административен съд русе

Съдът потвърди санкция от ДАМТН спрямо стопанина на бензиностанция „Европа“

Административен съд – Русе потвърди Решение № 45 от 21.01.2022 г., постановено по АНД № 1885/2021 г. по описа на Районен съд – Русе, с което е потвърдено Наказателно постановление № МН-СЦБ-21-076 от 24.08.2021 г. на Началника на Регионален отдел „Метрологичен надзор Северна централна България“ на Главна дирекция „Метрологичен надзор“ при Държавна агенция за метрологичен и технически надзор. Решението е окончателно.

С Решение № 45 от 21.01.2022 г., постановено по АНД № 1885/2021 г. по описа на Районен съд – Русе, с което е потвърдено Наказателно постановление (НП) № МН-СЦБ-21-076 от 24.08.2021 г. на Началника на Регионален отдел „Метрологичен надзор Северна централна България“ на Главна дирекция „Метрологичен надзор“ при Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, с което на касатора за нарушение на чл. 44, т. 1 от Закона за измерванията (ЗИ) и на основание чл. 85, ал. 2 от същия закон е наложена имуществена санкция в размер на 200 (двеста) лева.

Настоящата инстанция споделя изцяло извода на въззивния съд, че в процесния случай безспорно е установено и доказано от фактическа страна извършеното от касатора административно нарушение по чл. 85, ал. 2, във връзка с чл. 44, т. 1 от Закона за измерванията. Това е така, тъй като по делото по несъмнен начин е установено, че при извършена проверка на 02.02.2021 г. на търговски обект – бензиностанция „Европа“, находяща се в гр. Русе, бул.„България“ № 293 и стопанисван от касатора, било установено, че една от колонките за зареждане с дизелово гориво с идентификационен номер 100232, вписана под № 4470 в регистъра на одобрените за използване типове средства за измерване, върху която били поставени знаци за метрологичен контрол – пломби на предвидените места и марка за залепване с индивидуален номер на проверителя 01109/2020 г. със срок на последваща проверка до края на месец ноември 2021 г., при повдигане на пистолета на тази колонка и без да се проточва гориво през него, на дисплея за „сума“ се появила стойност „0,07“, за „литри“ – „0,00“, а за цена – стойност „1,95“, а при връщането му, без да е осъществено проточване на гориво, на дисплея „сума“ се появила стойност „0,19“, а на дисплея „литри“ – „0,09“. При така установеното правилно било прието, че проверената колонка за зареждане на дизелово гориво била технически неизправна, тъй като при повдигане на пистолета, както и при връщането му, без проточване на гориво, за стойността на показанията за „сума“ и „литри“ би следвало да се появява „0,00“. Правилно и напълно обосновано е прието първо от АНО, а впоследствие и от контролираната съдебна инстанция, че е осъществен съставът на вмененото на търговеца нарушение по ЗИ.

Спорно в случая е и приложението на разпоредбата на чл. 28 от ЗАНН. Приетото от РС – Русе, че не са налице предпоставките за прилагане на законовата хипотеза на маловажен случай, настоящата инстанция счита за правилно. В конкретния казус не се спори, че проверената колонка е била в работен режим, т. е. достъпна за клиенти на обекта и предназначена за обслужването им. Действително нарушението е било отстранено веднага, след като контролните органи са го констатирали при извършената от тях проверка. Това обстоятелство обаче не би могло да обуслови приложението на чл. 28 от ЗАНН, тъй като неизправността, посредством визуализацията на съответните стойности върху дисплея на проверената колонка, е била видима при работа с колонката и е следвало същата тази неизправност да бъде установена и отстранена от търговеца своевременно и по негова инициатива, а не едва след извършената проверка от страна на контролните органи и направените при нея констатации.

Сподели: