административен съд русе

Съдът потвърди санкция от ДИТ спрямо русенска транспортна фирма

Административен съд – Русе отмени решение №372 от 21.07.2021год. на Районен съд Русе, постановено по а.н.д №1080/2021г. по описа на съда и потвърди наказателно постановление № 18-001624 от 10.05.2021г., издадено от директора на ДИТ-Русе, с което на „ЕЛИКА ТРАНС“ ЕООД, в качеството на работодател е наложено административно наказание “имуществена санкция” в размер на 1500 лева, на основание чл. 414, ал.1 от КТ, за нарушение на чл.11, ал.1 от Наредба за организация на работното време на лицата, които извършват транспортни дейности в автомобилния транспорт. Решението е окончателно.

При извършена на 15.03.2021г. и на 19.03.2021г. проверка по документи в офис на Д “Инспекция по труда“ гр. Русе, за спазване на трудовото законодателство от „ЕЛИКА ТРАНС“ ЕООД, длъжностни лица към ДИТ установяват множество нарушения на трудовото законодателство, включително и настоящото-липсата на издаден индивидуален дневник по образец, в който да се отчита работното време на лицата, които извършват транспортни дейности в автомобилния транспорт, за всяко едно такова лице, който дневник е по образец, съгласно приложението към Наредба за организация на работното време на лицата, които извършват транспортни дейности в автомобилния транспорт.

За проверката от ИТ бил съставен и протокол, изх. №ПР2109344 от 19.04.2021г. Направени били и предписания с протокола за изправяне на допуснатите нарушения, като предписанието досежно липсата на индивидуален дневник по образец, в който да се отчита работното време на лицата, които извършват транспортни дейности в автомобилния транспорт, е в т.8. Даден е и срок за изпълнение на предписанията, по т.8 – до 22.04.2021г.

Изложеното по-горе е дало основание за съставянето на АУАН от 19.04.2021г., а административното нарушение е квалифицирано като такова по чл.11, ал.1 от Наредба за организация на работното време на лицата, които извършват транспортни дейности в автомобилния транспорт. Тези констатации са възприети изцяло от АНО, който с оспореното пред РРС наказателно постановление е наложил на „ЕЛИКА ТРАНС“ ЕООД, в качеството му на работодател административно наказание „имуществена санкция“ в размер на 1500 лева. Санкционната норма, която приложил, е тази на чл.414, ал.1 от КТ, според която „Работодател, който наруши разпоредбите на трудовото законодателство извън правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, ако не подлежи на по-тежко наказание, се наказва с имуществена санкция или глоба в размер от 1500 до 15 000 лева, а виновното длъжностно лице, ако не подлежи на по-тежко наказание – с глоба в размер от 1000 до 10 000 лева “.

При така установената фактическа обстановка, за да отмени атакуваното пред него наказателно постановление, Русенският районен съд е приел, че при съставяне на АУАН и наказателното постановление са нарушени процесуалните правила и норми, довели до нарушаване на чл.57, ал.1, т.6 от ЗАНН. Според съдебният състав, АНО неправилно е приложил при така установената фактическа обстановка санкционната норма на чл.414, ал.1 от КТ. Според районния съд, е налице несъответствие между описанието на нарушението и обективните признаци на санкционната норма, като този вид деяния по своя характер нарушават изискванията за здравословни и безопасни условия на труд, а наказанието за тях е в разпоредбата на чл.413, ал.2 от КТ. С такива мотиви уважил жалбата и отменил оспореното пред него НП № 18-001624 от 10.05.2021г., издадено от директора на ДИТ – Русе.

Решението на РРС е неправилно и като такова подлежи на отмяна.

Погрешни са изводите на съдебния състав, че липсата на индивидуален дневник по образец, в който да се отчита работното време на лицата, които извършват транспортни дейности в автомобилния транспорт, по своя характер нарушава изискванията за здравословни и безопасни условия на труд.

Изцяло правилни са аргументите на касатора в депозираната до АС-Русе жалба, че се касае именно за нарушение на трудовото законодателство, а не на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ).

