съдебна палата русе

Съдът потвърди над 11 хил. лева задължения за ТБО на „Керос България“

„Керос България“ ЕАД, със седалище гр. Русе, представлявано от изп. директор С.Ф. обжалва Акт за установяване на общински публични вземания по чл. 107, ал. 3 от ДОПК (АУОПВ) № СУД001372/17.07.2017г., издаден от главен експерт в отдел КСМДТ към Дирекция „МДТ” при Община Русе, обжалван по административен ред с жалба вх. № 30-2860-4 от 02.08.2017г. и мълчаливо потвърден от директор на Дирекция „МДТ“ при Община Русе при условията на чл. 156, ал. 4 от ДОПК .

Актът е оспорен само в частта, с която са определени задължения за ТБО, за компонент чистота на териториите за обществено ползване, в размер на 11055.36лв., ведно с лихви за забава, за периода от 01.01.2017г. до 30.06.2017 г., дължими за първото полугодие на 2017 г.

Административният съд в Русе отхвърли днес жалбата на „Керос България“ ЕАД срещу Акт за установяване на общински публични вземания по чл. 107, ал. 3 от ДОПК с № СУД001372/17.07.2017г., издаден от главен експерт в отдел КСМДТ към Дирекция „МДТ” при Община Русе, в оспорената част, с която за периода от 01.01.2017 г. до 30.06.2017г. е установено задължение на „Керос България“ ЕАД, за такса битови отпадъци по чл. 66, ал.1, т.4 от ЗМДТ, за компонента „Поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населеното място“ в размер на 13246.86 лева, както и лихва за просрочие към 17.07.2017г., в размер на 62.68 лева, като неоснователна. Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС.

Сподели:

Още новини от деня