риосв русе сграда

Съдът потвърди 10 000 лева санкция от РИОСВ – Русе спрямо “Адванст Техник Композит” ЕАД

На 15.12.2017 г. по повод постъпили сигнали от граждани за разпространение на специфични неприятни миризми от дейността на фирмата В. – главен експерт гл. инспектор в отдел “Въздух, вредни физични фактори, води, КПКЗ и ОХВ“, Дирекция “Контрол на околната среда” извършва проверка на производствената площадка на фирмата.При проверката констатира, че в “Участък напластяване” е изградено допълнително изпускателно устройство след пречиствателно съоръжение “Филтър с активен въглен”, за което не е представено уведомление за инвестиционно предложение в РИОСВ Русе.

Извършва справка и установява,че на 02.09.2010 г. в РИОСВ Русе постъпва уведомление за инвестиционно предложение, но за обект “Промяна предназначението на съществуващ корпус в производствена база за изделия от стъклопласт”. Свид. В. изготвя констативен протокол, на базата на който Х., в качеството си на гл. експерт в дирекция “Превантивна дейност” при РИОСВ Русе съставя срещу дружеството жалбоподател акт за административно нарушение на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда. Актът е съставен в присъствието на Ю.Й.– ст. експерт в дирекция “Превантивна дейност” при РИОСВ Русе. По – късно с обжалваното наказателно постановление № 6/01.03.2018 г. директорът на РИОСВ Русе на основание чл.162 ал.1 от Закона за опазване на околната среда налага на дружеството административно наказание „Имуществена санкция“ в размер на 10 000 лева.

Районен съд – Русе потвърди изцяло наказателно постановление № 6/01.03.2018 г. на директора на РИОСВ Русе,с което на “Адванст Техник Композит” ЕАД със седалище в Русе, представлявано от П.Р.К.Б.- *** гражданин на основание чл.162 ал.1 от Закона за опазване на околната среда е наложено административно наказание „Имуществена санкция“ в размер на 10 000 лева. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – Русе.

Сподели:

Още новини от деня