административен съд русе

Съдът потвърди запечатването на китайския ресторант на ул. „Велико Търново“ за 10 дни

Административен съд – Русе отхвърли оспорването по жалба на „ОИЕ“ ООД, със седалище: гр. Русе против Заповед за налагане на принудителна административна мярка № 29 – ФК от 22.01.2019 г. на Началник на Отдел „Оперативни дейности“ – Варна в ГД „Фискален контрол“ при ЦУ на НАП, с която на дружеството е наложена принудителна административна мярка „Запечатване на търговски обект по смисъла на § 1, т. 41 от ДР на ЗДДС“ – китайски ресторант, находящ се в гр. Русе, ул. „Велико Търново“ № 5, стопанисван от „ОИЕ“ ООД, със седалище: гр. Русе, както и „Забрана за достъп до него“ за срок от 10 (десет) дни на основание чл. 186, ал. 1, т. 1, б. „а“ от ЗДДС и чл. 187, ал. 1 от ЗДДС.

На 21.01.2019 г. в 14:30 часа, от органи по приходите при ТД на НАП – Варна е извършена проверка на търговски обект по смисъла на § 1, т.41 от ДР на ЗДДС – китайски ресторант, находящ се в гр. Русе, ул. „Велико Търново“ № 5, стопанисван от „ОИЕ“ ООД, със седалище: гр. Русе.

В хода на проверката било констатирано, че в издадените от „ОИЕ“ ООД фискални касови бележки от наличното в обекта ФУ на дата 21.01.2019 г. не се съдържат необходимите реквизити, съгласно чл. 26, ал. 1, т. 7 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. на МФ, а именно: наименование на стоката/услугата, код на данъчна група, количество и стойност по видове закупени стоки или услуги, съгласно Приложение № 1, с което търговецът не е спазил реда и начина за издаване на документ за продажба.

Резултатите от проверката били материализирани в Протокол за извършена проверка № 0306941 от 21.01.2019 г.

Като мотиви относно продължителността на срока, АО е посочил, че определеният от законодателя размер на срока за запечатване на търговския обект указва значимостта на охраняваното обществено отношение.

Посочено е още, че въз основа на конкретните факти са взети предвид неспазването на реда за издаване на касoвa бележка; местоположението на търговския обект – в централната част на града, което предполага голям клиентопоток; вида на обекта – китайски ресторант, който също предполага голяма посещаемост, предвид малкото китайски ресторанти в града; работното време на обекта – от 11:00 часа до 22:00 часа, без почивен ден; оборота към момента на проверката, съгласно междинен отчет в размер на 415,30 лева; оборота от извършени продажби за периода 01.01.2018 г. – 31.12.2018 г. в размер на 304 982,43 лева, а също така това се налага, за да се защити обществения интерес, като се предотврати възможността за извършване на нови нарушения.

Сподели:

Още новини от деня