ДАМТН започна проверки на плувни басейни, прилежащи към места за настаняване на туристи

Съдът потвърди санкция от ДАМТН спрямо собственик на русенска бензиностанция за неизправна колонка

Време за прочитане: 4 мин.

Административен съд – Русе отмени Решение № 347 от 15.07.2021г., постановено по АНД № 739/2021 г. по описа на Районен съд – Русе, с което е отменено Наказателно постановление (НП) № МН-СЦБ-20-049 от 07.08.2020г. на Началника на Регионален отдел „Метрологичен надзор Северна централна България“/РОМНСЦБ/ на Главна дирекция „Метрологичен надзор“/ГДМН/, с което на „ИС Комерс“ЕООД за нарушение по чл. 44, т.1 от Закона за измерванията/ЗИ/, на основание чл.85, ал.2 от ЗИ е наложена имуществена санкция в размер на 200 лв.

Съдът потвърди Наказателно постановление № МН-СЦБ-20-049 от 07.08.2020г. на Началника на Регионален отдел „Метрологичен надзор Северна централна България“/РОМНСЦБ/ на Главна дирекция „Метрологичен надзор“/ГДМН/, с което на „ИС Комерс“ЕООД за нарушение по чл. 44, т.1 от Закона за измерванията/ЗИ/, на основание чл.85, ал.2 от ЗИ е наложена имуществена санкция в размер на 200 лв.

Решението не подлежи на обжалване.

„ИС Комерс “ЕООД е санкциониран с атакуваното и отменено НП за извършено нарушение по чл.44, т.1 от Закона за измерванията, за това, че поради съмнения на потребител за неточност на измерванията при извършена проверка на 16.01.2020 г., в бензиностанция, намираща се в гр. Русе, бул.“България““ № 293, стопанисвана и управлявана от дружеството, е използвало при продажба на бензин А 95 Н колонка за светли горива тип DLP- 4082G-BBE, проверената такава със съответните номера  и вписана в регистъра на одобрените за използване типове средства за измерване под № 4470, със срок на валидност на последващата проверка до края на м. ноември 2020 г., без да е осигурило техническата й изправност .

РРС е приел за установено на база показанията на актосъставителя, констативния протокол и констатациите в акта и НП, че проверяващият подложил колонката на контрол за проверка по реда на чл.77, т.2 ЗИ на точността и установяване на съответствието й с изискванията за максимално допустима грешка (МДГ) на СИ в употреба, посредством еталонен мерник метален за обем с вместимост 20 л., собственост на ДАМТН, притежаващ и свидетелство за калиброване и при отчитане на  вида на използвания еталон – 1 (ЕМВ – 20 L), нормалната минимално допустима грешка, която допуска СИ – + 0.5, показанията на контролираното СИ – 20 л, както и че при отчитане обема на горивото модулът измерва в ущърб на клиента, тъй като е измерена положителна грешка, надвишаваща максимално допустимата, тъй като проточеното количество гориво не влиза в рамките на разчертаната върху мерника скала. Т.е фактическите основания за издаване на НП е , че след проточване на 20 л на гориво през контролираната колонка е отчетено показание от по малко от 20 л на нейния дисплей, от където е извода на касатора, че количеството на горивото в еталона е по-малко от нормираното минимално допустимо.

За да отмени оспореното НП , след дадените предходни указания от касационната инстанция , РРС е направил извод,че нарушението не е безспорно доказано,тъй като измерването не е направено в съответствие с изискванията, поради което резултата от него не води до извод за допуснато нарушение.Позовал се е на Инструкция за подлагане на контрол по чл.77 т.2 от ЗИ на колонки за светли горива и колонки за втечнен въглеводороден газ пропан-бутан, чиетоправило на чл.5.3.1.1 т.2  изисквало преди използване на еталонната мярка,с която е извършено настоящото измерване вътрешните стени следва да се облеят с горивото, с което ще се извършва контрола, след което съдът да се задържи с гърловината надолу за поне 60 секунди, като преди измерването еталонната мярка следва да се поставя на хоризонтална повърхност, което не било установено и това именно компрометирало резултата.

