018 г.), се довършват при досегашните показатели на корекцията. В случая обаче тези преходни правила не намират приложение, тъй като не се касае до обществена поръчка по чл. 20, ал. 2 или ал. 3 от ЗОП, а „досегашните показатели на корекцията“, т.е. тези, регламентирани в Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от Наредбата за посочване на нередности, намират приложение на общо основание.

Така спорът в настоящото производство се свежда основно до това дали описаните в решението и писмото по чл.73, ал.2 от ЗУСЕСИФ факти относно твърдените първи две нарушения действително обосновават извод за наличие именно на посочените от административния орган нарушения на разпоредбите на ЗОП, а оттам и дали изпълняват фактическия състав на съответните нередности по Наредбата за посочване на нередности.

Сподели:

Още новини от деня