община ветово

Съдът потвърди 5000 лева глоба от АДФИ за бившия кмет на Ветово

Районният съд в Русе потвърди наказателно постановление №11-01-83/23.08.2019 г. на Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция гр.София, с което за нарушение на нарушен чл. 112, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 67, ал. 6 от Закона за обществените поръчки, на основание чл. 254 от Закона за обществените поръчки /обн., ДВ, бр. 13 от 16.02.2016 г., в сила от 15.04.2016 г./, във връзка с чл. 261, ал. 2 от Закона за обществените поръчки,  на Г. А. Г. е наложена глоба в размер на 5000 лева.

На 23.02.2018 г., в гр. Ветово, област Русе, жпод.Г. А. Г., в качеството си на кмет на Община Ветово, явяваща се възложител на обществени поръчки по смисъла на чл. 5, ал. 2, т. 9 от ЗОП, сключил договор №008/23.02.2018 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Основен ремонт на улици в община Ветово“, с избрания изпълнител „Път консулт“ ООД, гр. Разград, представлявано от управителя М. В. С.. При подписването на договора  изпълнителят -„Път консулт“ ООД, гр. Разград не представил актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, а именно: Удостоверение от органите по приходите за удостоверяване липсата на обстоятелство по чл. 54, ал. 1, т. З от ЗОП от изпълнителя „Път консулт“ ООД и от третото лице Е. Е. Ш.. Предходното нарушение св.Б., главен финансов инспектор констатирала след извършена проверка в Община Ветово, при която съобразила следните обстоятелства:

С Решение № РД-668 от 29.12.2017 г., жпод.Г. открил процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Основен ремонт на улици в Община Ветово, като обектът на обществената поръчка е „строителство“, с прогнозна стойност 839 583,34 лв. без ДДС.

В откритата процедура за възлагане на обществена поръчка постъпили две оферти от: „Път консулт“ ООД, гр. Разград и от „Пътинженеринг“ АД, гр. Русе.

С Решение № 065/06.02.2018 г. на кмета на Община Ветово „Път консулт“ ООД, гр. Разград е класиран на първо място за изпълнител на обществена поръчка. Била изпратена покана за сключване на договор до „Път консулт“ ООД, гр. Разград, като на 23.02.2018 г., в гр. Ветово, между: Община Ветово, представлявана от жпод.Г. *** и Д. И. Б. – главен счетоводител, явяващи се Възложител от една страна, и „Път консулт“ ООД, гр. Разград, представлявано от М. В. С. – управител, от друга страна Изпълнител, бил сключен договор №008/23.02.2018 г., с предмет: Възложителят възлага, а Изпълнителят се задължава да извърши „Основен ремонт на улици в община Ветово, на цена 815 595,26 лв. без ДДС, или 978714,31 лв. с ДДС.

При извършената проверка относно представените от „Пътконсулт“ ООД, гр. Разград при подписване на договора актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, св.Б. установила, че възложителят предвидил изискване към участниците да представят доказателства за обстоятелства по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, наличието, на които е основание за отстраняването им. Установила още, че в документацията за участие в процедурата, възложителят включил образец – Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), който се представя от кандидатът или участникът и чрез който се декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор. Определения заа изпълнител – „Път Консулт“ ООД, представил посочения Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), в който образец двамата съдружници декларирали необходимите обстоятелства и представили изискуемите документи, като Удостоверението за наличие или липса на задължения по чл. 87. ал. 10 от ДОПК от органите на НАП, удостоверяващо липсата на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. З от ЗОП, било представено 4 дни след сключване на договора.

В ЕЕДОП „Път консулт“ ООД гр. Разград, посочил още, че ще използва капацитета на други субекти – трето лице Е. Е.Ш., в качеството й на частно лице. Изпълнителят декларирал, че  Е. Е. Ш. е експерт с висше образование „Екология“, назначена по граждански договор в „Път Консулт“ ООД, с придобит опит по специалността в област екология 8 години и 9 месеца. Нормата на чл. 65, ал. 4 от ЗОП  изисква „третите лица да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването, на които кандидатът или участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата“. В  представеният ЕЕДОП, трето лице Е. Е. Ш. е декларирало необходимите обстоятелства, но „Път консулт“ ООД гр. Разград не бил представил актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. З от ЗОП – удостоверение от органите по приходите, от изпълнителя „Път консулт“ ООД и от третото лице Е. Е.Ш..

