Съдът потвърди финансова корекция за хиляди евро по трансграничен проект на Община Русе

Административният съд в Русе отхвърли оспорване на Община Русе срещу Решение №РД-02-14-491/28.05.2019г. на директора на дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ към Министерство на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на Националният орган на програма „ИНТЕРРЕГ V-A“ Румъния България „2014-2020“, поправено с Решение №РД-02-14-549/13.06.2019 г. на същия орган, за наложена на община Русе финансова корекция в размер на 5% от засегнатите допустими разходи – 3 298.03 евро, по проект с предмет „Изготвяне на идеен инвестиционен проект на обект „Реконструкция, рехабилитация и модернизация на бул. „Трети март“, в това число ремонт и усилване на конструкцията на мост при пътен възел „Сарая“ , гр. Русе, осъществяващ директна връзка с коридор 9 от TEN – T мрежата“ за „Инвестиции в пътната безопасност за подобряване на връзката на Община Русе, България и Окръжен съвет Гюргево, Румъния с транспортна мрежа TEN – T”, сключен с „Ижконсултпроект” ООД на стойност 67 307,50 евро, отчитан в бюджетна линия „Подготвителни дейности”.

Като фактическо основание за издаване на акта е посочен сигнал за нередност. Община Русе е била уведомена за констатираната нередност. С решението си, НО на Програмата „Интеррег V-А Румъния – България“ реално приключва сигнала за нередност, с налагане на финансова корекция на общината.

Решението може да се обжалва с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.

Сподели:

Още новини от деня