съдебна палата русе съд прокуратура

Съдът потвърди санкция от 1500 лева спрямо русенско дружество, нарушило Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност

На 31.03.2017г. “ОМИСК”ЕООД – гр.Русе сключило трудов договор №003 в качеството си на местен работодател на лице от трета държава – Д. Ж., работник, което постъпило на работа 03.04.2017 г. На неустановена дата края на април 2017г. А. А. – пълномощник на наказаното дружество посетил административната сграда на Дирекция “Инспекция по труда” – Русе за да уведоми какви са законовите процедурите по ЗТМТМ за регистрация и уведомяване на Дирекция “Инспекция по труда” Русе на това лице гражданин на трета държава, като там и на място получил устна консултация от П. П. – актосъставител по настоящото производство, на която в последствие била възложена проверка относно спазване на трудовото законодателство от страна на ю. л. жалбоподател. Такава П. извършила на 01.06.2017г. по работни места, а на 06.06.2017г. и по документи.

Въз основа на представените й и събрани в хода на проверката документи, П. установила, че “ОМИСК”ЕООД – гр.Русе, в качеството на местен работодател, не е уведомило по надлежен ред Дирекция “Инспекция по труда” гр.Русе, а именно в 7-дневен срок от датата на действителното започване на работа на лице от трета държава – Д. Ж., т.к. на 31.03.2017г. “ОМИСК”ЕООД – гр.Русе, сключило трудов договор №003 с горепосоченото лице – чуждестранен гражданин, в качеството му на работник, постъпил на работа 03.04.2017г., като нарушението било реализирано от дата 11.04.2017г. Това обстоятелство се потвърдило и от представените и проверени книга за инструктаж по безопасност на труда и отчетната форма за явяването на работа за м.април, 2017г. на “ОМИСК”ЕООД – гр.Русе.

С оглед установеното, свид.П. съставила АУАН №000366/14.06.2017г. срещу дружеството, за извършено нарушение на чл.10, ал.1 от ЗТМТМ.

Въз основа на този акт, Директора на Дирекция “Инспекция по труда” Русе издал обжалваното наказателното постановление, с което за нарушението и на осн. чл.78, ал.1 от ЗТМТМ наложил на “ ОМИСК”ЕООД гр.Русе “Имуществена санкция” в размер на 1500 лв. Районният съд в Русе потвърди това наказателно постановление № 18-000366/30.06.2017г. на Директора на Дирекция “Инспекция по труда” гр.Русе.
Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – гр.Русе.

Сподели: