съдебна палата русе съд прокуратура

Съдът потвърди санкция от Изпълнителна агенция „Медицински одит“ спрямо русенски лекар

На основание Заповед № РД 20-40/02.03.2017 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Медицински одит“, в периода от 28.03.2017 г. до 12.04.2017 г. е извършена проверка на лечебното заведение „ДКЦ 1 – Русе“ ЕООД. Повод на проверката са публикации в интернет и в медии, относно смъртта на 18 годишната С.Д.в „УМБАЛ – Русе“ АД и писмо с вх. № МО 05-119/14.03.2017 г. от Министерство на здравеопазването за извършване на спешна проверка по случая.

В хода на проверката от ДКЦ – 1 – Русе ЕООД са изискани медицински и други документи, касаещи извършени прегледи на С. от гастроентеролога д-р А. Документите са получени в ИАМО на 28.03.2017г.

На 22.12.2015 г. е извършен първичен амбулаторен преглед на С. от д-р А. – лекар гастроентеролог, отразен в Амбулаторен лист № 002758. Описани са анамнестични данни за: „Преди 2 седмици получени болки в стомаха, прием Нексиум х 20 мг. дневно с добър ефект, без гадене и повръщане, без киселини. От 2010 г. гастрит, провеждала е ерадикация на X пилори. Дефекация – редовна, без атологични примеси“. При прегледа е установено: „Корем – мек, със слаба палпаторна болка в епигастриума, Черен дроб и слезка неувеличени“. Ултразвуково изследване на коремни органи, с резултат за „нормален УЗ образ“. Поставена е основна диагноза: „Други гастрити“. Назначена е терапия: „Нексиум х 20 мг сутрин преди храна“ и изследване „за X пилори“.

На 07.09.2016 г. повече от осем месеца след първия преглед, е извършен нов амбулаторен преглед на С. от д-р А. В Амбулаторен лист № 002632, е отбелязана отново анамнеза за „от 1-2 седмици получила болки в стомаха, приема Нексиум 2×20 мг. дневно с добър ефект. Преди киселини. От 2010г. гастрит, провеждала е ерадикация на X пилори. Обременена фамилна анамнеза. Дефекация – редовна, без патологични примеси“. От прегледа обективно е установено: „Корем мек, със слаба палпаторна болка в епигастриума“. Извършено ултразвуково изследване на коремни органи с резултат за „нормален УЗ образ“. Поставена основна диагноза: „Други гастрити“. Назначени терапия с Нексиум 2×20 и изследване за „X пилори“.

На 12.09.2016 г. видно от Амбулаторен лист № 002673, на С.Д.е извършен вторичен преглед от д-р А. Вписани са отново анамнестични данни, че пациентката „от 1-2 седмици получила болки в стомаха, приема Нексиум 2×20 мг дневно с добър ефект. Преди киселини. От 2010г. гастрит, провеждала е ерадикация/ лечение/ на X пилори. Обременена фамилна анамнеза. Дефекация – редовна, без патологични примеси“. От прегледа: „Статус без промени“. Изследването за Х пилори чрез фекална проба –отрицателен резултат.

Поставена основна диагноза: „Други гастрити“. Назначена терапия с „Нексиум х20 мг дневно, общо 1.5 месеца, а след това при нужда да приема Нео Бианацид“.

