административен съд русе

Съдът потвърди запечатване на магазин на „Изба Пиргово“ на бул. „Цар Освободител“

Административен съд – Русе отхвърли оспорването пожалба на „Изба Пиргово“ ЕООД против Заповед за налагане на принудителна административна мярка № 115-ФК от 18.03.2020 г., издадена от Началник на Отдел „Оперативни дейности“ – Варна в ГД „Фискален контрол“ при ЦУ на НАП, с която на „Изба Пиргово“ ЕООД е наложена принудителна административна мярка – запечатване на търговски обект – магазин за алкохол, находящ се в гр. Русе, бул. „Цар Освободител“ № 84, стопанисван от „Изба Пиргово“ ЕООД и забрана за достъп до него за срок от 14 (четиринадесет) дни на основание чл. 186, ал. 1, т. 1, б. „а“ и чл. 187, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност.

На 11.03.2020 г., в 15:40 ч. е извършена проверка на търговски обект – магазин за алкохол, находящ се в гр. Русе, бул. „Цар Освободител“ № 84, стопанисван от жалбоподателя, при която е констатирано, че за извършена контролна покупка на 1 бр. бутилка червено вино на стойност 5.50 лева, в 13:00 часа, заплатена в брой, на място в обекта от орган по приходите, не е издадена фискална касова бележка от наличното в обекта фискално устройство.

Резултатите от проверката са материализирани в Протокол за извършена проверка № 0388675 от 11.03.2020 г. В протокола е посочено, че нарушението се потвърждава от изведен КЛЕН от фискалната памет на ФУ за дата 11.03.2020 г. Посочено е още, че разчетената касова наличност от ФУ е 100 лева, а фактическата такава – 105,28 лв.

С оспорената по делото Заповед за налагане на ПАМ № 115-ФК от 18.03.2020 г., издадена  от Началник на Отдел ОП – Варна в ГД „Фискален контрол“ при ЦУ на НАП, на „Изба Пиргово“ ЕООД, със седалище: гр. Русе е наложена ПАМ – запечатване на търговски обект – магазин за алкохол, находящ се в гр. Русе, бул. „Цар Освободител“ № 84, стопанисван от търговеца и забрана за достъп до него за срок от 14 (четиринадесет) дни на основание чл.186, ал. 1, т. 1, б. „а“ и чл.187, ал. 1 от ЗДДС.

В заповедта има изрично позоваване на горецитирания протокол за извършена проверка и изцяло е възприета описаната в него фактическа обстановка. Във връзка с констатациите при проверката от административния орган е прието, че  търговецът е извършил нарушение на чл. 25, ал. 1 и ал. 3, във вр. с чл. 3, ал. 1 от Наредба № Н-18/13.12.2006 г. на МФ.

Сподели: