административен-съд

Съдът отхвърли жалба на Община Бяла срещу наложена финансова корекция по трансграничен проект

Състав на Административен съд – Русе отхвърли оспорването по жалба на Община Бяла против Решение № РД-02-14-1131 от 24.11.2022 г. на ръководителя на НО по Програма „Интеррег V-А Румъния – България“, с което е определена финансова корекция в размер на 10% от стойността на допустимите разходи по Договор № Д-247 от 27.11.2020 г. на стойност 96 800 лева без ДДС (116 160 лева с ДДС или 59 392,58 евро с ДДС), сключен с „Бест Технолоджи – ТГ“ ООД. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховния административен съд.

Община Бяла е бенефициер по сключен административен договор с МРРБ за предоставяне на национално съфинансиране по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-А Румъния – България 2014-2020 г. № РД-02-29-376 от 12.10.2018 г. Договорът касае предоставяне от НО на Община Бяла на безвъзмездно финансиране по програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния България 2014 – 2020 г., по проектно предложение № ROBG-442 „Improved nodes Giurgiu-Byala for better connection to TEN-T infrastructure”. Общият размер на бюджета по проекта е 7 974 947,04 евро, като размерът на безвъзмездната финансова помощ от ЕФРР е 85%, 13% е размерът на националното съфинансиране, 2% – собствен принос на бенефициера. Общият размер на бюджета на партньора Община Бяла е 2 741 207,48 евро, от които 2 330 026,35 евро от ЕФРР, 356 329,57 евро – национално финансиране и 54 851,56 евро – собствен принос.

Въз основа на този договор, на основание чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП Община Бяла е провела публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет Разработване на интегрирана система за мониторинг на трафикапо проект „В-TEN Improved nodes Giurgiu – Byala for better connection to TEN-T infrastructure“, финансиран чрез Програмата „ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България“ и национално съфинансиране“. Прогнозната стойност на поръчката е 97 790 лева без ДДС. В тази връзка с единствения участник  „Бест Технолоджи – ТГ“ ООД Община Бяла е сключила Договор № Д-247 от 27.11.2020 г., на стойност 96 800 лева без ДДС (116 160 лева с ДДС или 59 392,58 евро с ДДС) (л. л. 39 – 48 от преписката).

При извършен последващ контрол за законосъобразност на процедурата за възлагане на обществената поръчка било прието от контролните органи, обективирано в докладна записка (л. л. 3 – 6 от преписката), регистрирана като сигнал за съмнение за нередност в МРРБ под № УТС-2091 от 29.08.2022 г., въз основа на който сигнал е инициирано производство по административна проверка за наличието/липсата на нередност по цитирания по-горе проект, че са налице две нарушения, съставляващи нередност. Повече по темата може да видите тук

Сподели: