съдебна палата русе

Съдът потвърди санкция от от РИОСВ – Русе за 5000 лева спрямо софийска фирма

Време за прочитане: < 1 мин.

Районният съд в Русе потвърди наказателно постановление №55/30.10.2020г., издадено от директора на РИОСВ- Русе, с което на „Еко трейдинг къмпъни”ООД- гр. София на основание чл.165, ал.2 във вр. чл.149, ал.1 от ЗООС е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 5000 лв.

 Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – Русе.

На 22.06.2015г. бил сключен договор за наем, съгладно който „Беглика къмпъни”ЕООД- гр.Батак, обл.Пазарджик отдало под наем на „Еко Трейдинг Къмпани“ ООД- гр.София имот УПИ VI-609 в гр. Русе, Източна промишлена зона с площ 2410 кв. м. Срокът на действие на договора било определен на пет години. На 22.07.2015г. между същите страни бил сключен анекс към представения договор, като наред с други нови условия, бил уговорен и нов срок на действието му, а именно седем години от датата на подписването му.

„Еко Трейдинг Къмпани“ ООД, ЕИК 201224494 притежавало разрешение за дейности с отпадъци №10-ДО-708-03/07.03.2019 г. за площадка с адрес гр. Русе, ИПЗ, УПИ VI-609, идентификатор 63427.8.129. 

С писмо с изх. № И-2113/10.07.2020 г. жалбоподателят бил поканен да се яви в РИОСВ-Русе за съставяне на АУАН във връзка с извършена проверка на РИОСВ- Враца по заповед № РД-446 от 15.06.2020 г. на Министъра на околната среда и водите.

На 10.07.2020г. „Дан и груп 04” ЕООД – гр. Русе придобило имота, в който се намирала площадката на въззивника. На 17.07.2020 г. в сградата на РИОСВ – Русе се е явило лицето Л. М. , упълномощен да представлява дружеството. Органите на администрацията поискали от последния физически достъп за извършване на проверка на място на площадката в гр. Русе, ИПЗ, УПИ У1-609, идентификатор 63427.8.129, което М. отказал, като обяснил, че поради продажба на имота на публичен търг, той нямал достъп до площадката.

На 17.07.2020 г. въззвникът подал заявление №АО- 3106 до директора на РИОСВ – Русе за издаване на решение за прекратяване на действието на разрешение за дейности с отпадъци №10-ДО-708-03/07.03.2019г., в което било декларирано, че при закриване на площадката/прекратяване на дейността ще бъде извършено възстановяване/рекултивация на терена.

Със заповед № 349/2.09.2020г. била наложена  принудителна административна мярка спиране дейността по транспортиране на отпадъците, намиращи се на площадка за съхранение, находяща се в гр. Русе, Източна промишлена зона, представляваща УПИ VI – 609, имот с идентификатор 63427.8.129. След налагане на ПАМ и контролираното транспортиране на отпадъците, на площадката било установено количество опасен отпадък с код 10 04 01 *- „шлака от пирометалургията на олово, първи и втори етап на производство“, превишаващ в пъти допустимия разрешен капацитет от 50т, определен в разрешение за дейности с отпадъци № 10-ДО-708-03/07.03.2019 г.  

С даденото във фактическата обстановка деяние жалбоподателят е осъществил състава на нарушението по чл.165, ал.2 във вр. чл.149, ал.1 от ЗООС, тъй като на 17.07.2020г. упълномощено от него лице- Л.М. не допуснало в негов обект- площадка за съхранение, находяща се в гр. Русе, Източна промишлена зона, представляваща УПИ VI – 609, имот с идентификатор 63427.8.129 контролен орган на РИОСВ- Русе, извършващ проверка. Към процесната дата представения обект е бил във владение на жалбоподателя и съответно той е можел да предостави достъп до него, тъй като независимо от прехвърлянето на собствеността площадката на 10.07.2020г., договорът за наем на имота е бил в сила. Последният е бил със срок на действие, съгласно анекса към него, до 22.06.2022г. и според чл.237, ал.2, изр.1 от ЗЗД, като такъв, сключен преди прехвърлянето на имота и имащ достоверна дата, е задължителен за приобретателя до предвидения в него срок. В същото време не били предприети никакви действия за развалянето на договора от никоя заинтересувана страна. Нещо повече,  в заявление от процесната дата №АО- 3106 до директора на РИОСВ – Русе за издаване на решение за прекратяване на действието на разрешение за дейности с отпадъци №10-ДО-708-03/07.03.2019г., жалбоподателят декларирал, че при закриване на площадката/прекратяване на дейността ще бъде извършено възстановяване/рекултивация на терена, т.е. той признал, че има достъп до площадката, за да извърши заявените дейности. Всъщност последвалите събития установяват и мотива за деянието, а именно нежеланието на наказаното дружество да бъде разкрито съхранението на отпадъци в количества, значително надвишаващи разрешените му. Не е налице маловажен случай, тъй като деянието на жалбоподателя не се отличава по нищо в своята обществена опасност от обикновените случаи на това нарушение. Наказанието за нарушението е правилно индивидуализирано и ориентирано към минимума му, като е отчетено отегчаващото вината обстоятелство мотива за извършване на нарушението, а именно предотвратяване на проверка, водеща до разкриване на нарушение по неспазване на условията на разрешението за дейности с отпадъци.

Сподели:

Още новини от деня