административен съд русе

Съдът потвърди ревизионен акт на НАП спрямо „Консорциум Паркстрой“ ДЗЗД за десетки хиляди лева

Административен съд – Русе отхвърли жалбата на „КОНСОРЦИУМ ПАРКСТРОЙ“ ДЗЗД, със седалище гр.Русе, представлявано от Н.В.В., срещу ревизионен акт № Р-03001820002440-091-001/20.11.2020 г. на органи по приходите при ТД на НАП – Варна, потвърден с решение № 321/04.02.2021 г. на директора на Дирекция „ОДОП“ – Варна, в частта, с която на основание чл.26, т.2 от ЗКПО, е извършено увеличение на счетоводния финансов резултат, с размера на начислената от съдружниците печалба в издадените от тях фактури, и са установени допълнителни задължения за корпоративен данък за 2018 г. в размер на 50 516.69 лв. и лихва за забава в размер на 8 420.12 лв. и за 2019 г. в размер на 27 720.05 лв., както и лихва за забава в размер на 1101.19 лв., като неоснователна.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд.

Ревизията на „КОНСОРЦИУМ ПАРКСТРОЙ“ ДЗЗД, със седалище гр.Русе, е възложена със заповед за възлагане на ревизия № Р-03001820002440-020- 001/29.04.2020г., изменена със заповед № Р-03001820002440-020-002/15.06.2020 г.

Цитираните заповеди са издадени от А.Ц.Б., в качеството й на началник сектор „Ревизии“, Дирекция „Контрол“ при ТД на НАП – Варна, оправомощена да възлага ревизии видно от заповед на директора на ТД на НАП – Варна.

В срока по чл. 117, ал.1 от ДОПК е съставен РД № Р-03001820002440-092-001/29.10.2020г., фактическите констатации в който, ведно с предложените за установяване задължения са потвърдени с РА Р-03001820002440-091-001/20.11.2020 г. на органи по приходите при ТД на НАП – Варна.

РА е обжалван по административен ред пред директора на Дирекция „ОДОП“ – Варна, който с Решение № 321/04.02.2021 г., връчено на 05.02.2021 г.  го е потвърдил изцяло.

Цитираните ЗВР, ЗИЗВР, РД и РА са издадени като електронни документи, подписани с квалифициран електронен подпис. Електронните документи са представени по делото на оптичен носител (CD) и са приети като доказателства в с.з, проведено на 12.04.2021 г.

Актовете в хода на ревизионното производство са съставени чрез Информационна система „Контрол“ на НАП като електронни документи по смисъла на чл.3, ал.1 от ЗЕДЕУУ вр. чл.3, т.35 от смисъла на чл. 3, т.35 от Регламент (ЕС) № 910/2014 и представляват текстов запис, съхраняван в електронна форма. На основание чл.184, ал.1 от ГПК вр. § 2 от ДР на ДОПК ответникът по жалбата е представил същите в заверен препис на хартиен носител. Посочените електронни документи са подписани с квалифициран електронен подпис от органите по приходите, посочени във всеки от тях като техни издатели, като това обстоятелство е проверено в съдебно заседание от 12.04.2021 г. чрез визуализация, в присъствието на страните, на файловете, записани на представения от ответника по жалбата и приет по делото оптичен носител.

Според чл.25, т.2 от Регламент (ЕС) № 910/2014, правната сила на квалифицирания електронен подпис е равностойна на тази на саморъчния подпис.

Следва да се приеме, че всички актове – заповедта за възлагане на ревизията и заповедта за нейното изменение, ревизионният доклад и ревизионният акт, съдържат подпис на органа, техен издател, като задължителен реквизит, предвиден и в чл.117, ал.1, т.10 от ДОПК и чл.120, ал.1, т.8 от ДПОК.

Всички актове са връчени по предвидения в чл.29, ал.4  от ДОПК ред – по електронен път като това е удостоверено чрез активиране на наличната електронна препратка – чл.30, ал.6 от същия кодекс.

Сподели: