административен съд русе

Съдът отхвърли оспорване по жалба за УМБАЛ „Канев“ срещу изменение на данни в кадастралния регистър

Административното производство е започнало след подаване от Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Канев“ АД гр. Русе на заявление вх. № 01-66731/21.02.2018 г., с което е поискано нанасяне на настъпили промени в кадастралния регистър на недвижимите имоти за следните обекти:

1. Сграда 63427.2.5225.1 гр. Русе, ул. Независимост № 2, вид собств. Общинска частна, функц. предн. Здравно заведение, брой етажи 2, застроена площ 597 кв.м.;

2. Сграда 63427.2.5225.2 гр. Русе, ул. Независимост № 2, вид собств. Общинска частна, функц. предн. Здравно заведение, брой етажи 2, застроена площ 393 кв.м.;

3. Сграда 63427.2.5225.3 гр. Русе, ул. Независимост № 2, вид собств. Общинска частна, функц. предн. Здравно заведение, брой етажи 1, застроена площ 58 кв.м.;

4. Сграда 63427.2.5225.4 гр. Русе, ул. Независимост № 2, вид собств. Общинска частна, функц. предн. Здравно заведение, брой етажи 1, застроена площ 71 кв.м.;

5. Сграда 63427.2.5225.5 гр. Русе, ул. Независимост № 2, вид собств. Общинска частна, функц. предн. Здравно заведение, брой етажи 1, застроена площ 99 кв.м.;

6. Сграда 63427.2.5105.54 гр. Русе, ул. Независимост № 2, вид собств. Общинска публична, функц. предн. Хангар, депо гараж, брой етажи 1, застроена площ 31 кв.м.;

7. Сграда 63427.2.5105.55 гр. Русе, ул. Независимост № 2, вид собств. Общинска публична, функц. предн. Хангар, депо гараж, брой етажи 1, застроена площ 27 кв.м.;

8. Сграда 63427.2.5105.56 гр. Русе, ул. Независимост № 2, вид собств. Общинска публична, функц. предн. Хангар, депо гараж, брой етажи 1, застроена площ 27 кв.м.

Към заявлението е приложен нотариален акт № 133 от 22.12.2017 г., том V, рег. № 14651 по дело № 703/2017 г. на нотариус И.К. рег. № 618 в регистъра на Нотариалната камара, с район на действие Районен съд – Русе, вписан в Службата по вписванията под № 1, том. 43, дело № 8660/2017 г. С нотариалния акт на основание чл. 104 от Закона за лечебните заведения СБАЛПФЗ ЕООД – Русе е признато за собственик на описаните по-горе недвижими имоти, посочени като монолитна двуетажна сграда – пневмофтизиатричен диспансер (сграда 63427.2.5225.1) с площ 597 кв.м.; монолитна двуетажна сграда – поликлиника (сграда 63427.2.5225.2) с площ 385 кв.м.; кухня диспансери и складови помещения, включващи сграда 63427.2.5225.3 с площ 58 кв.м., сграда 63427.2.5225.4 с площ 71 кв.м. и сграда 63427.2.5225.5 с площ 99 кв.м., всичките с предназначение „За здравно заведение“ и гаражи, представляващи паянтова едноетажна сграда с обща площ 108 кв.м., включващи сграда 63427.2.5105.54 с площ 31 кв.м., сграда 63427.2.515.55 с площ 27 кв.м. и сграда 63427.2.5105.56 с площ 27 кв.м.

Въз основа на този нотариален акт ответният административен орган е извършил вписване в КРНИ, като за собственик на изброените имоти е посочено СБАЛПФЗ ЕООД – Русе. По отношение на гаражите до извършване на изменението в КРНИ като собственик е вписано УБМАЛ АД – Русе, което с извършената промяна е заличено като собственик. В издадените на 09.03.2018 г. скици на трите гаража като собственик е вписано СБАЛПФЗ ЕООД – Русе като е отбелязяно, че скицата се издава, за да послужи на УМБАЛ Канев АД , като бивш собственик на имота.

В представеното по делото становище от ответния административен орган, че посочва, че източникът, удостоверяващ правото на собственост на жалбоподателя, който е бил представен пред СГКК – Русе е Акт за държавна собственост № 1825/2084/3168 от 13.03.1998 г. Съдът служебно установи, че се касае за съставени актове за общинска собственост с цитираните номера, които са изискани и представени по делото от Община Русе.

В Акт за публична общинска собственост № 1825 (допълнително добавени номера 2084/3168) от 17.03.1998 г. (л. 38-41) е актуван терен по ул. Независимост № 2 в гр. Русе – Централна градска част с обща площ от 65 231 кв.м., върху който са построени сгради, изброени в тридесет точки в акта. Посочва се още, че права върху имотите са предоставени на Община Русе, Обединена районна болница, Диспансер за белодробни болести, Диспансер за онкологични заболявания и Дирекция за стопанска и спомагателна дейност. При преглед на описани в Акта за общинска собственост съдът установи, че сградите, посочени в представения от СБАЛПФЗ ЕООД – Русе пред ответника нотариален акт фигурират в акта за общинска собственост съответно в т. 7 за сграда 63427.2.5225.1, в т. 12 – за сграда 63427.2.5225.2, т. 19 – за сгради 63427.2.5225.3, 63427.2.5225.4 и 63427.2.5225.5 и т. 21 – за сградите 63427.2.5105.54, 63427.2.5105.55 и 63427.2.5105.56. В останалите точки от акта за общинска собственост са описани сгради, предоставени на болницата, други диспансери и поликлиники, както и общи спомагателни и обслужващи здравните заведения помещения. В акта за общинска собственост е вписана забележка, че актуваният имот представлява ПИ с идентификатор 63427.2.5105 с площ 61 621 кв.м., с начин на трайно ползване – за обект, комплекс, за здравеопазване (бивш УПИ І-5105 в кв. 919).

В последствие е съставен Акт за публична общинска собственост № 2084/1825/03.08.1998 г. като допълващ предходния акт, с който е актуван Хирургичен комплекс (ново строителство) в терена по бил. Независимост № 2, състоящ се от Блок № 1 и Блок № 2 и предоставен за ползване на Обединена районна болница. В този акт за общинска собственост са вписани две забележки – първата, отразяваща изваждането на имота от списъка с имоти публична общинска собственост по решение на ОбС – Русе от 18.07.2003 г. и втората – отписването на имота от книгите за общинска собственост по заповед на кмета на общината от 05.04.2018 г. поради преминаването на описания в акта имот „Хирургичен комплекс“ от общинска собственост в собственост на УМБАЛ АД – Русе. Последният представен по делото акт за публична общинска собственост е с № 3168/1825/13.09.1999 г., който се явява последващо допълнение на предходните два и касае част от масивна сграда (бивша Първа поликлиника и стационар ОРБ, състояща се от пет блока – А, Б, В, Г и Д) на четири и пет етажи плюс сутерен с обща застроена площ 3 163 кв.м. Анализът на съдържанието на този акт сочи, че същият няма отношение към сградите, предмет на спора в настоящото производство, а касае други постройки в същия терен.

Административен съд – Русе отхвърли оспорването по жалбата на Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Канев“ АД гр. Русе срещу извършено от началника на Службата по геодезия, картография и кадастър гр. Русе изменение на вписаните данни в кадастралния регистър на недвижимите имоти за сгради с идентификатори 63427.2.5105.54, 63427.2.5105.55 и 63427.2.5105.56 по заявление вх. № 01-66731/21.02.2018 г. на Специализирана болница за активно лечение за пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-р Граматиков“ ЕООД гр. Русе.

Сподели:

Още новини от деня