За установеното св.Б. съставила Констативен протокол от 25.02.2019 година, а впоследствие и акт, в присъствието на жпод.Г., с който го обвинила в нарушение на чл. 112, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 67, ал. 6 от Закона за обществените поръчки (Обн., ДВ, бр. 13 от 16.02.2016 г., в сила от 15.04.2016 г.), а имено  че преди сключването на договор за обществена поръчка не е изискал от определения за изпълнител, актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор.

Актът бил подписан от жпод.Г., като впоследствие било депозирано възражение. Същото не било уважено от Наказващия орган, който издал обжалваното наказателно постановление, с което наложил горепосочената санкция.

            Съдът, като взе предвид събраните по делото гласни и писмени доказателства и доводите на защитника на жалбоподателя и представителят на Наказващият орган, прави следните правни изводи:

            Жалбата следва е процесуално допустима, по същество е НЕОСНОВАТЕЛНА.

            По така установените факти страните не спорят, поради което отразеното в акта и наказателното постановление съдът го приема за безспорно.

Нарушението по чл. 112, ал.1, т. 2 вр. чл.67 ал.6 от ЗОП  е правилно установено и доказано. Съгласно цитираната разпоредба:“ Възложителят сключва с определения изпълнител писмен договор за обществена поръчка, при условие че при подписване на договора определеният изпълнител е изпълнил задължението по чл. 67, ал. 6 от ЗОП“. а именно да представи удостоверение от органите по приходите за удостоверяване липсата на обстоятелство по чл. 54, ал. 1, т. З от ЗОП от изпълнителя „Път консулт“ ООД и от третото лице Е. Е. Ш.. Представеното Удостоверение за наличие или липса на задължения по чл.87 ал.10 ДОГ1К на изпълнителя „Път Консулт“ ООД на  27.02.2018 г., не може да изключи отговорността на жпод.Г., тъй като същото следва да е налично към момента на сключване на договора, а не да бъде представено 4 дни по-късно, след сключването му. 

Съдът не споделя възражението на адв.Ц., че информацията за наличие или липса на задължения по чл.87 ДОПК следва да се предоставя по искане на възложителя, изпратено по електронен път до съответния офис на НАП. Разпоредба на чл.112, ал.1, т.2 от ЗОП, както в действащата (ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.), така и в предходната редакция (ДВ, бр. 13 от 2016 г.), еднозначно и ясно сочи за адресат на задължението по чл.112, ал.1, т.2 от ЗОП за предоставяне на визираните документи определеният изпълнител, а не възложителят.

Съдът не споделя и възражението, че лицето Е. Ш. няма качеството на трето лице, поради което и за него няма задължения да представя самостоятелно документи, удостоверяващи липсата на основания за отстраняване, посочени чл, 54, ал. 1. т.3от ЗОП. След като „Път консулт“ ООД е декларирал, че като част от екипа му ще работи лицето Е. Ш., с който има сключен граждански договор, то хипотезата на чл.65 ал.З ЗОП  го задължава да представи доказателства  и за капацитета на третите лица, които ще ползва. Аргумент в подкрепа на предходното е изричната регламентация в ал.2 на чл.67 вр. ал.4 на чл.65 от ЗОП, вменяваща специалните изисквания, предявени към третите лица, като условие за допускането им до участие по изпълнение на поръчките – те следва за отговарят на критериите за избор и за тях не бива да са налице основания за отстраняването им. Това налага представянето на отделен, самостоятелен ЕЕДОП от всяко едно трето лице, така както изисква ал.2 на чл.67 от ЗОП

При посочената фактическа обстановка съдът намира, че на 23.02.2018 г. жалб.Г.  сключил договор №008/23.02.2018 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Основен ремонт на улици в община Ветово“, с избрания изпълнител „Път консулт“ ООД, гр. Разград, като при подписването му изпълнителят не е представил актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, а именно: Удостоверение от органите по приходите за удостоверяване липсата на обстоятелство по чл. 54, ал. 1, т. З от ЗОП от изпълнителя „Път консулт“ ООД и от третото лице Е.Е. Ш., деяние с което е осъществен съставът на чл. 112, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 67, ал. 6 от ЗОП. Нарушението е извършено виновно и обосновава налагането на административната санкция-глоба, предвидена в чл.254 ал.1 от ЗОП. Съгласно текста на визираната норма(Предишен текст на чл. 254, доп. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) Възложител, който сключи договор за обществена поръчка в нарушение на чл. 112, ал. 1, т. 2 или 4 или ал. 4, се наказва с глоба в размер 2 на сто от стойността на сключения договор с включен ДДС, но не повече от 5000 лв. Правилно Наказващият орган наложил глоба в размер на 5000 лв., тъй като 2 на сто от 978 714,31 лв. – стойността на сключения договор с включен ДДС представлява 19 574,29лв.

Сподели:

Още новини от деня