административен съд русе

Съдът потвърди над 12 хил. лева санкция от Митница Русе за софийско дружество

Районен съд – Русе е обсъдил събраните в хода на съдебното следствие писмени и гласни доказателства, въз основа на които е установил фактическата обстановка и е извел правни изводи за това, че по делото не може да се определи по категоричен начин, че субектът, който трябва да носи административнонаказателна отговорност по чл. 234а, ал. 1 от ЗМ е санкционираното дружество. Въззивната инстанция е приела, че в случая от АНО са допуснати съществени процесуални нарушения по чл. 42, т. 4 и т. 5 от ЗАНН по отношение на АУАН и по чл. 57, ал. 1, т. 5 и т. 6 от ЗАНН по отношение на НП, водещи до съществено ограничаване правото на защита на санкционираното дружество и довели до извод съда, че административното нарушение по чл. 234, ал. 1 от ЗМ не е доказано по безспорен и несъмнен начин да е извършено от „КЕПИТАЛ РЕНЕСАНС” ООД по смисъла на чл. 6 от ЗАНН. По тези съображения РС – Русе е отменил оспореното пред него наказателно постановление като необосновано и незаконосъобразно.

Решението на районния съд е неправилно.

Административнонаказателната отговорност на касационния ответник „КЕПИТАЛ РЕНЕСАНС” ООД била ангажирана за това, че на 06.10.2017 г. с продажбата на стоки с несъюзен статус – 1 083 кг. тютюн тип ориенталски на листа „DUBEK” и 2 917 кг. тютюн на листа тип ориенталски, по фактура № 10000000176/06.10.2017 г. на „Монолит 65“ ЕООД е отклонил същите от режим свободна зона, като не е изпълнил установените в нормативните актове или определените от митническите органи условия, като за същите към момента на разпореждане не е имало регистрирана митническа декларация за друг митнически режим. С така описаното деяние актосъставителят и АНО са приели, че търговецът е осъществил от обективна страна състава на административното нарушение по чл. 234а, ал. 1 от ЗМ.

Съгласно разпоредбата на чл. 234а, ал. 1 от ЗМ, който отклони временно складирани стоки или стоки, декларирани за митнически режим или реекспорт, като не изпълни установените в нормативните актове или определените от митническите органи условия, се наказва с глоба – за физическите лица, или имуществена санкция – за юридическите лица и едноличните търговци, от 100 до 200 на сто от митническата стойност на стоките, или при износ – стойността на стоките – предмет на нарушението.

Цитираната правна норма съдържа в себе си както състава, така и санкцията на административното нарушение. За да е осъществен от обективна страна съставът на това административно нарушение следва да са установени следните елементи: 1. отклонение на стоки, на които е даден митнически режим /или липса на стока със специален статус/; 2. като при това отклонение да не са изпълнени установените в нормативните актове или 3. определените от митническите органи условия.

Субект на това административно нарушение се явява всяко административнонаказателно отговорно лице, което е осъществило признаците на състава от обективна и субективна страна /която в конкретния казус не следва да бъде разглеждана, тъй като е ангажирана административнонаказателната отговорност на юридическо лице/.

Видно от безспорните доказателства по делото стока 3 от Сведение за износ № 402-46 от 06.10.2017 г. е със съюзен статус, допусната за свободно обращение на 06.10.2017 г. с приета и регистрирана митническа декларация с MRN 17BG004000H0058822. Стоки 1 и 2 от същото сведение за износ са с несъюзен статус, за тях няма приета митническа декларация за допускане за свободно обращение или друг митнически режим и към момента на извеждането от свободна зона са били под митнически режим свободна зона. В т. 8 „Приложени документи“ на въпросното сведение за износ няма описани основни референтни номера (MRN) на митнически декларации за допускане за свободно обращение или друг митнически режим.

Не се спори също така по делото, че стоки 1 и 2 от цитираното по-горе сведение за износ са били продадени на „Монолит 65“ ЕООД и изведени на 06.10.2017 г. от свободната зона от санкционираното дружество „КЕПИТАЛ РЕНЕСАНС” ООД. Към момента на извеждането им обаче режимът свободна зона за тях не е бил приключен, като стоките не са били поставени под друг митнически режим.

Сведението за износ е част от одобрената отчетност на санкционираното дружество, като в него стоките под режим свободна зона следва да се вписват едва след като е приключен режим свободна зона и е пристъпено към тяхното извеждане. Номерът на митническата декларация за поставяне под новия митнически режим следва да се впише в сведението за износ преди стоката да бъде изведена от зоната.

Безспорно в случая стоки 1 и 2 от цитираното по-горе сведение за износ са били изведени от свободната зона, без да са били поставени под режим допускане за свободно обращение или друг подходящ митнически режим. Изцяло задължение на дружеството като титуляр на режима и декларатор е било да се увери, че стоки 1 и 2 от сведението за износ са били поставени под режим допускане за свободно обращение и са получили съюзен статус преди да ги изведе от свободната зона. При това положение изводът на АНО за съставомерност на деянието е правилен.

С оглед горното като е отменил оспореното пред него наказателно постановление, Районен съд – Русе е постановил неправилно съдебно решение.

Затова Административен съд – Русе отмени Решение № 493 от 20.07.2018 г., постановено по АНД № 1048/2018 г. по описа на Районен съд – Русе, с което е отменено Наказателно постановление № 9 от 22.05.2018 г., издадено от Началника на Митница Русе и потвърди Наказателно постановление № 9 от 22.05.2018 г., издадено от Началника на Митница Русе, с което на „КЕПИТАЛ РЕНЕСАНС” ООД, на основание чл. 234а, ал. 1 от Закона за митниците е наложено административно наказание – „имуществена санкция” в размер на 12 170,69 лева и е присъдено на основание чл. 234а, ал. 3, във връзка с чл. 233, ал. 6 от същия закон за стоката – предмет на нарушението, която е отчуждена – 1 083 кг. тютюн тип ориенталски на листа „DUBEK” и 2 917 кг. тютюн на листа тип ориенталски, нейната равностойност, представляваща митническата й стойност, в размер на 12 170,69 лева. Решението не подлежи на обжалване.

Сподели: