съдебна палата русе

Съдът потвърди 10 000 лева глоба от РИОСВ – Русе спрямо фирма, държала повече опасни отпадъци в града ни

”КЛМ ЕКО”ЕООД – Варна притежавало разрешение за третиране/ съхраняване до обезвреждане и съхраняване до оползотворяване/ на опасни отпадъци на площадка в Русе, бул. „Тутракан”, №9, дадено му с решение №10- ДО- 703- 01/ 20.04.2016г. на директора на РИОСВ- Русе, изменено и допълнено с решение №10- ДО- 703- 02/ 7.04.2017г. на директора на РИОСВ-Русе, съгласно раздел III, т.9 от което дружеството имало право да съхранява на площадката максимум 50 тона опасни отпадъци. На 26.04.2017г. органите на РИОСВ- Русе извършили проверка на отчетни книги на въззивника с рег.№84- 01/7.05.201 Зг. и рег.№84- 02/7.05.2013г., от които било видно, че към 31.12.2016г. ”КЛМ ЕКО”ЕООД – гр. Варна, на площадката си в Русе, съхранявало 89.09 тона опасни отпадъци.

С изложеното във фактическата обстановка деяние дружеството е осъществил състава на нарушението по чл.136, ал.2, т.4 във вр. чл.71, ал.З, т. 13 от ЗУО, тъй като на 31.12.2016г. в гр.Русе не изпълнявал условията, определени в раздел III, т.9 от решение №10- ДО- 703- 02/ 7.04.2017г. на директора на РИОСВ-Русе, като съхранявал опасни отпадъци в количества, надвишаващи 50т- 87.09т. Отчетните книги на дружеството са напълно годно средство за установяване на нарушението, тъй като в чл.44 от Закона законодателят им е придал значение на основно средство за информация относно третираните опасни отпадъци и съгласно ал.2 от коментираната норма те съдържат хронологична информация за количеството, естеството и произхода на отпадъците. Т. е. отчетните книги са единствен източник на знание за количествата опасни отпадъци, съхранявани от дружеството и именно поради това е предвиден и ред за пазенето им дори и след прекратяване дейността на търговеца. Поради и това направените от административнонаказващия орган изводи на база на отчетено в книгите е достатъчно да установи процесната фактическа обстановка. Наказанието за даденото нарушение е правилно индивидуализирано и ориентирано към минимума му, като е отчетено и голямото превишение на разрешените за съхранение опасни отпадъци.

Районен съд – Русе потвърди наказателно постановление №42/ 30.08.2017г., издадено от директора на РИОСВ-Русе, с което на ”КЛМ ЕКО”ЕООД- гр. Варна на основание чл.136, ал.2, т.4 във вр. чл.71, ал.З, т. 13 от ЗУО е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 10 000 лв. Решението подлежи на обжалване пред РАС.

Сподели:

Още новини от деня