Съдът потвърди санкция на ДИТ – Русе спрямо кооперацията в Ряхово

Районният съд в Русе потвърди наказателно постановление №18- 001224 от 27.02.2019г., издадено от директора на дирекция „Инспекция по труда”- Русе, с което на ППК ”Надежда- Ряхово”- с. Ряхово, на основание чл.415, ал.1 от КТ е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 1500 лева.

След проверка на контролните органи на „Инспекция по труда”- гр.Русе на 5.02.2018г. в негов обект в с.Ряхово, обл.Русе, с протокол №ПР1804203/ 9.03.2018г., на жалбоподателя били дадени множество задължителни предписания, сред което и това да осигури технически надзор на съоръжение с повишена опасност- телфер- 1 тон, кран- 8 тона, въздухосборник към компресор- 2бр., съгласно чл.31, ал.1 вр. чл.34, ал.1 от ЗТИП. Бил поставен краен срок за изпълнение на предписанието до 26.03.2018г.

Разсъжденията на жалбоподателя за неизпълнимост на предписанието, поради някаква финансова конюнктура, са ирелевантни в това производство, тъй като недоволството от него следва да се развие в нарочен процес по АПК. С неупражняването на това право предписанието става императивно и просто следва да се изпълни. Не е налице маловажен случай, тъй като закъснението за изпълнение на предписанието е близо една година, като в същото време това предписание е дадено по отношение на сериозна техника, неподдържането на която застрашава живота и здравето на множество хора. Няма основания за приложението на чл.415в, ал.1 от КТ, тъй като нарушението не е отстранено и към момента на съдебното следствие по делото, видно от показанията на свид.Ников, който излага и възприятия, че въздухосборниците работят ежедневно без технически надзор. Наказанието за това нарушение е правилно индивидуализирано, като е и ориентирано към минимума му.

Сподели:

Още новини от деня