Наредба за организация на работното време на лицата, които извършват транспортни дейности в автомобилния транспорт е издадена на основание чл. 154а от Кодекса на труда. Последната норма се намира в Глава седма „Работно време и почивки“, раздел 3 „Почивки“ на КТ. Глава тринадесета  „Здравословни и безопасни условия на труда„ урежда част от правилата, касаещи  тези условия, като другата част се намират в ЗЗБУТ и подзаконовите актове по прилагането му, както  и в самостоятелни такива. Видно е, че законодателят е направил разграничение между правилата за работното време и почивките и здравословните и безопасни условия на труд, разписвайки правила в съвсем различни глави на КТ. И както правилно се сочи в касационната жалба, целите на законодателя за запазване на работоспособността, живота и здравето на работниците и служителите е чрез комплексни усилия, сред които са правната уредба за работното време и почивките и изискванията за здравословни и безопасни условия на труд. И макар и взаимосвързани, те се намират на различни места в КТ, като изискванията за здравословни и безопасни условия на труд, както е дадено в легалното определение за такива, представляват „ такива условия на труд, които не водят до професионални заболявания и злополуки при работа и създават предпоставка за пълно физическо, психическо и социално благополучие на работещите лица“. И независимо, че работното време също има значение за пълното физическо, психическо и социално благополучие на работещите лица, то не попада между правилата, уреждащи ЗБУТ.

Следователно, АНО правилно е приложил санкционната норма на чл.414, ал.1 от КТ, защото нарушаването на чл.11, ал.1 от Наредба за организация на работното време на лицата, които извършват транспортни дейности в автомобилния транспорт е нарушение на разпоредбите на трудовото законодателство извън правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Съдебната практика също е непротиворечива в тази насока.

Приемайки обратното, с отмяната на НП № 18-001624 от 10.05.2021г., издадено от директора на ДИТ, Районен съд Русе е постановил неправилен съдебен акт, в нарушение на материалния закон, който подлежи на отмяна.

При извършената от касационната инстанция проверка се констатира, че при съставяне на АУАН и наказателното постановление са спазени процесуалните правила и норми, издадени са от компетентните в тази материя органи и длъжностни лица, в законоустановената форма и с необходимото съдържание.

Изводът на АНО за наличие на съставомерност на деянието и извършено нарушение на разпоредбата на чл.11, ал.1 от Наредба за организация на работното време на лицата, които извършват транспортни дейности в автомобилния транспорт е правилен и обоснован. Правилно е била ангажирана административно-наказателната отговорност на дружеството, защото представената от него компютърна разпечатка от тахографското устройство не отговаря на изискванията за индивидуален дневник по образец в Наредбата съгласно приложението. Посочените в НП фактически обстоятелства са безспорно установени и доказани. Правилно са приложени и съотносимите законови разпоредби към установеното административно нарушение. Спазени са и изискванията на чл. 27, ал. 1 и 2 ЗАНН, глобата е в рамките на определената в закона, в минимално установения размер

Неоснователни са изложените в писмения отговор на касационната жалба възражения, че поведението на работодателя нарушавало разпоредбата на чл.402, ал.2 от КТ. Последната касае неизпълнение на задължение на работодателя за съдействие на контролните органи при изпълнение на техните функции. А не такова е нарушението, за което е повдигнато обвинението срещу „ЕЛИКА ТРАНС“ ЕООД, нито пък има и данни за такова поведение на работодателя. Видно от съставеният протокол, изх. №ПР2109344 от 19.04.2021г., след това от АУАН от 19.04.2021г. и НП, административното нарушение е квалифицирано като такова по чл.11, ал.1 от Наредба за организация на работното време на лицата, които извършват транспортни дейности в автомобилния транспорт-липсата на съставен индивидуален дневник за всяко лице по образец съгласно приложението в Наредбата. Липсват каквито и да са данни за поведение на работодателя, нарушаващо чл.402, ал.2 от КТ. Липсва и повдигнато обвинение за такова деяние. Ирелевантно е позоваването на дружеството на чл.11, ал.2 от същата Наредба и липсата на задължение на работодателя да предостави на контролните органи извлечение от индивидуалния дневник, каквото задължение има по отношение на транспортните работници. Нарушението на „ЕЛИКА ТРАНС“ ЕООД е в липсата на воден такъв дневник, а не в неизпълнение на някакво друго задължение.

Няма как и да бъде извършена преквалификация на деянието с приемането му за маловажно, защото разпоредбата на чл.415в, ал.1 от КТ дава възможност това да се направи, но само когато „нарушението е отстранено веднага след установяването му по реда, предвиден в кодекса, и от което не са произтекли вредни последици за работници и служители“. Липсват данни за отстраняване на нарушението веднага, липсват такива това да е станало и до момента на приключване на устните състезания пред касационната инстанция. Ето защо не може да се приложи чл.415в, ал.1 от КТ. Друг би бил резултата, ако след съставяне на АУАН, дружеството бе представило на контролните органи от ДИТ-Русе индивидуален дневник по образец, в който да се отчита работното време на лицата, които извършват транспортни дейности в автомобилния транспорт, за всяко едно такова лице, по образец, съгласно приложението към Наредба за организация на работното време на лицата, които извършват транспортни дейности в автомобилния транспорт.

Сподели: