административен съд русе

Съдът потвърди санкция от 7000 лева за софийска фирма от РИОСВ – Русе

Административен съд – Русе остави в сила Решение № 983 от 19.12.2019 г., постановено по АНД № 1869/2019 г. по описа на Районен съд – Русе, с което е потвърдено Наказателно постановление № 20 от 14.05.2019 г. на директора на РИОСВ Русе. С него на „Д Консей“ ООД, със седалище гр.София е наложено административно наказание „имуществена санкция“ в размер на 7000.00 лева. В жалбата се навеждат касационни оплаквания за неправилност на оспорения съдебен акт поради противоречие с материалноправни разпоредби и съществени нарушения на съдопроизводствените правила. Претенцията е да се отмени решението на РС – Русе и вместо него да се постанови друго, с което да се отмени издаденото наказателно постановление.

Настоящата инстанция, след извършена служебна проверка на оспореното решение за неговата валидност, допустимост и правилност, не констатира допуснати съществени нарушения на съдопроизводствените правила, нито противоречие с материалноправни разпоредби. Напротив, районният съд е събрал по надлежния ред допустими и относими доказателства, установяващи правнорелевантните за случая факти и обстоятелства. Извършил е задълбочен и цялостен анализ на всички събрани по делото писмени и гласни доказателства, като ги е обсъдил както поотделно, така и в тяхната съвкупност. Пълно и точно е възприел фактическа обстановка, която изцяло се споделя от настоящия касационен състав. С оглед направените по делото фактически констатации съдът е формулирал и напълно обосновани и в съответствие със закона правни изводи за правилна установеност и безспорна доказаност на нарушението по чл. 136, ал.2, т. 3 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/вр.с чл.35 от ЗУО.

Правилно е ангажирана административнонаказателната отговорност на жалбоподателя, като санкцията за процесното нарушение е правилно индивидуализирано, като е определено към установения от закона минимален размер.

Не са налице и обстоятелства, които да квалифицират нарушението като маловажно по смисъла на закона и да обуславят приложението на разпоредбата на чл. 28 от ЗАНН.

Налице е съответствие между мотивите на оспореното съдебно решение и неговия диспозитив. Волята на съда е изразена ясно в диспозитива на съдебното решение и от него може да се направи само един единствен извод, че съдът потвърждава изцяло Наказателно постановление (НП) № 20 от 14.05.2019 г. на директора на РИОСВ Русе, с което на жалбоподателя за нарушение на чл. 136, ал.2, т. 3 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ и на основание чл.35 от ЗУО е наложено административно наказание „имуществена санкция“ в размер на 7000.00 лева.

Сподели:

Още новини от деня