съдебна палата русе

Съдът потвърди 2000 лева санкция от ОДБХ – Русе спрямо дружество, стопанисващо бюфета в ОУ „А. Константинов“

На 11.09.2017г. дружеството е депозирало Заявление за регистрация на обект за производство и търговия с храни – ученически бюфет, с адрес град Русе, бул. „България“ № 96. Заявлението е подадено по образец БАБХ № 109 и регистрирано с уникален регистрационен индекс (УРИ) № 101-23920/11.09.2017 г. В депозираното заявление, дружеството заявител е посочило като начин на получаване на резултата – на гише.

На 10.10.2017г. във връзка с подадените документи за регистрация на обект със заявление вх. № 101-23920/11.09.2017г. била извършена проверка на обекта от служители на ОДБХ – Русе.

В хода на извършената проверка на дружеството, на основание чл. 30а, ал. 1 и ал. 2, вр. чл. 30, ал. 1, т. 4 от Закона за храните било дадено предписание № 2807/10.10.2017 г., касаещо отстраняване на констатирани несъответствия на обекта, за който се иска регистрация.

На 19.10.2017г. при извършена проверка за изпълнение на предписанията било установено, че дружеството е изпълнило предписанието и е дадено предложение обектът да се регистрира в Регистъра на обектите за производство на храни и търговия с храни.

Издадено е било Удостоверение за регистрация на обект за търговия на дребно с храни/на заведение за обществено хранене № 101/23920 11.09.2017 г. от ОДБХ – Русе.

Издаденото Удостоверение за регистрация било получено от дружеството жалбоподател на 23.10.2017 г.

Междувременно на 05.10.2017г. в ОБДХ – Русе бил постъпил сигнал с вх. № 2461/05.10.2017г., във връзка с който на 10.10.2017г. била извършена проверка в помещение на ОУ „Алеко Константинов“, с адрес град Русе, бул. „България“ № 96, стопанисвано от дружеството жалбоподател, за който именно обект същото е било подало и заявлението за регистрация, при която проверка било установено, че към момента на проверката, в помещението се извършва търговия с храни (съхранение, представяне и продажба) без регистрация на обекта по реда на Закона за храните.

Във връзка с така установеното срещу дружеството бил съставен АУАН № 000161/10.10.2017г., в който така установените факти са субсумирани като нарушение на разпоредбата на чл. 12, ал. 1 ЗХ. АУАН бил подписан от управителя на дружеството без възражения.

Въз основа на така съставения АУАН било издадено и оспореното наказателно постановление, с фактическо описание и правна квалификация на деянието, идентични с тези съдържащи се в АУАН, като за така установеното нарушение на чл. 12, ал. 1 ЗХ, на основание чл. 42, ал. 2, вр. ал. 1 от Закона за храните, вр. чл. 53 и 83 ЗАНН е постановено дружеството жалбоподател да заплати в полза на БАБХ, чрез ОДБХ град Русе имуществена санкция в размера на 2000 лева.

Районният съд в Русе потвърди наказателно постановление № 2/2018г. от 15.01.2018г., с което на „СМ ДЖАН“ ЕООД на основание чл. 42, ал. 2, вр. ал. 1 от Закона за храните е наложена санкцията в размер на 2000 лева за нарушение по чл. 12, ал. 1 от Закона за храните. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд град Русе.

Подобни публикации
Сподели:
ЧЕТЕТЕ ВСИЧКИ НОВИНИ В РАЗДЕЛ "НОВИНИ"