Решението на РС – Русе е неправилно, отбелязва Административен съд – Русе.

Въззивният съд е събрал допустимите и относими към спора доказателства, като при обсъждането им и проверката в тяхната съвкупност, съгласно критериите на чл.107, ал. 3 и ал. 5 от НПК, е достигнал до неправилни фактически и правни изводи.

При така събраните доказателства и установена фактическата обстановка от РРС, настоящият касационен състав намира, че нарушението и авторството на деянието са били правилно установени в хода на протеклото административнонаказателно производство пред наказващия орган. Всички релевантни за съставомерността и индивидуализацията на деянието факти и обстоятелства, които обуславят административнонаказателната отговорност, са установени и удостоверени. Изисканите и събрани служебно писмени доказателства от въззивния съд потвърждават изцяло достоверността на описаната в акта и НП фактическа обстановка и изключват всякакво съмнение в установената обективна истина по отношение изцяло законосъобразно извършената проверка, включваща и контролното измерване  при условията на реално осъществяваните продажби по сравнителен/обемен/ метод.

Отговорността на касационния ответник е ангажирана за нарушение по състава на чл.44, ал.1 от ЗИ, според който:“ Лицата, които използват  средства за измерване, са длъжни да осигуряват техническата им изправност и правилна употреба и да ги използват по предназначение.“ Няма спор, че касационният ответник е субект на нарушението, предвид дейността която развива и осъществяването й чрез използване на процесната колонка като средство за измерване. По силата на закона той е задължен да поддържа  технически изправни използваните от него средства за измерване.

По делото е безспорно установено, че при извършената проверка от служители на ДАМТН в бензиностанция, стопанисвана от дружеството-жалбоподател, е била взета проба след проточване на 20л гориво през  бензинова колонка  и отчетеното в еталона количество гориво е по-малко от изписаното  на дисплея на колонката – 20л. Няма спор и категорично е установено, че проточеното количество е в по-малко количество  и от това с нормирано допустимото отклонение от + – 0,5% или + – 100мл за 20л. В този смисъл неточното отчитане на проточеното през колонката гориво, в по-голямо или в по-малко количество от нормираното допустимо отклонение, обуславя и доказва нейната техническа неизправност. Установяването на това обстоятелство е достатъчно за съставомерността на деянието. Ирелеванто за състава на нарушението е точното установяване и посочване на количеството гориво, което колонката не отчита правилно или още повече липсата и на поставяне в хоризонтално положение, след като видно от гласните и писмени доказателства разликата е в повече от абсолютно допустимата грешка, в случая 200мл.и то на база обема, при положение, че измерването е и следва да бъде максимално близко до начина на потребление, като в тази връзка абсурдно е твърдението за точността на измерването  накрайника на бензиноколонката  да бъде в хоризонтално положение при потреблението. Видно от показанията на актосъставителя, при извършеното проточване на 20 л. гориво се следи за максимално допустимата грешка, като в случая нивото на горивото не е било визуално видно / не е навлязло/ през стъкленото прозорче на мерника за обем.    

В случая с бездействието си по осигуряване на техническата изправност на колонката, като средство за измерване, касационният ответник е осъществил изпълнителното деяние на нарушението. Резултатът от контролното измерване  е показал, че бензиномерната  колонка е технически неизправна, защото измерва с положителна грешка, която надвишава минимално допустимите граници на средството за измерване. Налице са всички елементи от обективната страна на нарушението, безспорно установено е и авторството  на нарушението.

Напълно обосновани и в съответствие със закона и със събраните по делото доказателства са и изводите на наказващия орган относно приложимата санкционна норма – чл.85, ал.2 от ЗИ. Правилно е индивидуализирано и наложеното наказание – на минимума, предвиден от приложимата санкционна норма при спазване изискванията на чл. 27 от ЗАНН. Така определеният размер на наказанието е напълно достатъчен за постигане на предвидените в чл. 12 от ЗАНН цели на административното наказание – да се предупреди и превъзпита нарушителя към спазване на установения правен ред и да се въздейства възпитателно и предупредително върху останалите субекти.

Сподели: