административен съд русе

Съдът потвърди санкция от НАП за русенски ресторант

Административен съд – Русе отмени Решение № 645 от 13.08.2020 г., постановено по АНД № 635/2020 г. по описа на Районен съд – Русе, с което е отменено Наказателно постановление № 493399-F528912 от 04.02.2020 г. на Началник на Отдел „Оперативни дейности“ – Варна в ЦУ на НАП и Определение № 260144 от закрито заседание на 26.10.2020 г., с което съдът е осъдил НАП да заплати на „Ресторант Олимпия“ ООД, гр. Русе сумата 200 лева, представляваща разноски на съдебното следствие за адвокатско възнаграждение и потвърди Наказателно постановление № 493399-F528912 от 04.02.2020 г. на Началник на Отдел „Оперативни дейности“ – Варна в ЦУ на НАП, с което на „Ресторант Олимпия” ООД, ЕИК 204849558, със седалище и адрес на управление: гр. Русе, ул. „Илинден“ № 11, представлявано от Б.И.Ч., за нарушение на чл. 25, ал. 1, т. 1 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. на МФ и на основание чл. 185, ал. 1 от ЗДДС е наложено административно наказание “имуществена санкция” в размер на 600 лева.

Решението на РС – Русе е неправилно, счита Административният съд.

Първата съдебна инстанция неправилно е установила фактическата обстановка по делото, кредитирайки като достоверни показанията на В. Ф.. На първо място показанията на свидетелката неправилно са ценени като достоверни предвид заинтересоваността й от изхода на делото. Тази свидетелка е работник на дружеството – барман-сервитьор и именно тя е работила в момента на проверката и не е издала фискална касова бележка за извършената продажба на храна. Освен това, показанията й се опровергават от събраните по делото писмени доказателства и установените в тях обстоятелства. От представения протокол за извършената проверка, който разполага с презумптивна доказателствена сила, съгласно чл. 50, ал. 1 от ДОПК, е видно, че при контролната покупка, в 13:22 часа на 14.11.2019 г., органът по приходите е платил в брой сумата от 25,95 лева, при което служителката Фентиян, назначена по сключен с ответника по касацията трудов договор на длъжността „барман“, не е издала фискален касов бон от наличното в обекта фискално устройство. Вместо това същата е издала служебен бон (сметка № 27/14.11.2019 г.), заверено копие, от който е приложено по делото на РС – Русе. Според отразеното в протокола, фискална касова бележка за сумата по контролната покупка била издадена в 13:41 часа, след легитимацията на органите по приходите при започване на проверката. Тези констатации не са опровергани от ответника по касация, а напротив – подкрепят се и от другите писмени доказателства. В служебния бон (сметка № 27/14.11.2019 г.) е посочено, че сметката, по която всъщност е извършена контролната покупка, е открита в 12:33 часа и е закрита в 13:22 часа от сервитьор, обозначен с първото име „Валя“, т.е. от служителя В.Ф.. Закриването на сметката предполага, че приемането на клиентски поръчки е приключило и че по направените такива е извършено плащане. Именно това обстоятелство е отразено и в протокола от извършената проверка – сумата от 25,95 лева е платена в 13:22 часа, в който момент за ответника по касация се е породило задължение да издаде фискална касова бележка и да я предостави на клиента. Видно от самия фискален бон, същият е издаден в 13:41 часа. В протокола за извършената проверка е удостоверено, че тя е започнала в 13:40 часа, което предполага и легитимацията на служителите, които я извършват. Освен това, от свидетелските показания на актосъставителя не се установяват факти и обстоятелства относно поведение на друг клиент в заведението, което да е възпрепятствало св. Ф. да издаде ФКБ едновременно с плащането на покупката на храна. При това положение настоящият състав на съда намира, че издаването на фискална касова бележка почти 20 минути след получаване на плащането в брой и то след легитимацията на органите по приходите, извършили контролната покупка, съставлява нарушение на чл. 25, ал. 1, т. 1 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. съгласно която за всяко плащане лицата по чл. 3, ал. 1, каквото лице е и ответника по касация, следва да издават фискална касова бележка от фискално устройство. Според ал. 4 на същата разпоредба (предишна ал. 3), фискалната касова бележка се издава при извършване на плащането като лицата по чл. 3 са длъжни едновременно с получаване на плащането да я предоставят на клиента. За пълнота следва да се отбележи, че ползването на служебни бонове/сметки или други документи, подобни на горепосочената сметка № 27/14.11.2019 г., с информация за текуща сума по сметка, наподобяващи визуално или по съдържание фискален бон, е забранено и съставлява самостоятелно нарушение по чл. 7а от Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. на МФ.

С оглед горното настоящата инстанция приема, че санкционираното дружество е осъществило състава на вмененото му нарушение по ЗДДС, за което в съответствие на закона му е наложена имуществена санкция. РС – Русе е постановил неправилно решение, което следва да бъде отменено. След отмяната му и на основание чл. 222, ал. 1 от АПК касационният съд следва да се произнесе по съществото на спора. При осъществяване на това свое правомощие и по изложените по-горе съображения настоящият състав на съда намира, че оспореното наказателно постановление е законосъобразен акт и следва да бъде потвърдено. На отмяна подлежи и определението на съда за допълване на решението в частта за разноските.

Решението не подлежи на обжалване.

Сподели: