административен съд русе

Съдът потвърди запечатването на заведение на бърза закуска на ул. „П. Д. Петков“

Време за прочитане: 2 мин.

Административен съд – Русе отхвърли жалбата  на „МАХИ“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр.Русе, ул.“Борисова“ №91, представлявано от управителя И.С.И., срещу Заповед за налагане на ПАМ № 153-ФК/29.06.2020 г., издадена от началник на отдел ОП – Варна в ГД „Фискален контрол“ при ЦУ на НАП, с която на дружеството е наложена ПАМ – запечатване на търговски обект – бърза закуска, находящ се в гр. Русе, ул. „Петко Д. Петков“ № 5, стопанисван от „МАХИ“ ООД, гр.Русе, за срок от 14 (четиринадесет) дни на основание чл. 186, ал. 1 и чл. 187, ал. 1 от ЗДДС.

Решението може да се обжалва пред ВАС.

На 24.06.2020 г. в 16:43 ч. е извършена проверка на търговски обект – „бърза закуска“, находящ се в гр. Русе, ул. „Петко Д. Петков“ № 5, стопанисван от жалбоподателя, при която е констатирано, че за извършена контролна покупка на 1 бр. минерална вода на стойност 1 лев, в 16.19 часа,  заплатена в брой, на място в обекта от орган по приходите, не е издадена фискална касова бележка от наличното в обекта фискално устройство с рег. №4276511.

 Резултатите от проверката са материализирани в Протокол за извършена проверка № 0388670 от 24.06.2020 г.(л. 29 – л. 33 от делото). В протокола и в оспорената ЗНПАМ е посочено, че нарушението се потвърждава от изведен  КЛЕН от фискалната памет на ФУ за дата 24.06.2020 г. Посочено е още, че при извършена проверка на касовата наличност е установена разлика между разчетената касова наличност от ФУ и фактическата такава в размер на 4,69 лв.

С оспорената по делото Заповед за налагане на ПАМ № 153-ФК/29.06.2020 г., издадена  от началник на отдел ОП – Варна в ГД „Фискален контрол“ при ЦУ на НАП, на „МАХИ“ ООД, със седалище: гр.Русе е наложена ПАМ – запечатване на търговски обект – „бърза закуска“, находящ се в гр. Русе, ул. „Петко Д. Петков“ № 5, стопанисван от търговеца за срок от 14 (четиринадесет) дни на основание чл. 186, ал. 1 и чл. 187, ал. 1 от ЗДДС.

В заповедта има изрично позоваване на горецитирания протокол за извършена проверка и изцяло е възприета описаната в него фактическа обстановка. Във връзка с констатациите при проверката от административния орган е прието, че  търговецът е извършил нарушение на чл. 25, ал. 1 от Наредба № Н-18/13.12.2006 г. на МФ вр. с чл.118, ал.1 от ЗДДС.

Сподели:

Още новини от деня