Видно от данните в медицинските документи, касае се за млада пациентка на 18 г„ “от 2010г. с диагноза “Гастрит, неуточнен” и провеждано лечение за Хеликобактер пилори“, наличие на „обременена фамилна анамнеза“. Посещенията при гастроентеролога са по повод на оплаквания от болки в стомашната област, за които пациентката приема Нексиум. Назначено е изследване за Хеликобактер пилори през декември 2015г. и на 07.09.2016г„ без документиран резултат, на 12.09.2016г е отбелязан отрицателен резултат. Извършена ехографска диагностика на коремните органи е с резултат за “нормален УЗ образ”. Предписвано е продължително лечение с Нексиум. След прегледа на 07.09.2016г., седмица по-късно, на 12.09.2016г„ пациентката е посетила отново д-р А., по повод на „болки в стомаха от 1-2 седмици“, на фона на приеман в домашни условия Нексиум. Според обяснението на д-р А. и отразеното в амб. лист от 12.09.2016г , изследването за Хеликобактер пилори е било с отрицателен резултат. За уточняване за диагнозата “Гастрит, неуточнен” и причините за стомашната болка до 12.09.2016г ,след тази дата и до 17.10.2016г няма данни за назначавани диагностични изследвания – рентген, гастроскопия в извънболнични условия, както и за насочване към болнично лечебно заведение.

Съгласно документите, предоставени от лечебното заведение д-р А. има придобити специалности по вътрешни болести и по гастроентерология, както и за проведен курс за терапевтична горна ендосколия. Видно от предоставения инвентаризационен списък, Гастроентерологичният кабинет към лечебното заведение разполага с апаратура за провеждане на ендоскопско изследване.

На 17.10.2016 г. С. е приета по спешност в „УМБАЛ – Русе“ АД, с „оплаквания от обща слабост, виене на свят, парене зад гръдната кост, киселини, датиращи от около един месец“, с установени клинико-лабораторни данни за тежка анемия и тромбоцитопения. При направената фиброгастроскопия на 18.10.2016г. са установени „Функционална пилорна стеноза и активни стомашни язви с кървене по Форест 16.“ Хистопатологичният анализ на взетата биопсия е със заключение за наличие на мукоцелуларен карцином.

На 29.10.2016 г. в 03:40 ч. настъпва влошаване на състоянието на пациентката с оплаквания от тежест в гърдите, недостиг на въздух с цианоза и тахипнея. Въпреки предприетите спешни действия и кардиопулмонална ресусцитация в 05:09 ч. пациентката екзитира.

Патологоанатомичната диагноза от аутопсията е „Аденокарцином на стомаха рТЗрN3pM1“ и усложнения „Туморни емболии в белите дробове. Хеморагични инфаркти на белите дробове. Хеморагична диатеза. Анемия“.

При тези обстоятелства проверяващите ,а в последствие и наказващият орган правят заключение ,че с оглед на добрата медицинска практика и дължима лекарска грижа, при амбулаторния преглед на пациентката на 12.09.2016г., д-р А. е следвало да назначи извършване на диагностични изследвания -рентген, фиброгастроскопия в извънболнични условия или да насочи пациентката към болнично лечебно заведение, с цел диагностично изясняване на наличната стомашна болка с давност от детска възраст, повлиявана на практика недостатъчно ефективно от прием на Нексиум, като се вземе предвид и анамнезата за фамилна обремененост.

Съставен е АУАН, последван от издаване на обжалваното НП срещу д-р А., че в качеството на специалист-гастроентеролог, не е предприел в достатъчен обем действия с цел уточняване на причините за стомашната болка на пациентката, при амбулаторния преглед на 12.09.2016г., , с което са нарушени изискванията на чл. 81, ал,2, т.1 от Закона за здравето, съгласно който: „Правото на достъпна медицинска помощ се осъществява при прилагане на следните принципи: 1. своевременност, достатъчност и качество на медицинската помощ”, в частта „достатъчност“.

Нарушението е установено на 12.04.2017 г., датата на приключване на проверката в “ДКЦ 1 – Русе” ЕООД, от длъжностни лица, в сградата на ИАМО. Районен съд Русе потвърди Наказателно постановление 20-40-12/31.10.2017г на Изпълнителен директор на Изпълнителна дирекция „Медицински одит” София , с което за нарушение на чл. 81 ал.2 т.1 ЗЗ на основание чл.229 ал.1 на д-р А. е наложена глоба от 300 лв. Решението подлежи на обжалване пред РАдмС.

Сподели:

Още новини от деня