Съдът потвърди запечатването за 20 дни на ведомствената бензиностанция на „Карина Русе “ ООД

Административен съд – Русе отхвърли оспорването по жалбата на „Карина Русе““ ООД, ЕИК 117601871, със седалище и адрес на управление гр. Русе, бул. „Христо Ботев“ № 5, представлявано председателя Д. П. Д., действащ чрез адв.А.Ж., срещу Заповед за налагане на принудителна административна мярка № 468-ФК/21.11.2019г. на началника на отдел „Оперативни дейности“ Варна в ГД“Фискален контрол“ при ЦУ на НАП – „запечатване на търговски обект“ – ведомствена бензиностанция в гр.Русе, бул.“Христо Ботев“ № 5, стопанисван от жалбоподателя, и забрана за достъп до него за срок от 20 (двадесет) дни. Решението може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС

В конкретния случай съдът преценява, че в проведеното административно производство безспорно е установено извършено нарушение по  чл. 8, ал. 2 от Наредба № Н-18/13.12.2006 г., респ. основанието по чл. 186, ал. 1, т. 4 б“а“ от ЗДДС за налагане на ПАМ. Видно е от приложеното по преписката свидетелство за регистрация на фискално устройство (л. 17) в процесната ведомствена бензиностанция се използва фискално устройство модел ЕСФП „ Даниел плюс“ вер. 3.3. KL с централно регистриращо устройство РСФ Пр.“ Daniel FP-DL6000-03-KL“ със свидетелство на БИМ 153 FS/28.11.2012г., което е регистрирано в приходната администрация на 07.02.2018г. За същото ФУ е наличен и абонаментен договор (л.13 – 16 от преписката), който е бил валиден до 30.09.2019г. Това ФУ обаче не е от одобрен тип, тъй като не отговаря на техническите и функционалните изисквания съгласно чл. 8 ал. 1 и не е вписано в регистъра по чл. 10, ал. 9 от Наредбата. След направена служебна справка в публичния регистър на одобрените типове на ЕСФП на БИМ се установява, че към датата на проверката посоченото ФУ действително не е сред актуалните одобрени типове на ЕСФП. Действително в по-ранен период същото е било от одобрен тип, но съгласно разпоредбата на чл. 8 ал. 2 от Наредбата, за да се приеме, че едно ФУ е одобрен тип, следва кумулативно освен да е одобрен тип ФУ от Българския институт по метрология (с издадено свидетелство за одобрен тип и вписано в публичния регистър) и да отговаря на техническите и функционални изисквания, регламентирани в Наредба № Н-18/13.12.2006 г. на МФ. Освен това по аргумент от чл.12, ал. 2, във вр. с ал. 1 от Наредба № Н-18/13.12.2006 г. на МФ, при промяна в техническите и/или функционалните изисквания към ФУ устройствата от съответния тип ФУ не са от одобрен тип. Такива промени в техническите и функционални изисквания към ФУ са въведени с изменение в Приложение 1 и Приложение 2 към чл. 8 ал. 1 от Наредба № Н-18/13.12.2006г., което е обусловило отпадането на определени ФУ като одобрен тип, респективно – задължението на търговците които използват ЕСФП, да привеждат дейността си в съответствие с изискванията на тази наредба.

Сподели:

Още новини от деня