темида съд дело

Съдът отхвърли жалба на „Ф + С – Агро” ООД срещу решение на „МДТ“ – Две могили за ТБО в размер на над 13 хил. лева

Административен съд – Русе отхвърли оспорването по жалба на „Ф + С – Агро” ООД, със седалище в гр. Русе, представлявано от управителя С.Я.С., против Акт за установяване на задължения по чл. 107, ал. 3 от ДОПК № 233-1/02.05.2019г., издаден от главен специалист в отдел МДТ към Дирекция „ФМДТ” при Община Две могили, потвърден с Решение № 1/12.07.2019 г. на Началника на отдел „МДТ” при Община Две могили, в частта с която са определени задължения за такса битови отпадъци за 2019 г. в размер на 13 561,49 лева.

Дружеството – жалбоподател е собственик на недвижим имот в гр. Две могили, за който е подало декларация по ЗМДТ вх. № 68040000144/22.02.2016 г. (л.л. 14-23 от преписката) и е разкрита данъчна партида с № 6804F3871 – за нежилищен недвижим имот с адрес гр. Две могили, ул. Черно море № 7, представляващ УПИ в строителни граници с идентификатор 20184.1.1228. Подадената данъчна декларация съдържа и данни за вида на обектите, намиращи се в имота (сгради и земя) и тяхната отчетна стойност (л. 20 от преписката).

Жалбоподателят притежава и нежилищен недвижим имот с идентификатор 20184.1.1229, с адрес гр. Две могили, ул. „Черно море“ № 6, за който е подал данъчна декларация вх. № 68040000602/17.10.2013 г. и е разкрита данъчна партида № 6804F1382 – за нежилищен имот, намиращ се на адрес гр. Две могили, ул. „Черно море“ № 6.

На 08.04.2019 г. жалбоподателят е подал искане по чл. 107, ал. 3 от ДОПК за издаване на акт за установяване на задължения за календарната 2019 г. за имотите декларирани по двете данъчни декларации.

Въз основа на подадената декларация и приложените писмени доказателства, в производство по чл. 107, ал. 3 ДОПК, е издаден оспореният АУЗ, с който са определени публични задължения за данък върху недвижимите имоти (ДНИ) и такса битови отпадъци (ТБО) за имотите на ул. Черно море № 6 и № 7 за 2019 година (л. 2-7 от преписката). Предмет на оспорване в настоящото производство са само задълженията за ТБО. В обстоятелствената част на АУЗ са описани разпоредбите и конкретните размери на ТБО по компоненти.

Сподели:

Още новини от деня