административен-съд

Съдът потвърди 300 лева глоба за неправилно паркирано МПС в центъра на Русе, пречещо на сметосъбирането

Състав на Административен съд – Русе потвърди Решение № 739 от 13.11.2023 г., постановено по АНД № 1601/2023 г. по описа на Районен съд – Русе, с което е потвърдено НП № К 1083 от 10.07.2023 г. на Заместник-кмет на Община Русе и е осъдена Г.Т.Н. направените разноски по делото за юрисконсулт в размер на 80 лева. Решението не подлежи на обжалване.

С АУАН и НП срещу Г.Т.Н. е повдигнато обвинение и е санкционирана за това, че при извършена проверка на 05.06.2023 г., 11:28 часа, в гр. Русе, на ул. „Църковна независимост” № 18, Н. е паркирала МПС рег. № Р … КР по начин, който пречи на събирането и извозването на отпадъците. Описаното деяние е квалифицирано като нарушение на разпоредбата на чл. 4, ал. 7 от Наредба № 15 на ОбС – Русе за управление на дейностите с битови, строителни и масово разпространени отпадъци на територията на Община Русе, съгласно която се забранява паркирането на пътни превозни средства по начин, който би попречил на събирането и извозването на отпадъците и снегопочистването. Съгласно чл. 57, ал. 1 от наредбата, за всички останали нарушения на наредбата, които не съставляват престъпления, виновните физически лица се наказват с глоба от 300 до 1 000 лева, а едноличните търговци или юридическите лица с имуществена санкция от 1 500 лева до 5 000 лева. Наредбата не съдържа административнонаказателна разпоредба, която изрично да санкционира нарушения от вида на процесното – за нарушаване на забраната по чл. 4, т. 7.

Касационната инстанция напълно споделя изводите на районния съд, че при съставянето на АУАН и издаване на НП не са допуснати съществени процесуални нарушения. Както АУАН, така и НП напълно съответстват на изискванията на чл. 42 и чл. 57 от ЗАНН, издадени са от компетентен орган, правилно е определено административнонаказателно отговорното лице, указани са датата, часа и мястото, където е извършено нарушението, правилно са определени фактите с правно значение, правилно към констатираното нарушение са приложени относимата материалноправна разпоредба и приложимата санкционна норма. В хода на проведеното административнонаказателно производство пред наказващия орган не е допуснато нарушение на процесуалните правила, което да е ограничило правото на жалбоподателя да разбере за какво конкретно нарушение е ангажирана неговата отговорност, за да може пълноценно да реализира правото си на защита.

Правните изводи на съда кореспондират с доказателствения материал, като решението е постановено при обсъждане на относимите за това доказателства, поотделно и в тяхната съвкупност, както и при обсъждане на наведените от жалбоподателя възражения, които съдът правилно е приел за неоснователни. Поради това касационният съд счита, че в хода на производството пред първата съдебна инстанция не са допуснати съществени процесуални нарушения. Фактическата обстановка, нарушението и авторството на деянието са правилно установени в хода на протеклото административнонаказателно производство както пред наказващия орган, така и пред първата съдебна инстанция. Въз основа на анализ на събраните по делото писмени и гласни доказателства, РС – Русе пълно и точно е възприел фактическа обстановка, която изцяло се споделя от настоящия касационен състав.

Въззивният съд правилно е приложил и материалния закон. При така установените фактически констатации се налага изводът, че наказаното лице безспорно е осъществило състава на вмененото му административно нарушение по чл. 57, ал. 1, във връзка с чл. 4, т. 7 от Наредба № 15 на ОбС – Русе за управление на дейностите с битови, строителни и масово разпространени отпадъци на територията на Община Русе и правилно е ангажирана административнонаказателната му отговорност, като не са налице предпоставки случаят да бъде квалифициран като маловажен по смисъла на закона. Правилно е индивидуализирано и наложеното му наказание, съобразно изискванията на чл. 12 и чл. 27 от ЗАНН. 

Неоснователен е доводът на жалбоподателя, че не е осъществил състава на вмененото му нарушение, предвид факта, че според него сметоизвозването на процесното място се извършва в ранните сутрешни часове /тъмната част на денонощието/, поради което и не би могъл да попречи на събирането и извозването на отпадъците в посочения час на извършено административно нарушение. Непосредственото паркиране на превозно средство пред и до контейнери за битови отпадъци несъмнено представлява предпоставка съдовете да не могат да бъдат обслужвани, с което се нарушава въведената с разпоредбата на чл. 4, т. 7 от наредбата забрана.  

Процесното нарушение не представлява маловажен случай по см. на §1, т. 4 от ДР на ЗАНН, предвид съобразените и от РС – Русе обстоятелства в тази насока, че нарушението е извършено в централната част на града, по натоварена с автомобилен трафик улица, в обедната част на денонощието, а и като е паркирал по този начин превозното средство, жалбоподателят е създал пречки за събирането и извозването на отпадъците от два контейнера за такива.

Сподели: