Съдът потвърди затварянето на ресторант „Жорела“ за 14 дни

Време за прочитане: 3 мин.

Административен съд – Русе отхвърли жалбата  на „Жорела-ООД“ ООД ЕИК 117651194, със седалище и адрес на управление: гр.Русе, ул.“Чипровци“ № 31, представлявано от управителя С.Г.П., срещу Заповед за налагане на ПАМ № 168-ФК/13.07.2020 г., издадена от началник на отдел ОП – Варна в ГД „Фискален контрол“ при ЦУ на НАП, с която на дружеството е наложена ПАМ – запечатване на търговски обект – ресторант „Жорела“ , находящ се в гр. Русе, ул. „Чипровци“ № 31, стопанисван от жалбоподателя, и забрана за достъпа до обекта за срок от 14 (четиринадесет) дни на основание чл. 186, ал. 1 и чл. 187, ал. 1 от ЗДДС.

Решението може да се обжалва пред ВАС.

На 08.07.2020 г. в 12,06 ч. е направена поръчка за доставка на храна от електронен сайт www.jorela.com на ресторант „Жорела“, стопанисван от жалбоподателя чрез заявка по телефон ,която включвала 2 бр. свински филета с ед. цена 9,99 лв. и 2 бр. селски картофи с ед. цена 4,99 лв., като поръчката е направена от органи по приходите.

Поръчката е доставена на адрес гр.Русе,ул. Независимост 2 в 13,06 ч. и заплатена в бой на обща стойност 31,16лв. Към момента на доставката е представен от търговеца касов бон № 001396  с ФУ с ИН ZK052379 и ФП 50138552, издаден в 12,40 ч. На същият ден в 15,2 0ч. е извършена проверка на място в ресторант „Жорела“, находящ се в гр.Русе,ул.“Чипровци“ № 31, разполагащо със 186 бр.места. Извършена е проверка за налични и работещи в обекта фискални устройства.

Установено е  наличие на работещо ФУ с изградена дистанционна връзка с НАП –TREMOL M 20 с рег.№ 4384793/ 21.01.2020Г с ИН на ФУ  ZK 139742, ИН на ФП 50177270, за което се установило, че е различно от това на което е била издадена касовата бележка.

Така е установено ,че данните на приложената при доставката касова бележка не кореспондират с данните на действащото в обекта ФУ. Представен е протокол за демонтаж на фискална памет от 22.01.2020г  на ФУ с ИН ZK052379 и ФП 50138552, с посочена причина за демонтажа-„ бракуван“, поради което е направена и фактическата констатация, че търговецът не е издал ФКБ при извършена доставка на храна по заявка от наличното в обекта –ресторант „Жорела“ ФУ с изградена дистанционна връзка с НАП.

Резултатите от проверката са материализирани в Протокол за извършена проверка № 0385720 от 08.07.2020 г.(л. 8 – л.12 от преписката). В протокола и в оспорената ЗНПАМ е посочено, че нарушението се потвърждава от изведен  КЛЕН от фискалната памет на работещото в обекта ФУ за дата 08.07.2020 г. и протокол за демонтаж на ФП от 22.01.2020г/ л.13-л.22/. Посочено е още, че при извършена проверка на касовата наличност е установена разлика между разчетената касова наличност от ФУ и фактическата такава в размер на 0,03лв.Към преписката са приложени и писмените обяснения на управителя на оспорващото дружество, в които не се отрича наличие на бракувано ФУ, изведено от експлоатация, като се твърди ,че често системата/ програмата/ дава грешка, след въвеждането на 9 % ДДС.

Съставени са протоколи №№ 1482661 и 1482662 от 08.07.2020г.за направената поръчка за доставка на храна от електронен сайт www.jorela.com на ресторант „Жорела  и за доставката на същата, подписани от доставчика на поръчката.

С оспорената по делото Заповед за налагане на ПАМ № 168-ФК/13.07.2020 г., издадена  от началник на отдел ОП – Варна в ГД „Фискален контрол“ при ЦУ на НАП, на „Жорела-ООД“ ООД , със седалище: гр.Русе е наложена ПАМ – запечатване на търговски обект – ресторант „Жорела“ , находящ се в гр. Русе, ул. „Чипровци“ № 31, стопанисван от търговеца за срок от 14 (четиринадесет) дни на основание чл. 186, ал. 1 и чл. 187, ал. 1 от ЗДДС.

В заповедта има изрично позоваване на горецитираните протоколи за извършена проверка и изцяло е възприета описаната в тях фактическа обстановка. Във връзка с констатациите при проверката от административния орган е прието, че  търговецът е извършил нарушение на чл. 25, ал. 1 от Наредба № Н-18/13.12.2006 г. на МФ вр. с чл.118, ал.1 от ЗДДС.

АУАН № F560072 е съставен по-късно на 20.07.2020г., когато е и връчена оспорената заповед.

Сподели:

Още новини от деня