административен-съд

Съдът потвърди отмяната на 2 000 лева глоба от РИОСВ – Русе спрямо собственик на рибарник в землището на Кацелово

Административен съд – Русе остави в сила решение  № 36/ 07.03.2023г. по а.н.д. 21/2023г. на РС-Бяла. Решението е окончателно.

В. бил възложител на инвестиционно предложение за „Изграждане на рибарник в имот № 069009 в землището на с. К., общ. Д. м.. По този повод било издадено Решение № РУ-1/ ПР/ 2012 на директора на РИОСВ-Русе да не се извършва ОВОС за инвестиционното предложение.  Съгласно Условие № 1 от Решението преди реализация на инвестиционното предложение възложителят  е следвало да предприеме стъпки за издаване на необходимите документи, във връзка с изискванията на чл. 44 и чл. 46 от Закона за водите (обн. ДВ, бр.67/1999 г., изм. и доп. ДВ, бр. 35/2011 г.). Бил съставен и предупредителен протокол № 1 от 11.01.2012г. от експерт към РИОСВ-Русе и дадени задължителни предписания със идентично съдържание на условие № 1 от решението: преди реализация на инвестиционното предложение да се предприемат стъпки за издаване на необходимите документи, във връзка с изискванията на чл. 44 и чл. 46 от Закона за водите . Посочените норми касаят разрешително за  водовземане  и разрешително за ползване на воден обект, които са цитирани много общо, макар че обхващат различни хипотези.

На 15.07.2022г. е извършена проверка на обекта – рибарник, който вече бил реализиран. Констатирано е при проверката, че е изграден  рибарник (един басейн с бетонни стени), който е запълнен с вода и зарибен. В задната част на рибарника били изградени преливник и изпускател, които заустват в дере/канал, водещо към р. Ч. Л., Констатирано било, че водозахранването на рибарника се осъществява по две трасета: 1. Гравитачно – от два съседни рибарника, разположени каскадно един до друг, които се захранват от селска чешма и 2. Посредством гумиран маркуч – от преливника на каптажа на разположената в близост селска чешма. На проверяващите било представено разрешение за строеж №25/10.09.2013г. на главния архитект на Община Д. м.. Установено било, че В. Илиев не е предприел стъпки по издаване на изискуемото разрешително от Басейнова  Дирекция по реда на ЗВодите, поради което не е представил на проверяващите документи, доказващи изпълнението на Условие № 1 от Решение № РУ-1-ПР/2012г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на Директора на РИОСВ – Русе. Именно поради това било издадено и НП. Едва в хода на съдебното дирене чрез разпита на проверяващите съдът е установил, че се касае за липсващи разрешителни за ползване на води и заустване на воден обект, издавани от Басейнова дирекция „ Дунавски район“ гр.Плевен, които са необходими преди започването на фактическото изграждане на рибарника, т.е преди издаването на разрешението за строеж.

Въззивната инстанция е приела,  че при съставянето на актът за установяване на административното нарушение и издаване на наказателното постановление са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, които са предпоставка за отмяна на НП, а именно, че от описанието на нарушението не било ясно какви стъпки следва да са били предприети и какви са били нужните документи и обвинението е неясно и неконкретно, а само общо формулирано, съществено нарушение досежно непосочване на датата на нарушението, а само тази на установяването.Развити са съображения, че след издаденото разрешение за строеж, който е стабилен и влязъл в сила адм.акт , обекта е реализиран. Направен е извод с оглед посочените за нарушени норми от ЗООС ,че нарушението е било осъществено най-късно до 10.09.2013г.- датата на издаване на разрешението за строеж,като инвестиционното намерение е вече осъществено и е отхвърлена тезата, че нарушението е извършено/ довършено/ на 15.07.2022г./ датата на проверката/. Направен е извод за изтекла абсолютна погасителна давност , както по чл.34 ал.1 ЗАНН, така и тази по чл.81 ал.3 вр.чл.80 ал.1 т.5 НК. С тези мотиви РС-Бяла е отменил издаденото НП

Административният съд споделя постановения краен резултат, довел до отмяна на НП и частично изложените в съдебния акт мотиви за незаконосъобразност на наказателното постановление, като намира за необходимо да допълни следното:

Следва да се отбележи, че е налице влязло в сила Решение № РУ-1-ПР/2012г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на Директора на РИОСВ – Русе. Съгласно Условие № 1 от Решението преди реализация на инвестиционното предложение възложителят е следвало да предприеме стъпки за издаване на необходимите документи, във връзка с изискванията на чл. 44 и чл. 46 от Закона за водите. Налице е влязло в сила и предписание с идентично съдържание с адресат ответника по жалбата.

Не е спорно, че видно от показанията на проверяващите липсват разрешителни от Басейнова дирекция „ Дунавски район“ гр.Плевен  за ползване и заустване на воден обект изискуемо по силата на чл.46 т.2 ЗВ  за аквакултури и свързаните с тях дейности. Макар и недостатъчно ясно условието № 1 и даденото предписание с идентично съдържание, в настоящото производство или въззивното такова е недопустим инцидентен контрол за законосъобразност, включително за валидност, на влезлия в сила индивидуален административен акт, за чието неизпълнение е наложена санкцията по чл. 166, т. 2 от ЗООС.

Липсва спор, че ответника по жалбата не се е снабдил с необходимите разрешения, преди реализиране на инвестиционното си намерение, което е и съдържанието на условието и на предписанието, но налице е влязло в сила разрешение за строеж , а съгласно чл.82 ал.5 ЗООС влязлото в сила решение по ОВОС е задължително условие за разрешаването на инвестиционното предложение по реда на специален закон– ЗУТ, като органът по разрешаването / Гл.архитект/ се съобразява с характера на решението, отчита поставените в него условия, мерки и ограничения, т.е условието за издаване на разрешението за строеж и вече фактически реализираното изграждане на рибарника е игнорирано от главния архитект на община Д. м. по негови съображения, а не от адресата му.Тази норма не вменява задължение към ответника по жалбата и не може той да е субект на това нарушение.

Водовземането съгласно дефиницията, дадена в пар. 1, т. 4 ДР на ЗВ обхваща всички дейности, свързани с отнемане на води от водните обекти, а ползването съгласно пар. 1, т. 25 ДР на ЗВ е всяка дейност във водния обект, която е свързана с отнемане на водите му, притежава потенциал за въздействие върху режима на водите. Такива изводи в НП липсват. 

Законосъобразни са изводите на РС-Бяла ,че с оглед съдържанието на условието бездействието по изпълнението му приключва към момента на издаване на разрешението за строеж и всички давностни срокове са изтекли.

Тук е мястото да се посочи , че е нарушен чл.46 т.2 от ЗВ към датата на проверката, тъй като реално се извършва ползване на воден обект без надлежно разрешително, което е основание за санкциониране по чл.200 ал.1 т.2 ЗВ , но издаването на НП не е от компетентността на касатора, а от директора на Басейнова дирекция.Некомпетентността на органа да издаде административен акт, независимо дали е предметна, времева, териториална или по степен, винаги е основание за неговата незаконосъобразност до степен на нищожност.

Съдебен състав на Административен съд – Русе на основание нормата на чл.221, ал.2, изр. 2-ро от АПК се позовава на изложените във въззивното решение мотиви на Русенски районен съд констатираните съществени процесуални нарушения в проведеното административно-наказателно производство, които водят до незаконосъобразност на санкционния акт.

Сподели: