административен съд русе

Съдът се произнесе по жалбата на „Рига Палас“ АД против мълчалив отказ на кмета на Община Русе да се произнесе по заявление за разрешаване изработване на ПУП-ИПРЗ на УПИ 1-1260 за хотел и Главно управление на туризма

Административен съд – Русе остави без разглеждане жалбата на „Рига палас“ АД против мълчалив отказ на кмета на Община Русе да се произнесе по „заявление вх.№УТ-27-67/21.06.2022г. за разрешаване изработване на ПУП-ИПРЗ на УПИ 1-1260 за хотел и Главно управление на туризма, кв. 275, ЦГЧ,по регулационния план на град Русе“. Съдът прекрати производството по адм.д. № 370/2022 г. на Административен съд – Русе. Определението може да се обжалва пред Върховния административен съд.

Производството е образувано по жалба на „Рига палас“ АД против мълчалив отказ на кмета на Община Русе да се произнесе по „заявление вх.№УТ-27-67/21.06.2022г. за разрешаване изработване на ПУП-ИПРЗ на УПИ 1-1260 за хотел и Главно управление на туризма, кв. 275, ЦГЧ,по регулационния план на град Русе“. Иска се от съда „на основание чл.172 ал.Звъв вр. е чл.173 ал.З от АПК да отмените мълчаливия отказ на кмета на община Русе за произнасяне по заявление вх.№УТ-27-67/21.06.2022г. за разрешаване изработване на ПУП-ИПРЗ на УПИ 1-1260 за хотел и Главно управление на туризма, кв. 275, ЦГЧ,по регулационния план на град Русе и да върнете преписката на кмета за произнасяне по същество.“

В изпълнение разпореждане на съда, с молба-уточнение вх. № 3792/23.09.2022 г. жалбоподателят е посочил, че оспорва непроизнасянето на административния орган по неговото заявление в срок, поради което счита, че за дружеството, в качеството му на лице по смисъла на чл. 131,  ал. 1 от ЗУТ е налице правен интерес да оспорва мълчаливия отказ.

Съдът е конституирал като ответник по делото кмета на Община Русе. В конкретния случай той е делегирал своите правомощия на главния архитект на Община Русе със Заповед № РД-01-1127/28.04.2022 г. Главният архитект, чрез надлежно упълномощен процесуален представител, представя писмено становище, в което твърди, че не е налице мълчалив отказ, а е издадена Заповед № РД-03-53/02.08.2022 г. за спиране на производството до издаване на заповед по чл. 58, ал. 1 във връзка с чл. 65, ал. 1, т. 3 от Закона за културното наследство.

С Определение № 20/05.10.2022 г., постановено по адм. д. № 371/2022 г. на Административен съд – Русе, съдът е отменил по жалба на „ Рига Палас“ АД Заповед № РД-03-53/02.08.2022 г.  на главния архитект на община Русе, като е върнал преписката по искане с вх. № УТ-27-67/21.06.2022 г. от „Рига Палас“ АД, на кмета на Община Русе за произнасяне по същество.

С Разпореждане от 12.10.2022 г. съдът е разпределил доказателствената тежест между страните по настоящото дело и е насрочил първото по делото заседание за 08.12.2022 г.

Постъпила е молба вх. № 4578/15.11.2022 г. от главния архитект на Община Русе, чрез надлежно упълномощен процесуален представител, с която се иска съда да остави без разглеждане жалбата по настоящото дело и да прекрати „в закрито заседание производството по делото поради процесуална недопустимост на жалбата, произтичаща от липсата на правен интерес за по нататъшно оспорване на „мълчалив отказ“ на Гл.архитект, от една страна, както и поради липса на предмет-годен за оспорване административен акт, тъй като такъв отказ не е формиран и присъдите юрисконсултско възнаграждение“. Към молбата е приложена Заповед № РД-01-3594/ 01.11.2022 г., издадена от главния архитект на Община Русе, с която е разрешено „изработването на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – Изменение план за регулация (ИПР) на УПИ 1-„за хотел и Главно управление на туризма“ в кв. 275 по плана на ЦГЧ, УПИ I- „За обществено обслужване“ и УПИ II- „За озеленяване“ в кв. 927 по плана на ЦГЧ и План за застрояване (ПЗ) на два нови УПИ от УПИ 1-„за хотел и Главно управление на туризма“ в кв. 275 по плана на ЦГЧ, гр. Русе, община Русе, съгласно приложената скица-предложение.“ Заповедта е постановена във връзка с Искане вх. № УТ-27-67/21.06.2022 г., подадено от „Рига палас“ АД. В молбата на ответника се сочи, че заповедта е връчена на дружеството и то не е обжалвало същата, но доказателства в тази насока не са представени. Към молбата е представена разпечатка от неустановен източник, с дата 03.11.2022 г., от която се установява номера и датата на заповедта и диспозитива на същата. В молбата е посочено, че това е „съобщение с отбелязване деня на връчването й“, но липсват доказателства на кого и по какъв начин е връчена заповедта.

От така представеното доказателство от ответната страна е видно, че искането на дружеството, обективирано в Заявление вх. № УТ-27-67/21.06.2022 г. е удовлетворено, т.е. към настоящия момент е налице изрично произнасяне на компетентен орган.

Константна е съдебната практика относно факта, че когато в хода на обжалването на мълчаливия отказ компетентният административен орган постанови изричен акт, то производството по обжалване продължава спрямо този акт. В конкретния казус постановената Заповед № РД-01-3594/01.11.2022 г. удовлетворява искането на жалбоподателя, поради което за него не е налице правен интерес от обжалването на заповедта.

Наличието на правен интерес е абсолютна процесуална предпоставка, която следва да е налице по време на цялото производство по оспорване на административния акт и за съществуването на която съдът следи служебно в хода на делото. При липсата или отпадането в хода на производството, делото следва да се прекрати.

Сподели: