Съдът потвърди санкция на АДФИ спрямо заместник кмет на Община Ветово

Време за прочитане: 4 мин.

С Решение № 207 от 02.04.2018 г., постановено по АНД № 82/2018 г. по описа на Районен съд – Русе, съдът e отменил НП № 11-01-272 от 19.12.2017 г., издадено от Директора на АДФИ, с което на И.Д.С.,***, на основание чл. 32, ал. 1, т. 1 от ЗДФИ било наложено административно наказание “глоба” в размер на 200 лева. Нарушението, довело до прилагане на тази санкционна разпоредба според актосъставителя и АНО е на чл. 128 от Закона за публичните финанси (ЗПФ). Съгласно тази разпоредба, /неправилно посочена без съответната алинея (ал. 1) на коректно описаното словесно в НП нарушение/ не се допуска извършването на разходи, натрупването на нови задължения за разходи и/или поемането на ангажименти за разходи, както и започването на програми или проекти, които не са предвидени в годишния бюджет на общината. За да наложи наказанието по чл. 32, ал. 1, т. 1 от ЗДФИ, АНО е приел, че на 11.08.2016 г. в Община Ветово, И. С., в качеството си на длъжностно лице, упълномощено със Заповед № 401/15.07.2016 г. на кмета на Община Ветово да изпълнява в пълен обем функциите на кмет по чл. 44 от ЗМСМА, и първостепенен разпоредител с бюджет по смисъла на чл. 11, ал. 3 от ЗПФ, е сключил Договор за възлагане на обществена поръчка за строителство с „ЕМ ДЖИ СТРОЙ – 74“ ЕООД, с. Смирненски с предмет: „Текущ ремонт на ДГ „Звънче“, с. Смирненски“ на стойност 21 908,27 лева с ДДС. С този договор И. С. е поел ангажимент за разход за 2016 г. на стойност 21 908,27 лева с ДДС, без същият да е предвиден в Годишния бюджет на Община Ветово за 2016 г. Така описаното деяние е квалифицирано като нарушение на разпоредбата на чл. 128 от Закона за публичните финанси. За същото му било наложено административно наказание „глоба“ в размер на 200 лева на основание чл. 32, ал. 1, т. 1 от ЗДФИ.

По делото се установява, че бюджетът на Община Ветово е приет с Решение № 173 по Протокол № 15 от 29.07.2016 г. на Общински съвет – Ветово.

Областният управител на Област Русе върнал за ново обсъждане в Общинския съвет Решение № 173 по Протокол № 15/29.07.2016 г. относно приемане на бюджета на Община Ветово за 2016 г., взето на заседание на Общински съвет – Ветово. Заповедта на Областния управител е получена в Община Ветово и заведена с вх. № 06-01-224/16.08.2016 г. От тази дата е започнал да тече 14-дневният срок по чл. 45, ал. 7 от ЗМСМА за разглеждане от общинския съвет на върнатото решение. Този срок е изтекъл на 30.08.2016 г. Срокът по чл. 45, ал. 8 от ЗМСМА, в който областният управител може да оспори пред Административния съд решението е изтекъл на 07.09.2016 г. – първият работен ден, след 06.09.2016 г.

На 18.08.2016 г. Кметът на Община Ветово оспорва пред АдмС – Русе Решение № 173 по Протокол № 15 от 29.07.2016 г. на Общински съвет – Ветово. С оспорването, кметът е поискал и спиране на допуснатото по закон предварително изпълнение на решението, имащо характер на общ административен акт. С определение на АдмС – Русе от 26.08.2016 г. искането за спиране на допуснатото по закон предварително изпълнение е оставено без уважение. С частна жалба от 02.09.2016 г. Кметът е оспорил определението на съда. С определение от 28.09.2016 г., състав на ВАС е отхвърлил жалбата и оставил в сила определението на първоинстанционния съд.

Настоящият състав на съда не споделя изводите на въззивната инстанция, че към 11.08.2016 г. /датата на сключване на договора за възлагане на обществена поръчка за строителство/, Община Ветово все още не е имала приет бюджет за 2016 г.

Решенията на общинските съвети, с които се приема бюджетът на общината, са общи административни актове (ОАА). Същите подлежат на предварително изпълнение по силата на закона (чл. 180, ал. 1 от АПК). Т.е. решението, с което е приет бюджетът подлежи на изпълнение от адресатите си, въпреки че не е влязло в законна сила.

Съгласно чл. 180, ал. 1 от АПК оспорването не спира изпълнението на общия административен акт, а според ал. 2 на същата норма съдът може да спре изпълнението на основанията и по реда на чл. 166, ал. 2 и 3. Тези две алинеи, ведно с безспорно установените факти, включително и този, че по оспорването на кмета на общината на Решение № 173 по Протокол № 15 от 29.07.2016 г. на Общински съвет – Ветово, с искане за спиране, което съдът е отхвърлил, водят към единствения възможен извод, че с оглед предварителната изпълняемост на това решение, към 11.08.2016 г., Община Ветово е имала приет бюджет. Съответно, действията на И. С., в качеството му на длъжностно лице, упълномощено със Заповед № 401/15.07.2016 г. на кмета на Община Ветово да изпълнява в пълен обем функциите на кмет по чл. 44 от ЗМСМА, и първостепенен разпоредител с бюджет по смисъла на чл. 11, ал. 3 от ЗПФ, по сключване на договор за възлагане на обществена поръчка за строителство с „ЕМ ДЖИ СТРОЙ – 74“ ЕООД, с. Смирненски на стойност 21 908,27 лева с ДДС, с което е поел ангажимент за разход за 2016 г. на стойност 21 908,27 лева с ДДС, без същият да е предвиден в Годишния бюджет на Община Ветово за 2016 г. /обстоятелство, което не е спорно и се доказва от материалите по преписката/, нарушава нормата на чл. 128, ал. 1 от ЗПФ.

Приемайки обратното, съдебният състав на РС – Русе е приложил неправилно материалния закон. Решението му се явява неправилно и като такова следва да се отмени. След отмяната, при положение, че делото е изяснено от фактическа страна, на основание чл. 222, ал. 1 от АПК касационният съд следва да се произнесе по съществото на спора.

Касационната инстанция счита, че както актосъставителят, така и АНО са спазили изискванията на ЗАНН в проведеното административнонаказателно производство. АУАН и НП са в съответствие с този закон. Същите са постановени от оправомощени лица, в кръга на тяхната материална и териториална компетентност, при спазване на изискванията за форма и съдържание. Посочените в НП фактически обстоятелства са безспорно установени в хода на съдебното производство. Правилно са приложени и относимите законови разпоредби към установеното административно нарушение. Не са налице допуснати съществени процесуални нарушения, спазен е материалният закон. Наказателното постановление като законосъобразно следва да бъде потвърдено.

Административен съд – Русе отмени Решение № 207 от 02.04.2018 г., постановено по АНД № 82/2018 г. по описа на Районен съд – Русе, с което е отменено Наказателно постановление № 11-01-272 от 19.12.2017 г., издадено от Директора на АДФИ ипотвърди Наказателно постановление № 11-01-272 от 19.12.2017г., издадено от Директора на Агенция за държавна финансова инспекция, с което на И.Д.С. на основание чл. 32, ал. 1, т. 1 от Закона за държавната финансова инспекция е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 200 лева. Решението е окончателно.

Сподели:

Още новини от деня