административен съд русе

Съдът прекрати производството по дело за реда и срок за заплащане на годишния данък върху таксиметров превоз на пътници за  2022 г. на територията на Община Русе

Административен съд – Русе остави без разглеждане жалбата на Областния управител на област с административен център Русе на Решение № 785 по Протокол № 29/24.01.2022 г. на Общински съвет – Русе. Съдът прекрати производството по адм. д. № 85/2022 г. по описа на АС-Русе. Определението може да се обжалва пред Върховен административен съд

Това стана след оспорване от Областния управител на област с административен център Русе на Решение № 785 по Протокол № 29/24.01.2022 г. на Общински съвет – Русе, с което се определя ред и срок за заплащане на годишния данък върху таксиметров превоз на пътници за  2022 г. на територията на Община Русе. Иска се отмяна на решението като незаконосъобразно.

С Писмо вх. № 1449/05.04.2022 г.  (л. 54 и л. 55 от преписката) Общински съвет – Русе е уведомил съда, че с Решение № 865, обективирано в Протокол № 31/24.03.2022 г., на основание чл. 21, ал. 1, т. 24 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 156, ал. 1 от АПК е отменил свое Решение № 785, прието с Протокол № 29/24.01.2022 г., изменено в точка 1.4. с Решение № 825, прието с Протокол № 30/24.02.2022 г.

Посоченото писмо е изпратено до Областния управител на Област Русе, като му е предоставена възможност да изрази становище. С Писмо вх. № 1597/14.04.2022 г. последният е посочил, че „в случай, че Решение № 865 по Протокол № 31 от 24.03.2022 г. на Общински съвет – Русе е влязъл в законна сила административен акт, същото би имало като правни последици оттеглянето на оспорения административен акт по делото – Решение № 785 от 24.01.2022 г.“ посочено е още, че „ако се установи наличието на предпоставки за приложението на чл. 156, ал. 1 от АПК“ съдебното производство следва да се прекрати на основание чл. 159, ал. 3 от АПК.

С писмо вх. № 1828/03.05.2022 г. ответникът е представил доказателство за влизане в сила на Решение № 865, обективирано в Протокол № 31/24.03.2022 г. на Общински съвет – Русе.

Като съобрази изложената фактическа обстановка съдът достига до следните правни изводи:

Обжалваният административен акт – Решение № 785 по Протокол № 29/24.01.2022 г. на Общински съвет – Русе, към настоящият момент е отменен и не съществува в правния мир. Следователно, целта на оспорването е постигната и за оспорващия административен орган липсва правен интерес. Правния интерес е абсолютно необходима процесуална предпоставка за допустимост на съдебното обжалване на административните актове, за която съдът е длъжен да следи служебно. Наличието на правен интерес е необходимо както от началото, така и до края на съдебния процес. Правната доктрина и съдебната практика са еднозначни, че интересът от оспорването трябва да е налице в хода на целия съдебен процес непрекъснато и по силата на закона, задължение на съда е да следи за наличието му. При липсата му или отпадането му в хода на процеса, както в случая, законодателят е предвидил възможността за прекратяване на съдебното производство.

По изложената причина производството по делото следва да се прекрати, тъй като наличието на правен интерес от обжалването е процесуална предпоставка от категорията на абсолютните, за която съдът следи служебно в хода на цялото производство.

Сподели: