административен съд русе

Съдът потвърди голяма финансова корекция по проект на ВиК – Русе с финансиране по ОПОС

Време за прочитане: 2 мин.

Административен съд – Русе отхвърли жалбата на „Водоснабдяване и канализация“ ООД против решение от 12.11.2020 г. на ръководителя на Управляващия орган на „Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, с което, на основание чл.70, ал.1, т.9 и т.10 от ЗУСЕСИФ и т.11, б.„б“ от Приложение № 1 към чл.2, ал.1 от Наредбата за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на ЗУСЕСИФ, на жалбоподателя е определена финансова корекция в размер на 5 % от засегнатите от нарушението разходи и признати от УО на ОПОС за допустими за финансиране по ОПОС 2014-2020, представляващи средства от ЕСИФ по смисъла на чл.1, ал.2 от ЗУСЕСИФ, от договор с peг. № С-0013-2019/18.09.2020 г., сключен с „Роан-Русе“ ДЗЗД, на стойност 36 155 909,62 лева без ДДС.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд.

В случая органът твърди, че са налице нарушения на националното законодателство, засягащи норми от ЗОП и касаещи процедурата по обществената поръчка с възложител жалбоподателя. Тези нарушения попадат в хипотезата на чл.70, ал.1, т.9 от ЗОП, тъй като биха представлявали нередност, съставляваща нарушение на правилата за определяне на изпълнител по глава четвърта от ЗУСЕСИФ. В разпоредбата на чл.49, ал.2, т.1 от ЗУСЕСИФ, намираща се именно в тази глава на закона, при определянето на изпълнител за дейностите по строителство, услуги и/или доставка на стоки, изрично се препраща към правилата на ЗОП в случаите, когато бенефициентът е възложител по смисъла на същия закон. Според чл.70, ал.2 от ЗУСЕСИФ, случаите на нередности, за които се извършват финансови корекции по ал.1, т.9, се посочват в нормативен акт на Министерския съвет. Този нормативен акт е именно Наредбата за посочване на нередности. Разпоредбата на т.11, б.“б“ от Приложение № 1 към чл.2, ал.1 от същата предвижда, че това са случаите, при които са приложени дискриминационни критерии/условия/спецификации, но е налице минимално ниво на конкуренция, т.е. получени са две или повече оферти, които са допуснати и отговарят на критериите за подбор.

Сподели:

Още новини от деня