Съдът отхвърли иск на Центъра за спешна медицинска помощ – Русе спрямо Главна инспекция по труда

Окръжният съд в Русе отмени Решение 859 постановено по гр.д.№4975/2012г. на Русенския районен съд и отхвърли иска, предявен от „Ц.з.с.м.п. – Р.”, със седалище и адрес на управление гр. Р., кв. „*** – *”, ЕИК ***, представляван от П. Б., с правно основание чл. 49 вр. чл. 45 от ЗЗД против И. а. „Г.и.п. т.” – С., представлявана от **. *** Р.М., за заплащане на сумата от 300 лв., представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди, израз…

Код на новината : *119831.html

    

Сподели: