административен съд русе

Съдът потвърди санкция от 200 лева за кмета на Бъзън поради неизпълнено предписание на РЗИ – Русе

Административен съд – Русе отмени решение № 460 от 24.06.2020год., постановено по а.н.д № 456/2020 г. по описа на Русенския районен съд и потвърди Наказателно постановление № 4 от 30.01.2020г., издадено от Директора на РЗИ гр. Русе, с което на В.Ц.Б., в качеството й на кмет на кметство Бъзън, за нарушение на чл. 212, ал. 1 от Закон за здравето е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 200 лева.

Решението е окончателно.

Установено е, че административно-наказателната отговорност на В.Б., в качеството й на кмет на кметство Бъзън, е ангажирана за неизпълнение на предписание на органите на държавния здравен контрол, в случая-на дадено от РЗИ Русе предписание под №122/22.05.2020г., с което на кмета на с. Бъзън е възложена отговорността за измазване и боядисване на външни и вътрешни стени, таваните на обществена тоалетна, намираща се в с. Бъзън, по ул. „Бачо Киро“ №2а.

На 07.11.2019 г. била извършена последваща проверка на обект „обществена тоалетна“, стопанисвана от кметство с. Бъзън. Констатациите на служителите на РЗИ Русе са, че предписанието не е изпълнено. Това е и причината за издаване на АУАН от 09.01.2020г., въз основа на който, независимо от възражението в него, директорът на РЗИ Русе издал и оспореното пред РРС наказателно постановление № 4 от 30.01.2020г.

Съдебният състав на РРС приел, че случаят е маловажен и че са налице всички основания за прилагане на разпоредбата на чл.28 от ЗАНН.

Тези негови констатации му дали основание да отмени НП като незаконосъобразно.

Настоящият съдебен състав не споделя изложените в проверяваното решение правни изводи.

Касационният състав в пълно единодушие смята, че е налице административно нарушение и деянието не може да се определи като маловажен случай по смисъла на чл.28 от ЗАНН. Не може да се приеме за основателен доводът на въззивната инстанция/и на наказаното лице/, че след като през есента на 2019 г. не са били налични средства в бюджета на кметството за ремонт на процесния обект, а такива е следвало да се отделят за ремонт през новата 2020 г. и то след съгласуване с Общински съвет, това е обстоятелство, което влияе на определяне на обществената опасност на деянието и съответно оправдава задълженото с предписанието лице. Похвално е, че в областта/на гр. Русе/ това може би е единствената обществена тоалетна, но последното не означава, че тя следва да е в състояние, което създава опасност за живота и здравето на хората, които я ползват. Не оправдава ответника и факта, че в през 2029г. е имало местни избори и срокът за изпълнение на предписанието не бил достатъчен. Ако както се твърди са били налице обективни причини да не може да се изпълни предписанието от под №122/22.05.2020г., то тогава кметът на с. Бъзън е можел да поиска от органите, дали това предписание отсрочване на изпълнение на тези задължения с представяне на доказателства в тази насока/досежно причините/. И дори е имало възможност предписанието да бъде оспорено пред РАС. Пред касационната инстанция от кмета на с. Бъзън се твърди, че вече са намерени средства за ремонта, но не се представят доказателства в тази насока.

Сподели:

Още новини от деня