административен съд русе

Съдът потвърди санкция от ДИТ – Русе спрямо дружество след смъртта на негов шофьор, поразен от волтова дъга

Административният съд в Русе остави в сила Решение № 398 от 26.07.2021 г., постановено по АНД № 1206/2021 г. по описа на Районен съд – Русе, с което е потвърдено Наказателно постановление № 18-001627 от 27.05.2021 г. на Директора на Дирекция “Инспекция по труда” – Русе и е осъдено „Агро конструкшан” ООД да заплати на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ сума в размер на 80 лева – разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението е окончателно.

На 30.03.2021 г., по повод постъпил сигнал в ДИТ – Русе за възникнала трудова злополука, инспектори в дирекцията, разпитани във въззивното производство в качеството им на свидетели по делото, извършили проверка за спазване на трудовото законодателство по работни места в депо /разтоварище/ в с. Ново село, обл. Русе, предназначено за извозване на излишни земни маси, получени при изкопни работи по трасето /ЛОТ-32 – път II-23 Русе-Кубрат от км. 0 до км. 21/. В хода на проверката контролните органи установили, че при разтоварване от самосвал на земни маси в депото, шофьор на тежкотоварен автомобил в „Агро конструкшан“ ООД, бил поразен от волтова дъга от въздушен електропровод над депото, в резултат от което починал на място. С призовка по чл. 45, ал. 1 от АПК проверяващите изискали от дружеството-работодател изчерпателно посочени документи, сред които и оценка на риска в оригинал. Впоследствие, въз основа на изисканите и предоставени от ръководството на предприятието документи, контролните органи извършили и проверка по документи. В хода на тази проверка било констатирано, че изпълнител на ремонта на процесния пътен участък бил „Автомагистрали Черно море“ АД, гр. Шумен, а подизпълнител на строително-монтажните работи, въз основа на договор от 16.02.2021 г. бил „Агро конструкшан“ ООД. С т. IV. 3 от споразумение към този договор, изпълнителят „Агро конструкшан“ ООД се задължил да извършва оценка на риска преди започване на работа за дейностите, които ще изпълнява и до завършването им, която с напредване на етапите се актуализира. Проверяващите констатирали, че „Агро конструкшан“ ООД не представило изисканата му оценка на риска в оригинал. Такава била представена едва след дадено задължително предписание с Протокол за извършена проверка, изх. № ПР210519 от 20.04.2021 г. и същата била с дата на изготвяне от 20.04.2021 г. При тези констатации, контролният орган преценил, че работодателят не е изпълнил задължението си, вменено му с разпоредбата на чл. 16, ал. 1, т. 1 от ЗЗБУТ, във връзка с чл. 6 от Наредба № 5 от 11.05.1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска, тъй като не е оценил риска за безопасността и здравето на работниците, като обхване работните процеси, работните места и площадки, организацията на труда и други странични фактори, които инициират риск. Приел, че нарушението е от 22.03.2021 г. – началната дата за започване на работа по процесния обект. За това нарушение срещу дружеството-работодател бил съставен и АУАН, въз основа на който впоследствие директорът на ДИТ – Русе издал обжалваното пред районния съд наказателно постановление, с което за допуснатото нарушение и на основание чл. 413, ал. 2 от КТ наложил на „Агро конструкшан“ ООД имуществена санкция в размер на 2 000 лева.

Сподели: