съдебна-палата-1

Съдът прекрати „РЕСТОРАНТ ОЛИМПИЯ“ ООД

Състав на Окръжен съд – русе прекрати прекрати „РЕСТОРАНТ ОЛИМПИЯ“ ООД с ЕИК 204849558 и
седалище и адрес на управление гр. Русе, ул. „Илинден“ № 11. Решението подлежи на обжалване пред Апелативен съд – гр. Велико Търново.

Производството по делото е образувано по искова молба от прокурор в Окръжна прокуратура – Русе, с която е предявен иск с правно основание чл.155, т.3 ТЗ за прекратяване на ответното дружество „РЕСТОРАНТ ОЛИМПИЯ“ ООД, с ЕИК 204849558 и седалище и адрес на управление гр.
Русе, ул. „Илинден“ № 11.

В исковата молба се твърди, че като съдружници в ответното дружество са вписани М. И. Ч., която е собственик на 80% от капитала на дружеството и Б. И. Ч., собственик на 20 % от капитала. Като управител на дружеството е вписана Б. И. Ч., като съгласно дружествения договор, управителят на
дружеството се избита и освобождава от отговорност от Общо събрание на съдружниците.

На **** починала Б. И. Ч., като след тази дата и до момента на подаване на исковата молба не бил вписан нов управител на дружеството. М. И. Ч., съдружник в ответното дружество и единствен наследник на Б. И. Ч., заявила, че дружеството не извършва дейност, запозната е с възможността за служебно иницииране на процедура по чл.155, т.3 ТЗ и не желае да продължи дейността на „РЕСТОРАНТ ОЛИМПИЯ“ ООД.

Според писмени обяснения, дадени от М. Ч. по преписка № 4332/2022г. на РОП, ответното дружество не извършва дейност от около две години и наследника на управителя и единствен съдружник не желае да продължи дейността. Същото становище се потвърждава и в проведеното по делото открито съдебно заседание. От горното се установява, че след смъртта на управителя на ответното дружество на **** по партидата на търговеца не е вписан нов управител. От тази дата и към момента на постановяване на настоящето решение предвид смъртта на управителя, на практика дружеството няма вписан управител.

С оглед гореизложеното, тъй като дружеството няма вписан управител в продължение на много повече от три месеца, е налице основанието по чл. 155, т. 3 ТЗ за неговото прекратяване.

Сподели: